• Kategorija: Tvarkos
  • Peržiūros: 239

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PAMOKŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos 

direktoriaus    2023-10-16 

įsakymu Nr. V1-188

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO  GIMNAZIJOS

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS,  PAMOKŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO  TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazijos mokinių, pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos (toliau Gimnazija) nepilnamečių ir pilnamečių mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau kartu – mokiniai), praleistų mokymosi dienų ir (ar) pamokų pateisinimo galimybes, informavimo apie neatvykimą į mokyklą laiką ir būdus, gimnazijos veiksmus užtikrinant punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą. 

2. Tvarkos aprašo paskirtis – padėti užtikrinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalies 7 ir 8 punktų, 46 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 47 straipsnio 2 dalies 7 punkto, 49 straipsnio 2 dalies 7 punkto ir 59 straipsnio 8 dalies 4 punkto nuostatų įgyvendinimą. 

3. Gimnazijos nelankymas Tvarkos apraše suprantamas kaip mokinio neatvykimas į gimnaziją, nedalyvavimas pamokoje (ar jos dalyje), kuri privaloma pagal pamokų tvarkaraštį, ar kitame privalomame ugdymo proceso užsiėmime. 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Tvarkos aprašas parengtas  vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-1112 įsakymu patvirtintu „Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas,  mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašu“.

II SKYRIUS

MOKINIO PRALEISTŲ PAMOKŲ REGISTRACIJA  IR PATEISINIMO GALIMYBĖS

6. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne Tamo: 

6.1. praleistos pamokos žymimos raide „n“, o vėlavimai į pamokas – raide „p“;

6.2. mokiniui pavėlavus iki 10 min. mokytojas elektroniniame dienyne pažymi ,,p“; 

6.3. jei mokinys vėlavo pusę ar daugiau pamokos laiko ir vėlavimo priežastis nereikšminė, mokytojas elektroniniame dienyne žymi ,,n“ ir rašo pastabą tėvams (globėjams/rūpintojams).

7. Mokinio neatvykimas į mokyklą, nedalyvavimas pamokoje (ar jos dalyje) pateisinamas dėl šių priežasčių:

7.1. ligos ar apsilankymo pas gydytoją:

7.1.1. ne daugiau nei 5 mokymosi dienas per kalendorinį mėnesį pateisina nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) (Priedas Nr. 1) arba pats pilnametis mokinys (Priedas Nr. 2);

7.1.2. mokiniui, praleidus daugiau nei 5 mokymosi dienas per kalendorinį mėnesį, praleistos pamokos pateisinamos, jei yra pranešimas - išrašas iš E-sveikatos sistemos apie apsilankymą gydymo įstaigoje arba kiti įrodymai, pagrindžiantys ligos faktus, kad buvo kreiptasi į sveikatos priežiūros įstaigą;

7.2. kitų svarbių asmeninių priežasčių:

7.2.1. nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pilnametis mokinys pateisina ne daugiau nei 2 mokymosi dienas  per trimestrą arba 3 per pusmetį mokymosi dienas (III-IV gimn. kl.); 

7.2.2.  klasės vadovas pateisina ir daugiau mokymosi dienų, jei yra objektyvios ir pagrįstos priežastys (pateikus pagrindžiančių dokumentų kopijas) ;

7.2.3. klasės vadovas pateisina 3 per trimestrą arba 5 per pusmetį (III-IV gimn. kl.)

pavienes pamokas, kuriose mokinys nedalyvavo dėl svarbių asmeninių priežasčių, nepilnamečio mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) arba pilnamečio mokinio prašymu ir nurodžius priežastis.

7.3. nepalankių oro sąlygų, įvykių, susijusių mokykliniu ar visuomeniniu transportu, kuriuo mokinys vyksta į gimnaziją, eismo sutrikimų ar kitų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pilnametis mokinys informuoja klasės vadovą ir pateisina pamokas; 

7.4. mokinio dalyvavimo sporto varžybose, olimpiadoje ir / ar kitame ugdomajame renginyje:

7.4.1. mokytojai organizuojantys renginius pamokų metu gimnazijoje  ir už jos ribų:

7.4.1.1. ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoja administraciją;

7.4.1.2. ne vėliau, kaip prieš 1 dieną sudaro dalyvaujančių mokinių sąrašus, tvirtinamus gimnazijos  direktoriaus;

7.4.1.3.  apie mokinių dalyvavimą renginyje gimnazijoje ir už jos ribų  informacija ir  mokinių sąrašas skelbiamas stende , mokytojų kambaryje;

7.4.2. Tamo dienyne „n“  raidės nerašomos.

7.5. nepilnamečio mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) arba pilnamečio mokinio prašymu gimnazijos vadovo įsakymu mokiniui suteikus poilsio dienas už atstovavimą mokyklai:

7.5.1. varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis; 

7.5.2. suteikus laisvą nuo pamokų laiką pasiruošti dalyvauti šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose.

7.6. mokinio tikslinio kvietimo atvykti į valstybinę ar savivaldybės instituciją ar įstaigą (pvz., pedagoginę psichologinę tarnybą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) ar jos įgaliotą teritorinį skyrių, teismą ir kt.), nepilnamečio mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) ar pilnamečiam mokiniui  pranešus dėl tokio poreikio;

7.7. dėl atsiradusių sveikatos sutrikimų mokiniui esant gimnazijoje (pamokų tvarkaraštyje nustatytu laikotarpiu): 

7.7.1. pamokų metu pablogėjus sveikatai mokinys kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, jam nesant – į klasės vadovą ar socialinį pedagogą, kurie operatyviai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir įsitikina, kad mokinys iš gimnazijos išvyksta kartu su suaugusiu;

7.7.2. Tamo dienyne „n“  raidės rašomos, kurios pateisinamos bendra tvarka;

7. 8.  mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis (ligoninėje, sanatorijoje):

7.8.1. jei mokinys išvyksta gydytis ir mokytis, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pilnametis mokinys informuoja klasės vadovą; 

7.8.2. gydymo (ligoninėje, sanatorijoje) laikotarpiu mokinio lankomumas Tamo dienyne nefiksuojamas; 

7.8.3. mokiniui grįžus iš gydymo įstaigos (ligoninės, sanatorijos), mokinys  klasės vadovui pateikia mokymosi pasiekimų pažymą apie gautus įvertinimus kitoje mokymo įstaigoje; 

7.8.4. dalykų mokytojai įvertinimus perkelia į Tamo dienyną;

7.8.5. jei mokinys gydymo įstaigoje kai kurių dalykų nesimokė, sudaroma galimybė pasirengti ir atsiskaityti su mokytoju suderintu laiku. Atsiskaitymo įvertinimas fiksuojamas  dienyne Tamo. 

8. Mokinio praleistas pamokas Tamo dienyne stebi ir analizuoja klasės vadovas. 

III SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE NEATVYKIMĄ Į MOKYKLĄ

9 . Pilnametis mokinys privalo:

9.1. negalėdamas atvykti į mokyklą ar dalyvauti pamokoje iki tos dienos pamokų pradžios, esant objektyvioms priežastims ne vėliau kaip tą pačią dieną iki pamokų pabaigos laišku  Tamo dienyne ar telefonu, trumpąja žinute (sms) pranešti  klasės vadovui, jam nesant -  socialiniam pedagogui apie neatvykimo į gimnaziją ar nedalyvavimo pamokoje priežastis;

9.2. klasės vadovui pranešti, kad buvo kreipęsis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jei dėl ligos ar apsilankymo sveikatos priežiūros įstaigoje per kalendorinį mėnesį praleido daugiau nei 5 mokymosi dienas.

10. Nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

10.1. laišku Tamo dienyne, telefonu ar trumpąja žinute (sms),  ne vėliau kaip iki tos dienos pamokų pradžios, kurią nepilnametis mokinys negali atvykti į mokyklą ar dalyvauti pamokoje, arba esant objektyvioms priežastims ne vėliau kaip tą pačią dieną iki pamokų pabaigos, pranešti klasės vadovui apie neatvykimo į mokyklą ar nedalyvavimo pamokoje priežastis; 

10.2. laišku Tamo dienyne, telefonu ar trumpąja (sms) žinute, klasės vadovui pranešti, kad dėl vaiko ligos buvo kreiptasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jei nepilnametis mokinys dėl ligos ar apsilankymo sveikatos priežiūros įstaigoje per kalendorinį mėnesį praleido daugiau nei 5 mokymosi dienas.

11. Dalykų mokytojai,  klasės vadovas privalo:

11.1. dalyko mokytojai fiksuoti mokinio nebuvimą pamokose iki pamokų pabaigos  Tamo dienyne;

11.2. klasės vadovas, jam nesant – socialinis pedagogas, laišku  Tamo dienyne ar telefonu, trumpąja žinute (sms) tą pačią dieną informuoti nepilnamečio mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko neatvykimą į mokyklą ar nedalyvavimą pamokoje, jei tėvai (globėjai, rūpintojai) apie tai nepraneša; 

11.3. klasės vadovas, jam nesant – socialinis pedagogas, laišku  Tamo dienyne ar telefonu, trumpąja žinute (sms) informuoti pilnametį mokinį apie jo neatvykimo į gimnaziją fiksavimą ir informuoti jo tėvus (rūpintojus), esant jo sutikimui raštu, jei jis nepranešė gimnazijai apie neatvykimą  ar nedalyvavimą pamokose;

11.4. klasės vadovas, jam nesant – socialinis pedagogas, laišku  Tamo dienyne ar telefonu, trumpąja žinute (sms) tą pačią dieną informuoti nepilnamečio mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko išvykimą iš pamokos(-ų) savavališkai, be pateisinamos priežasties ar nedalyvavimą dalyje pamokos.

IV SKYRIUS

PRIEMONĖS MOKYKLOS LANKOMUMUI UŽTIKRINTI

12. Susitarimai dėl mokinio gimnazijos lankymo numatomi Tvarkos apraše ir mokymo(si) sutartyje. 

13. Gimnazijoje stebimas mokinių mokyklos (pamokų) lankymas, analizuojamos gimnazijos nelankymo priežastys, priimami sprendimai dėl gimnazijos lankymo gerinimo.

14. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

14.1. pasirūpina, kad mokinys pirmąją grįžimo į gimnaziją dieną klasės vadovui pateiktų pateisinamąjį praleistų pamokų dokumentą (Priedas Nr. 1) ir prireikus pateiktų tėvų prašymą atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų (Priedas Nr. 3);

14.2. neplanuoja, kad pamokų metu jų sūnus / dukra eitų pas gydytojus ar tvarkytų kitus reikalus (vyktų į kelionę, lankytų vairavimo kursus, neformaliojo ugdymo veiklą (išskyrus nacionalinės, Europos, tarptautinio lygio varžybas, konkursus, kai pristatoma lankomos neformaliojo ugdymo įstaigos tai patvirtinantis dokumentas) ir pan.);

15. Socialinis pedagogas:

15.1. stebi mokinių lankomumą, bendrauja su klasių vadovais ir aptaria mokinių  praleistų pamokų  priežastis ir vykdo klasių kiekvieno mėnesio pamokų lankomumo apskaitą; 

15.2.  individuliai bendrauja su mokiniu (mokinys raštu paaiškina nelankymo priežastis) ir, įvertinęs mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas, planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones grąžinant mokinį į mokyklą;

16. Jei mokinys pažeidžia pareigą punktualiai ir reguliariai lankyti gimnaziją, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir (ar) kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų, per kalendorinį mėnesį mokinys praleidžia daugiau mokymosi dienų, nei numatoma Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų priežasčių nelankyti gimnazijos (pamokų), klasės vadovas organizuoja pokalbį su mokiniu, reikalui esant informuoja socialinį pedagogą ir/ar gimnazijos vadovus, įspėja mokinį ir nepilnamečio mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) bei juos informuoja apie Tvarkos aprašo 15-21 punktuose nustatytus galimus gimnazijos veiksmus, jei mokinys einamųjų mokslo metų metu pakartotinai pažeis šią mokinio pareigą. 

17. Jei mokinys einamųjų mokslo metų eigoje pakartotinai pažeidžia mokinio pareigą – punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir (ar) kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų, įvertinus pažeidimų aplinkybes ir apimtis, mokinio mokyklos nelankymo klausimas teikiamas nagrinėti mokyklos vaiko gerovės komisijoje. 

18. Jei mokinys po jo nelankymo klausimų nagrinėjimo gimnazijos vaiko gerovės komisijoje ir teikiant jos rekomenduotą švietimo pagalbą einamųjų mokslo metų eigoje nevykdo pareigos – punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų – gimnazijos direktorius  mokyklos vaiko gerovės komisijos siūlymu kreipiasi raštu į savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo.

19. Gimnazija, turėdama pagrįstos informacijos apie galimus vaiko teisių pažeidimus, vaiko teisių ir geriausių interesų neužtikrinimą bei tai pagrindžiančius faktus ir priemones, kurių buvo imtasi situacijai išsiaiškinti ir spręsti, kreipiasi raštu į Valstybinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnybą ar jos įgaliotą teritorinį skyrių spręsti klausimą dėl galimo vaiko teisių pažeidimo ir galimų pagalbos ir (ar) poveikio (pvz., administracinės atsakomybės taikymo) priemonių taikymo. 

20. Jei mokinys nelankė mokyklos ir per kalendorinį mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų, mokykla, išnaudojusi visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, kreipiasi į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo.

21. Mokiniui, praleidusiam daugiau nei 50 proc. pamokų be pateisinamos priežasties ir savarankiškai neatlikus ir neatsikaičius užduočių, vedamas  trimestro ar pusmečio neigiamas įvertinimas. 

22. Pilnamečiui mokiniui praleidus daugiau kaip 30 procentų  pamokų be pateisinamos priežasties per mokslo metus, gimnazijos mokytojų tarybos siūlymu mokiniui  fiksuojamas nepatenkinamas pusmečio dalyko įvertinimas įrašu „neįskaityta“ arba mokiniui gali būti siūloma kartoti kursą. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieną nepatenkinamą dalyko metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, nepaliekamas kartoti ugdymo programos vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

23. Jei pilnametis mokinys neatliko per pusmetį skirtų vertinimo užduočių dėl pateisintų priežasčių (pvz., ligos), fiksuojamas įrašas „atleista“ („atl.“).

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Gimnazija, rengdama gimnazijos mokinių besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas mokyklos  pamokų lankomumo užtikrinimo  tvarkos aprašą ar nustatydama mokinių gimnazijos lankomumą užtikrinančias normas kituose gimnazijos vidaus teisės aktuose, sudarydama ar keisdama mokymo sutartis, vadovaujasi Tvarkos aprašu. Mokinių gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarką tvirtina gimnazijos direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba. Mokinių  besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas mokyklos  pamokų lankomumo užtikrinimo  tvarkos aprašas skelbiamas viešai gimnazijos interneto svetainėje. 

25. Su mokinių gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarka gimnazija supažindina mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, kitus už mokinių lankomumo užtikrinimą gimnazijoje atsakingus asmenis.

26. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti pranešimai, informacija dėl mokinių praleistų mokymosi dienų ir (ar) nedalyvavimo pamokose pateisinimo,  saugomi einamuosius metus. 

________________________________________________________________________

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos Mokinių besimokančių pagal bendrojo ugdymo programą, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo Priedas Nr.1

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos Mokinių besimokančių pagal bendrojo ugdymo programą, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo Priedas Nr.2

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos Mokinių besimokančių pagal bendrojo ugdymo programą, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo Priedas Nr.3

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija