• Kategorija: Nuotolinis mokymas
  • Peržiūros: 1916

Nuotolinio mokymo(si) tvarka

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

kovo 23  d. įsakymu Nr. V1-55 
KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(I) ORGANIZAVIMAS

 

1. Mokymo(si) / ugdymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

 

2. Mokymo(si) / ugdymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir mokinių / ugdytinių užtikrinti pasirenkamas: 

2.1. sinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai / ugdytiniai dalyvauja mokyme / ugdyme bendradarbiaudami, bet būtinai tuo pačiu laiku (vaizdo pokalbiai, konferencijos ir pan.); 

2.2. asinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai / ugdytiniai i dalyvauja mokyme / ugdyme aktyviai išsitraukdami ir skirtingu laiku (SMS, elektroninis paštas, elektroninis dienynas ir pan.). 

3. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojama: 

3.1. Mokinių / ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) turimos nuotolinio ryšio priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai; 

3.2. Mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokytojai nurodo temas, skyrius ar konkrečius puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas elektroniniame dienyne „TAMO dienynas“; 

3.3. Taikomoji aplinka bendravimui (pokalbiams, konferencijoms) – ZOOM (zoom.us) platforma; 

3.4.Interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, vertinimui, mokomosios medžiagos laikymui ir kt. - EMA,  EGZAMINATORIUS, EDUKA (eduka.lt) ar kita mokytojo pasirinkta nuotolinio mokymo platforma; 

3.5. Bendravimui su mokiniais / ugdytiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), dalykų mokytojais ir klasės vadovais naudojamas gimnazijos elektroninis paštas (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), e-dienynas TAMO, gimnazijos tinklapis, socialinės medijos; 

3.6. Techninėms instrukcijoms – gimnazijos interneto svetainė (www.cekiske.lt);

3.7. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas bus organizuojamas per TAMO dienyną. Atskirų dalykų interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, grįžtamajam ryšiui, vertinimui mokytojai naudos EMA, EDUKA, EGZAMINATORIUS ir kitas pasirinktas nuotolinio mokymo platformas. 

3.8 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos ir veiklos bus vykdomos per uždaras Facebook messenger grupes,  Zoom platformą, skaitmeninę platformą PADLET; 

3.9. Gimnazija pagal galimybes aprūpins kompiuterine technika mokinius iš šeimų, kuriose yra 2 ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų ir socialiai remtinus mokinius, kurie namuose neturi kompiuterių . 

 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA

 

4. Mokiniai: 

4.1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, mokosi nuotoliniu būdu mokomi mokytojų ir savarankiškai; 

4.2. laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais; 

4.3. Informuoja klasių vadovus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos. 

 

5. Mokytojai: 

5.1. Iki 2020 m. kovo 27 d. pasiruošia nuotoliniam darbui dalyvaudami virtualiuose seminaruose arba savarankiškai nagrinėdami nuotolinio mokymo priemones; 

5.2. Pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja mokinius, pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius); 

5.3. Numato kiekvienos pamokos veiklas pagal savo tvarkaraščius (ne visos pamokos turi būti virtualios, naudojantis platforma); 

5.4. Koreguoja ilgalaikius planus perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti kūrybines, tiriamąsias, praktines užduotis, ilgalaikius darbus. Užtikrina, kad numatytos užduotys būtų prasmingos; 

5.5. Informuoja mokinius TAMO dienyne, nurodydami konkrečias užduotis, atsiskaitymo formas, prisijungimo prie platformos ar TAMO laiką, vertinimą; 

5.6. Sistemingai pildo elektroninį dienyną; 

5.7. Konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems. 

 

6. Klasių vadovai: 

6.1. Išsiaiškina, ar yra mokinių, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu;

6.2. Pastoviai palaiko ryšius su dalykų mokytojais, ugdytiniais, jų tėvais; 

6.3. Aiškinasi, ar visi ugdytiniai dalyvauja mokymuose, ar nėra sergančių mokinių. 

7. Gimnazijos vadovai: 

 

7.1. Nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, ŠMSM ar kitų institucijų; 

7.2. Informuoja gimnazijos bendruomenę apie mokymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimą; 

7.3. Vykdo e-dienyno įrašų ir pravestų pamokų stebėseną; 

7.4. Organizuoja mokymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus; 

7.5. Atlieka mokinių, jų tėvų apklausas nuotolinio mokymo(si) eigai koreguoti ir tobulinti. 

 

8. Nuotolinio mokymo(si) informacinių technologijų naudojimo konsultantai– informacinių technologijų mokytoja INGRIDA SUBAČIENĖ, kompiuterių įrangos operatorius LAIMONAS OBELIENIUS. 

 

9. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių vyks naudojant: TAMO dienyną, gimnazijos tinklalapį,  el. paštą, telefoną, socialines medijas.

 

________________________________

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija