• Kategorija: Gimnazijos taryba
 • Peržiūros: 2719

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

 

Gimnazijos tarybos sudėtis:

TĖVAI

1.Mečislovas Zavedskas    

2.Irma Nagreckienė                         

3.Greta Demeniene                          

4.Violeta Šaltienė                           

5.Rasa Žičkuvienė                           

MOKYTOJAI

1.Jovita Girniuvienė

2.Jolanta Girdauskienė

3.Laimutė Berštautienė

4.Vitalija Vėlavičienė

MOKINIAI

1. Gabrielė Kasiulytė 8 kl.

2. Ieva Dimaitė II g. kl.

3. Skaistė Navasaitytė IV g. kl.

4. Nojus Nekrošius I g. kl,

Čekiškės seniūnijos bendruomenės atstovas: 

Mečislovas Zavedskas

      GIMNAZIJOS TARYBA – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų ir  gimnazijos bendruomenės  interesams. Į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 4) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams. Taryba  numato gimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir neformaliojo ugdymo tvarkai) organizavimo tvarkai, mokyklos strateginiam planui, metinės veiklos planui.


Gimnazijos  tarybos tikslas

Efektyvinti visų gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, paremtą gimnazijos filosofija, įgyvendinant veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius.


Gimnazijos tarybos uždaviniai:

 •  dalyvauti gimnazijos veikloje, stiprinant pasididžiavimą bei atsakomybę už gimnazijos  prestižą;
 •  telkti gimnazijos  bendruomenę, formuojant saugią, tolerantišką ir veiklią mokyklą;
 •  bendradarbiauti su tėvais, mokiniais efektyviau spręsti ugdymo(si) problemas.


Gimnazijos taryba svarsto ir teikia siūlymus:

 • veiklos kryptims;
 • ūkinei finansinei veiklai;
 • ugdymo planui;
 • vadovėlių ir spaudos užsakymui;
 • lankomumo problemoms spręsti;
 • specialiuosius gebėjimus turinčių mokinių ugdymui;
 • prevencinei veiklai;
 • mokinių savivaldos veiklai;
 • mokytojų, mokinių aptarnaujančio personalo paskatinimui;
 • kitų ugdymo proceso ir mokyklos problemų sprendimui.


Gimnazijos taryba analizuoja:

 • pasiekimus;
 • mokyklos vidinį įsivertinimą.

 

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija