Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė – Renata Kochanauskaitė

 

 

Specialiosios pedagogės teikiamos paslaugos

  • atlieka pedagoginių mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • pataria mokytojams, kaip paruošti pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas, konsultuoja juos specialiosios pagalbos teikimo klausimais;
  • dalyvauja gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos darbe;
  • bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT), rūpinasi dokumentų paruošimu;
  • konsultuoja tėvus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui  klausimais.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija