• Kategorija: Nuotolinis mokymas
 • Peržiūros: 2160

Nuotolinių pamokų susitarimai

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

SUSITARIMAI IR TAISYKLĖS

Mokinys, besimokantis nuotoliniu būdu:

 • laikosi  nustatyto tvarkaraščio, laiku prisijungia prie nuotolinių vaizdo pamokų, savavališkai nenutraukia nuotolinio ryšio pamokai nepasibaigus;
 • nuotolinių vaizdo pamokų metu pasirenka tinkamą darbo vietą, įsijungia vaizdo kamerą, išjungia pašalinius garso ir vaizdo įrenginius, naudojasi tik ta priemone, kuri skirta mokymuisi nuotoliniu būdą;
 • tausoja gimnazijos suteiktą įrangą, skirtą mokytis nuotoliniu būdu, atlygina padarytą žalą (sugadinus- pataiso ar atperka);
 • vykdo  mokytojų nurodymus, reaguoja į pastabas;
 • žymisi svarbiausią informaciją;
 • kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais tik darbo dienomis iki 17 val. (jei mokytojai nenurodė kitaip);
 • gerbia kitų ir savo teises jaustis saugiai elektroninėje erdvėje:
 • nuotolinėse vaizdo pamokose bendrauja mandagiai ir draugiškai.
 • neperduoda savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti mokinių   duomenys.
 • nesiuntinėja iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.
 • nuotolinių pamokų metu nefilmuoja, nefotografuoja ar neįrašinėja kitų asmenų veiklos ar pokalbių  be jų raštiško sutikimo.
 • netoleruoja elektroninių patyčių. Nepalaiko jų atsiradimo ar platinimo (pastebėjus patyčias jas stabdo arba informuja apie tai klasės vadovą, gimnazijos psichologę ar gimnazijos socialinę pedagogę.

 

Nuotolinių pamokų metu mokytojas:

 • rengia mokymo(si) medžiagą ir užduotis mokiniams, talpina ją el. dienyno TAMO aplinkoje ar kitoje pasirinktoje platformoje;
 • pagal nuotolinio (sinchroninio) mokymo(si) tvarkaraštį organizuoja vaizdo pamokas, konsultacijas mokiniams (švietimo pagalbai; mokymosi spragoms šalinti);
 • šalina netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos;
 • apie netinkamus atvejus (mokiniai vartoja necenzūrinius žodžius, siunčia netinkamo turinio paveikslėlius, elgiasi chuliganiškai, vykdo patyčias, perduoda prisijungimo nuorodas prie pamokos pašaliniams asmenims ir pan.) informuoja gimnazijos administraciją, elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją policijai www.epolicija.lt;
 • tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus (sau priimtinu būdu mokinio atsiųstame darbe, atkreipiant mokinio dėmesį į atlikto darbo klaidas), informuoja mokinius apie atsiskaitymo laikotarpius, formą ir būdus;
 • laiku pateikia mokiniams informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus elektroniniame dienyne (laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų); 
 • ugdymo(si) procese taikomas grįžtamasis, mokymąsi palaikantis ryšys, formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu.

 

Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais, gimnazijos administracija, švietimo pagalbos specialistais, sprendžiant visus su ugdymu susijusius klausimus; 
 • ne rečiau kaip du kartus per savaitę susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne TAMO (ugdymo(si) rezultatais, pateiktomis mokytojų pastabomis, komentarais ir kt.);
 • yra atsakingi už savo vaikų elgesį virtualioje erdvėje (kalbasi su vaikais apie kultūringą elgesį, kodėl tai svarbu);
 • apie pastebėtą savo ar kitų vaikų netinkamą elgesį (vykdomas patyčias, necenzūrinį bendravimą ir pan.) informuoja klasės vadovą, kitus gimnazijos specialistus ar administraciją;
 • kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais tik darbo dienomis iki 17 val. (jei mokytojai nenurodė kitaip);
 • apie mokinio nedalyvavimą pamokoje informuoja tą pačią dieną klasės vadovą iki 9 val.

______________________________

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija