• Kategorija: Tvarkos
  • Peržiūros: 146

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Čekiškės Prano Dovydaičio

gimnazijos direktoriaus

2021 m. gruodžio 20 d. 

įsakymu Nr. V1-127

 

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos projektinės veiklos organizavimo ir vykdymo aprašas (toliau aprašas) reglamentuoja projektų planavimo, organizavimo ir vykdymo vertinimo, atsiskaitymo tvarką.

2. Projektinės veiklos metu ugdomi gebėjimai: mokomieji, komandos būrimo, bendradarbiavimo, planavimo, analizavimo, interpretavimo, hipotezių formulavimo, prognozavimo, statistinių duomenų apdorojimo, lyginimo, anketavimo, komunikavimo, interviu organizavimo, informacijos sisteminio atrinkimo, sugebėjimo naudotis įvairiomis paieškos sistemomis, demonstravimo, retorikos, apibendrinimo, medžiagos pateikimo, vertinimo, kritinio mąstymo ir kt. Projektinio darbo metu skiriamas dėmesys kūrybiškumo ugdymui.

3. Numatomos pagrindinės projektinio darbo kryptys:

3.1 tiriamoji-taikomoji – tai analitinio pobūdžio darbas (tyrimai, modeliavimas, analizė). Darbą sudaro tiriamasis-taikomasis veiklos procesas, rezultatas ir pristatymas;

3.2 STEAM – integralus, praktinės-tiriamosios veiklos darbas gamtos mokslų, matematikos, technologijų inžinerijos ir menų kontekste. Darbą sudaro praktinės-tiriamosios veiklos procesas, rezultatas ir pristatymas;

3.3 menų – tai kūrybinio pobūdžio darbas, kurio rezultatas – sukurtas arba atliekamas meno kūrinys (dailės kūrinys, filmas, šokis ar spektaklis ir kt.). Darbą sudaro kūrybinis procesas, rezultatas ir kūrybinio darbų pristatymas;

3.4 technologijų – tai praktinio pobūdžio darbas, kurį atliekant taikomos įvairios technologijos. Darbą sudaro technologinis procesas, rezultatas ir pristatymas;

3.5socialinė-pilietinė veikla – tai projektas, susijęs su gimnazijos tikslais, bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis, gimnazijos tradicijomis ir kt. Darbą sudaro praktinės veiklos procesas, rezultatas ir pristatymas;

3.6 pažintinė-kultūrinė – tai projektas, vykdomas siekiant plėtoti mokinių žinias apie krašto, šalies kultūrinius, istorinius ir kitus objektus. Darbą sudaro praktinės veiklos procesas, rezultatas ir pristatymas;

3.7 kalbiniai ir kiti projektai. Darbą sudaro praktinės veiklos procesas, rezultatas ir pristatymas.

4. Projektus mokiniai gali vykdyti individualiai, tačiau dažniausiai tai yra komandinė, grupinė veikla.

5. Vartojamos sąvokos:

5.1 Projektas – tai organizuota mokinių veikla, nukreipta į realios problemos sprendimą ir turinti apibrėžtą laiką problemai spręsti, baigtinius išteklius, su numatytais problemos sprendimo etapais, vertinimu ir ataskaita.

5.2 Projekto planas – tai projekto vykdymo etapai, kuriuose numatyti problemos sprendimo būdai, dalyvių atsakomybės sritys, terminai, ištekliai, vertinimo kriterijai.

5.3 Projekto komanda – tai laikinai suburta mokinių grupė (2 – 4 mokiniai) tikslui pasiekti ir projekto vadovas – mokytojas.

5.4 Projekto vertinimas – projekto eigos vertinimas, kai įsivertina kiekvienas narys / grupė už tarpinius rezultatus, ir galutinis visos komandos vertinimas už problemos sprendimą pateikiant ataskaitą.

5.5. Projekto anotacija – trumpas projekto apibūdinimas.II SKYRIUS

PROJEKTINIŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6. Tikslas – sudaryti mokiniams galimybę įgyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas per tiriamąją ir / ar kūrybinę veiklą bei formuoti sąmoningą, iniciatyvią asmenybę, gebančią nagrinėti aktualius klausimus, spręsti problemas.

7. Uždaviniai:

7.1 ugdyti mokinių gebėjimą ieškoti bei susirasti reikiamą informaciją, ją sisteminti ir kūrybiškai pritaikyti;

7.2 mokyti mokinius kelti tiriamosios veiklos tikslus, uždavinius, hipotezes, formuluoti problemą, planuoti projekto etapus;

7.3 skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, mokant dirbti komandoje;

7.4 plėtoti ugdymo(si) aplinką, palankią skirtingų gebėjimų mokinių saviraiškai;

7.5 įgyvendinti tarpdalykinę integraciją tiriamojoje, pažintinėje, kūrybinėje veikloje;

7.6 mokyti spręsti probleminius uždavinius susiejant pamokose įgytas teorines žinias su praktine patirtimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS8. Dalyko mokytojas (-ai) supažindina mokinius su numatyta projektine veikla klasės valandėlės metu.

9. Klasės mokiniai kartu su mokytojais pasirengia  projekto vykdymo planą. 

 

MOKINIŲ PROJEKTŲ VYKDYMO PLANAS

 

Projekto tema...............................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

Projekto vykdytojai.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Projekto vadovai ..........................................................................................................................

 

Eil.

Nr.

Data

Veikla

Vadovo pastabos

1.

 

Projekto temos parinkimas.

 

2.

 

Projekto  plano sudarymas.

 

3.

 

Projekto praktinės veiklos vykdymas. Medžiagos rinkimas ir sisteminimas.

Projekto juodraštinio varianto parengimas, derinimas su projekto vadovu (analizė, išvadų formulavimas, priedų rinkimas), darbo užbaigimas.

 

4.

 

Projektinio darbo pristatymas, vertinimas.

 

 

Projekto vadovai                            .....................                                      ................................

                                                                                                   ( parašas)                                                                  (vardas, pavardė)

 

10. Projektų vadovai koordinuoja veiklas ir konsultuoja mokinius.

11. Baigus projektinį darbą, pateikiamas projekto aprašymas ir pasirinkta forma (stendinis pranešimas, pateiktis ir kt.) pateikiami projektu pasiekti rezultatai bei projekto įgyvendinimo eigoje sukurta pridėtinė vertė (pvz. kūrybinių darbų parodos; metodinės medžiagos, parengtos projekto metu, panaudojimo numatymas; tarpdalykinės integracijos puoselėjimas; IKT įgūdžių, įgytų projekto metu, panaudojimas; užsienio kalbos įgūdžių naudojimas). 

12. Projektinio darbo struktūra:

  • Titulinis puslapis (Priedas Nr.1).
  • Projektinio darbo vykdymo planas.
  • Darbo tikslas, uždaviniai.
  • Projektinės veiklos metodai ir sąlygos.
  • Rezultatai ir jų aptarimas (nuotraukos, skaidrės, laikraštis).
  • Išvados.
  • Naudota literatūra.

13. Darbai turi būti spausdinami kompiuteriu. Tekstinė dalis rengiama A4 formato lapuose. Tekstas spausdinamas Times New Roman šriftu, šrifto dydis –2 pt. Tarp eilučių paliekamas 1,5 eilutės dydžio tarpas. Paraštės: kairioji – 30 mm, dešinioji – 10 mm, viršutinė ir apatinė – 20 mm. Spausdinama vienoje lapo pusėje. Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis (12 pt) be taškų ir brūkšnelių. Teksto kalba turi būti taisyklinga, aiški, paprasta. Tekstas rašomas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir taisyklių.

14. Projektiniai darbai pristatomi klasės mokiniams, gimnazijos bendruomenei.

15. Projektinės veiklos  pristatymas vyksta birželio mėnesį.

 

IV SKYRIUS

MOKINIŲ KOMPETENCIJOS, KURIŲ SIEKIAMA PROJEKTINE VEIKLA

 

16. Atlikdami projektinį darbą mokiniai pagilina pa(si)rinkto(ų) dalyko(ų), kurio(ių) mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgytas dalykines kompetencijas

17. Mokiniai įgyja šias kompetencijas:

17.1. mokėjimo mokytis (atsakomybę už savo mokymąsi, planuoti mokymąsi, save motyvuoti);

17.2. komunikavimo (gebėjimą pasirinkti priemones ir būdus informacijai rasti, perteikti, veiksmingai komunikuoti);

17.3. pažinimo (gebėjimą įvardinti problemą, numatyti jos sprendimo etapus ir nuosekliai veikti, daryti pagrįstas išvadas);

17.4. asmeninę (darbą atlikti sąžiningai, gerbti ir toleruoti kitus, valdyti emocijas ir jausmus);

17.5. iniciatyvumo ir kūrybingumo (kūrybingai, nestandartiškai mąstyti ir veikti, kelti idėjas, gebėti jomis pasinaudoti);

17.6. socialinę (atsakingai ir kūrybingai dalyvauti procesuose);

17.7. esmines dalykines kompetencijas (pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas).

 

V SKYRIUS

PROJEKTINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

 

18. Mokytojas numato projekto vertinimo kriterijus ir su mokiniais juos aptaria.

19. Darbo vertinimas vykdomas pagal mokomųjų dalykų vertinimo tvarką.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Metodinė taryba organizuoja projektinių darbų aptarimus, analizuoja šio proceso eigą, įtaką mokinių pasiekimų ir gimnazijos ugdymo proceso pokyčiams.

21. Projektinių darbų vykdymą gimnazijoje koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

 

Priedas Nr. 1 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija