• Kategorija: Tvarkos
  • Peržiūros: 370

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio

gimnazijos direktoriaus

2022-08-31 įsakymu Nr. V1-113

          .ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠASI SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir finansavimą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija (toliau – Gimnazija)  pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (toliau – Programa).

2. 2022-2023 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (toliau – Švietimo įstatymas).II SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI

4. Priešmokyklinis ugdymas:

4.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai (nuo 2023 m. sausio 1d. pakeitimas: pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai);

4.2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai (nuo 2023 m. sausio 1d. pakeitimas: gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai; 

4.3. tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą (toliau kartu – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis; 

4.4. vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė per metus yra: 

4.4.1. 640 valandų per metus.

4.5. švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

5. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė (toliau – Grupė).

5.1. Pagal Programą vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams) padeda organizuoti valstybinė, savivaldybės, nevalstybinė ikimokyklinio ugdymo mokykla ir bendrojo ugdymo mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

6. 2022-2023 m. m. gimnazijoje  suformuota viena priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje vykdomas priešmokyklinio ugdymo programa:

6.1. gimnazijoje  priešmokyklinis ugdymas organizuojamas taikant priešmokyklinio ugdymo modelį, kurio trukmė 9.00 val. per dieną;

6.2. grupės darbo pradžia - 8.00 val.;

6.3. ugdymo vieta  -  priešmokyklinio ugdymo grupė;

6.4. ugdomoji kalba  - lietuvių kalba.

7. Gimnazija, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su tėvais (globėjais) aptaria ir pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: mokymo sutarties šalys, ugdymo Programa, jos pradžios ir pabaigos laikas, šalių įsipareigojimai, įtraukiant teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalį bei 47 straipsnį, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos, neprieštaraujančios kitiems teisės aktams. 

8. Vaikų tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Gimnazijos lankymą (jei vaikas negali atvykti į Gimnaziją, nedelsiant turi informuoti Gimnaziją) ir kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą.

9. Mokykla dienynus sudaro elektroninių dienynų duomenų pagrindu.

10. Priešmokyklinio ugdymo Programą įgyvendina: 

10.1. priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo mokytojas, mokytojo padėjėjas darbui specialiųjų poreikių vaikais, mokytojo padėjėjas, pagalbos mokiniui specialistai (logopedas).

11. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko Grupėje dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) kartu su Mokyklos vaiko gerovės komisija, sudaryta vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir tėvais (globėjais), vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

12. Grupėje, kurioje, pritaikius Programą, ugdomi ir vaikai, turintys vidutinių, didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, privalo dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas, teikiantis specialiąją pagalbą, vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

13. Grupėje vaikų skaičius negali viršyti pagal amžiaus grupes Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nurodyto vaikų skaičiaus.

14. Programos įgyvendinimo laikotarpiu rekomenduojama organizuoti vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atostogas pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų) poreikius:

14.1. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, kurie pagal bendrojo ugdymo mokykloms  Bendrajame ugdymo plane 2022-2023 m. rekomenduojamų atostogų metu lanko priešmokyklinio ugdymo grupę – nevykdo tolimesnio priešmokyklinio ugdymo programos turinio įgyvendinimo,  o dalyvauja žaidimų, dailės, eksperimentų, sporto  ar kt.  veiklose, tobulina silpnesnes kompetencijų sritis;

 

14.2 Ugdymo proceso trukmė:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis/dienomis

Priešmokyklinė ugdymo grupė 

2023-06-09

(06-06 - 06-09 vykdoma projektinė veikla)

35/175

          

14.3. bendrojo ugdymo plano  2022-2023 m. Bendrojo ugdymo mokykloms  nustatytos 2022-2023 mokslo metų atostogos:

Atostogos

Pradžia

Baigiasi

Pabaiga

Rudens

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos atostogos

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros 

2023-06-09

2023-08-31III. SKYRIUS

MODELIS

1. Modeliai pasirinkti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo“ patvirtintu 2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-290. 

2. Grupės darbo/veiklos ypatumų visuma – yra vadinama priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliu (toliau – Modelis). IV SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

15. Gimnazija:

15.1. informuoja tėvus (globėjus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą;

15.2. po mokymo sutarties pasirašymo vaiką įregistruoja Mokinių registre nurodant pirmąją mokinio ugdymosi dieną. Iš Mokinių registre sukauptų duomenų – mokinio vardas ir pavardė; asmens kodas; atvykimo data (pirmoji mokinio ugdymosi diena); namų adresas; grupė, į kurią mokinys atvyko; grupė, kurioje mokinys ugdosi; grupė, iš kurios mokinys išvyko; įsakymo apie išvykimą data ir numeris; Mokykla, į kurią mokinys išvyko ugdytis / mokytis, – automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas Mokinių abėcėlinis žurnalas;

15.3. Mokinių abėcėliniame žurnale mokinių pavardes ir vardus surašo abėcėlės tvarka. Registracijos numeriai kasmet pradedami nuo 1. Informacija atnaujinama, jei pasikeičia mokinio gyvenamosios vietos adresas, vardas arba pavardė, o buvęs įrašas išsaugomas. Tuo atveju, kai nežinoma, į kokią Mokyklą mokinys yra išvykęs, gali būti įrašoma: užsienio valstybės, savivaldybės pavadinimas arba „Nežinoma“. Kitų mokslo metų Mokinių abėcėlinio žurnalo aplankas Mokinių registre formuojamas iš atitinkamais mokslo metais sukauptų mokinių duomenų, patikslinus informaciją apie mokinio grupę / klasę, kurioje jis ugdosi / mokosi, ir įrašius duomenis apie tais mokslo metais išvykusius ir atvykusius mokinius;

15.4. nustato ugdomosios veiklos planavimo, pasiekimų vertinimo formą, ir jų parengimo terminus: 

15.4.1. ugdomosios veiklos ilgalaikiai 2022-2023 m.m. planai  sudaromi pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį  (parengiami iki  einamųjų mokslo metų spalio 1 d. ir suderinami metodinės grupės susirinkime);

16. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir ikimokyklinio ugdymo mokytojas, dirbantis Grupėje:

16.1. organizuoja ugdomąją veiklą pagal Programą, atsižvelgdamas į patvirtinto Modelio ypatumus, individualius vaikų poreikius. Nepriklausomai nuo Modelio, priešmokyklinio ugdymo procesas yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai visą Modelyje nustatytą laiką;

16.2. priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo  ugdymo mokytojas  dirba 36 val.  per savaitę (32 val. per savaitę kontaktiniu būdu, 4 val. per savaitę – nekontaktiniu būdu (pasirengimas veikloms, metodinių priemonių gaminimas, saviugda ir pan.);

16.3. priešmokyklinio ugdymo pedagogas (toliau - Mokytojas) rengia grupių ugdomosios veiklos ilgalaikius planus pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį  bei  patvirtintą formą (ilgalaikiai planai parengiami iki einamųjų mokslo metų spalio 1 d. ir suderinami metodinės grupės susirinkime);

16.3.1. mokytojas, atsižvelgdamas į ilgalaikius planus (jie gali būti koreguojami, keičiami), į grupės vaikų pasiekimus, jų poreikius, rengia trumpalaikius ugdomosios veiklos planus savaitei (laikotarpis gali būti koreguojamas), pagal  patvirtintą trumpalaikių planų  formą;

16.3.2. mokytojas ugdomojoje veikloje naudoja Priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektus ,,Patirčių erdvės“. Leidinių metodinis pagrindas – projektai. 

16.4. siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, yra susipažinęs su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai–antrai klasei;

16.5. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Programa:

16.6.1. vaikų pažangą ir pasiekimus vertina du kartus metuose, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269 Vilnius;

16.6.2. įgyvendinęs Programą, atlieka vaiko galutinį individualių pasiekimų vertinimą ir įrašo rekomendaciją, skirtą Mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą;

16.6.3. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su Gimnazijos Vaiko gerovės komisija, aptaria su tėvais (globėjais) ir įrašo  rekomendaciją, skirtą Mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą; 

16.6.4. vaikų pažangą Programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus (kaupiami vaikų darbai, užduočių lapai, rašomi komentarai, Mokytojo, vaikų pastebėjimai ir pan.);

16.7. mokytojas atlieka kitus darbus, nurodytus jo pareigybės apraše (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. ISAK-1581 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinio pareiginio aprašo patvirtinimo“, ir   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas  Nr. ISAK-2249 „Dėl Pavyzdinio auklėtojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“).


V SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU ARBA ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

 

17. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – ypatingos aplinkybės) laikotarpiu arba esant aplinkybėms Gimnazijoje, dėl kurių priešmokyklinis ugdymas negali būti organizuojamas Grupėje (Gimnazijoje vyksta remonto darbai ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas), ugdymo gairės rengiamos vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis ir tvirtinamos Gimnazijos vadovo.

18. Gimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms Gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti sprendimus:

18.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:

18.1.1. keisti nustatytą ugdymo trukmę;

18.1.2. keisti nustatytą ugdymo pradžios ir pabaigos laiką;

18.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas;

18.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso ir vidaus bei darbo tvarkos (pvz., dėl veido kaukių dėvėjimo ir pan.) organizavimo sprendimus, mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;

18.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių Gimnazijos aplinkoje nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą Grupėje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nei nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas Gimnazijos vadovo sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1–2 darbo dienas. Gimnazijos vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo raštu derina su valstybinės Gimnazijos (biudžetinės įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės Gimnazijos (biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, valstybinės ir savivaldybės Gimnazijos (viešosios įstaigos)  – savininku (dalyvių susirinkimu);

18.3. valstybės, savivaldybės lygiu priėmus sprendimą ugdymą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, Gimnazija:

18.3.1. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, rekomendacijomis dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo;

18.3.2. susitaria su grupių priešmokyklinio ugdymo mokytojais dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo;

18.3.3. susitaria, kad švietimo pagalba (logopedo) teikiama individualiomis konsultacijomis nuotoliniu būdu, naudojant elektroninius laiškus,  ZOOM, SKYPE  ar kt. programėles;

18.3.4. susitaria, kad priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai pertvarkytų ugdymo pagal Programą veiklų tvarkaraštį, pritaikydami jį ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios grupės dienotvarkėje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamą laiką. (Galima nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė per dieną – iki 1 val.);

18.3.5. susitaria ir suderina su mokytojais (priešmokyklinio ugdymo pedagogais, ikimokyklinio ugdymo mokytojais, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais) dėl tarpusavio bendradarbiavimo, ugdymo turinio integracijos, kad asinchroniniu būdu vykdomas ugdymo procesas būtų įvairus ir prasmingas: tikslingas tiesioginio transliavimo internetu ar televizijoje veiklų stebėjimas, užduočių atlikimas ir t.t., atsižvelgiant į vaikų galimybes ir amžiaus ypatumus;

18.3.6. susitaria, kad vaikams skiriamos užduotys, vadovaujantis ugdymo Programa, integruojamomis prevencinėmis programomis ir naudojant įstaigos elektroninės svetainės puslapį, ZOOM, Padlet programėles;

18.3.7. susitaria ir suderina su visais grupėje dirbančiais mokytojais, pagalbos vaikui specialistais (logopedu), grįžtamasis ryšys vaikams, jų tėvams (globėjams) suteikiamas individualiai susitarus su  kiekviena šeima jiems patogia nuotolinio bendravimo forma;

18.4. informacija apie mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu organizavimą yra skelbiama Gimnazijos  interneto svetainėje.VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir kitomis lėšomis. 

 

_________________

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) AR JUNGTINĖS GRUPĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO (-Ų) REKOMENDACIJA

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija