• Kategorija: Tvarkos
  • Peržiūros: 403

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio

gimnazijos direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr.V1-124KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos elektroninio dienyno (toliau – e-dienyno) naudojimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja e-dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros, jo išspausdinimo, perkėlimo į skaitmeninę laikmeną ir saugojimo tvarką remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-170 redakcija.

2. Tvarka papildoma ir/ar keičiama Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

3. Tvarkos reikalavimų privalo laikytis gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, ugdytinių ugdomąją veiklą vykdantys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.

 

II. ELEKTRONINIO DIENYNO ADMINISTRAVIMAS

 

4. Gimnazijos direktorius įsakymu paskiria asmenis, atsakingus už e-dienyno administravimą, priežiūrą, archyvavimą – gimnazijos e-dienyno administratorių ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

5. Už šios Tvarkos reikalavimų laikymosi priežiūrą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o jos nedarbingumo laikotarpiu – mokyklos e-dienyno administratorius.

6. Mokyklos e-dienyno administratorius atlieka šias funkcijas:

6.1. iki rugsėjo 1 d. paruošia el. dienyną naujiems mokslo metams;

6.2. iki rugsėjo 10 d. suveda e-dienyno veikimui reikalingus duomenis apie klases, grupes, mokinius, mokytojus, klasių vadovus, dalykus. Duomenys turi sutapti su mokinių ir pedagogų registro duomenimis, kuriuos pateikia duomenų registro tvarkytoja;

6.3. iki rugsėjo 10 d. patikrina mokytojų ir mokinių sąrašus, įrašo trūkstamus mokytojus, sukuria klases ir priskiria klasių vadovus;

6.4. iki rugsėjo 10 d. organizuoja mokymus mokytojams, klasių vadovams ir mokiniams, skiria prisijungimo vardus ir slaptažodžius;

6.5. iki spalio 1 d. supažindina klasių vadovus su e-dienyno panaudojimo galimybėmis;

6.6. iki spalio 1 d. kartu su klasių vadovais organizuoja mokymus mokinių tėvams (pagal poreikį);

6.7. iki rugsėjo 10 d. išduoda mokytojams, klasių vadovams, mokiniams ir jų tėvams naujus prisijungimo vardus ir slaptažodžius vietoj pamestų;

6.8. bendradarbiaudamas su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, analizuoja mokinių, mokytojų, tėvų prisijungimą prie e-dienyno ir rengia statistines ataskaitas pagal direktoriaus pavaduotojos ugdymui pateiktas formas;

6.9 esant poreikiui, kartu su klasių vadovais, papildomai organizuoja mokymus mokinių tėvams apie e-dienyno naudojimą, pranešimų ir informacijos gavimo telefonu galimybes;

6.10. elektroniniame dienyne mokinio dokumentuose atlieka atitinkamus įrašus (nurodo teisės akto Nr., pavadinimą, datą) apie mokinį, kuris pereina į kitą mokyklą ar dėl kitų priežasčių išeina iš mokyklos, keičia grupę ir t.t.; 

6.11 pasibaigus mokslo metams:

6.11.1. atspausdina „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę“;

6.11.2 visą dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną;

6.12. teikia pasiūlymus programinės įrangos teikėjui dėl e-dienyno funkcijų tobulinimo;

6.13. operatyviai sprendžia su e-dienyno naudojimu susijusias technines ir organizacines problemas.

7. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atlieka šias funkcijas:

7.1 informuoja gimnazijos bendruomenę e-dienyno diegimo, efektyvumo klausimais;

7.2 tiria mokinių, mokytojų ir tėvų požiūrį apie e-dienyno naudojimo efektyvumą;

7.3 stebi klasėms skiriamų kontrolinių darbų skaičių, o esant pažeidimams, informuoja mokytojus vidiniu pranešimu.

 

III. ELEKTRONINIO DIENYNO PARENGIMAS PILDYMUI

 

8. Rugsėjo 1-15 d. e-dienyno parengiamuosius darbus atlieka:

8.1. mokinių ugdomąją veiklą vykdantys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai:

8.1.1 dalyvauja mokyklos e-dienyno administratoriaus organizuojamuose mokymuose ir konsultacijose (pagal poreikį);

8.1.2 korektiškai užpildo elektroninio pašto adresą ir kitus asmeninius duomenis (rekomenduojama);

8.1.3 iki rugsėjo 15 d. sukuria grupes, tvarkaraščius;

8.1.4 kilus neaiškumams, problemoms, nedelsiant kreipiasi į mokyklos e-dienyno administratorių.

8.2 Klasių vadovai:

8.2.1 dalyvauja gimnazijos e-dienyno administratoriaus organizuojamuose mokymuose ir konsultacijose (pagal poreikį);

8.2.2 iki rugsėjo 15 d. informuoja mokinius apie galimybę naudotis e-dienynu, kartu su administratoriumi organizuoja mokymus mokiniams, perduoda prisijungimo vardus ir slaptažodžius;

8.2.3 iki spalio 1 d. kartu su administratoriumi organizuoja mokymus, konsultacijas mokinių tėvams, perduoda prisijungimo vardus ir slaptažodžius;

8.2.4 operatyviai informuoja gimnazijos e-dienyno administratorių apie pastebėtas klaidas;

8.2.5 užtikrina, kad auklėtiniai korektiškai užpildytų asmeninius duomenis: elektroninio pašto adresą, telefoną, namų adresą (rekomenduotina);

8.2.6 atsako už prisijungimo duomenų slaptumą, duomenis į sistemą suveda patys.

 

IV. ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMAS

 

9. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys pedagogai,  vykdo šias funkcijas:

9.1. kiekvieną darbo dieną į e-dienyną suveda tikslius duomenis apie mokinių gautus pažymius, lankomumą, įrašo pamokos turinį, namų darbų užduotis, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo kontrolinių darbų parašymo dienos įveda kontrolinių darbų pažymius;

9.2. ne vėliau kaip prieš savaitę suderina su mokiniais kontrolinių darbų datą ir ją fiksuoja e-dienyne;

9.3. iki mėnesio 10 dienos patikrina, ar įrašai (lankomumas, pažangumas, pavaduojančių mokytojų įrašai) e-dienyne teisingi, ir patvirtina, kad praėjusio mėnesio duomenys teisingi ir nebus keičiami. E-dienyno pildymo funkcija užrakinama nuo mėnesio duomenų patvirtinimo momento;

9.4. dėl duomenų pakeitimo užrakintose e-dienyno srityse kreipiasi į mokyklos e-dienyno administratorių, kuris kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui priima sprendimą dėl leidimo keisti duomenis. Mokytojai, gavę leidimą keisti duomenis, ištaiso nurodytą klaidą ir apie tai vidiniu pranešimu informuoja mokinį ir jo tėvus (1 priedas);

9.5. vidiniais pranešimais susirašinėja su mokytojais, mokinių tėvais, klasių vadovais;

9.6. atsako už prisijungimo duomenų slaptumą (periodiškai keičia slaptažodį), duomenis į sistemą suveda patys;

9.7. pasibaigus trimestrui, pusmečiui, mokslo metams (per savaitę) patvirtina, kad praėję mėnesiai baigti pildyti;

9.8. dėstantys mokytojai, atlikę instruktažą, išspausdina „Saugaus elgesio ir kitus instruktažus“. Mokiniai instruktažų lapuose pasirašo. 

10. Klasių vadovai:

10.1. analizuoja mokinių lankomumą, pažangumą, naudojimosi e-dienynu efektyvumą;

10.2. ne rečiau kaip kartą per savaitę įveda dokumentus, kurių pagrindu yra pateisinamos praleistos mokinių pamokos;

10.3. stebi klasėms skiriamų kontrolinių darbų skaičių per dieną, o esant pažeidimams informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui;

10.4. pasibaigus trimestrams, pusmečiams ir mokslo metams, atspausdina klasės pažangumo ir lankomumo ataskaitas ir  pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

10.5. rašo mokiniams pagyrimus ir pastabas;

10.6. prieš savaitę įveda informaciją apie planuojamus tėvų susirinkimus;

10.7. organizuoja papildomus mokymus apie e-dienyno naudojimą tėvams;

10.8. esant būtinybei, raštu informuoja mokinių tėvus apie e-dienyne teikiamas papildomas paslaugas;

10.9. pranešimais bendrauja su klasės mokinių tėvais, mokiniais, mokytojais;

10.10. operatyviai informuoja mokyklos e-dienyno administratorių apie būtinus atlikti pakeitimus, nurodydami direktoriaus įsakymo Nr., datą, jeigu mokinys:

10.10.1. išbrauktas iš sąrašų;

10.10.2. mokomas namuose;

10.10.3.gydomas sanatorijoje;

10.10.4. pakeitė mokomojo dalyko kursą, ugdymo plano dalyką, mobilią grupę;

10.10.5. paskirtas savarankiškas mokymas;

10.10.6. pakeitė pavardę;

10.11. „Saugaus elgesio ir kitus instruktažus“ išspausdina atlikę instruktažą. Mokiniai instruktažų lapuose pasirašo. „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai saugomi pagal mokykloje patvirtintą tvarką;

10.12. pildo „Socialinę veiklą“, „Kultūrinę, pažintinę, sportinę ir kt.“, „Vadovavimas klasei“ (užpildomos klasių valandėlės, renginiai, išvykos, ekskursijos, tėvų susirinkimai);

10.13. jeigu moksleivio tėvai pageidauja, patvirtinus mėnesio duomenis, atspausdina mokinio mėnesio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

10.14. tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, išspausdina signalinių trimestrų, trimestrų, pusmečių, metinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

11. Socialinis pedagogas:

11.1. bendradarbiaudamas su klasės vadovais, dalykų  mokytojais vykdo mokinių pamokų lankomumo priežiūrą, stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, informuoja tėvus; stebi mokinių gautus pagyrimus, pastabas, komentarus;

11.2. vidaus žinutėmis gali bendrauti su mokiniais, tėvais, mokytojais, gimnazijos administracija.

12. Sveikatos priežiūros specialistas:

12.1 vidaus žinutėmis gali bendrauti su mokiniais, tėvais, mokytojais, gimnazijos administracija.

13. Mokyklos e-dienyno administratorius: 

13.1. analizuoja e-dienyno duomenis;

13.2. direktoriui leidus, vykdo duomenų pakeitimus užrakintose e-dienyno srityse pagal pateiktus dalykų mokytojų ir klasės auklėtojų prašymus;

13.3. užrakina ir atrakina grupių, klasių, mokinių, tėvų, pusmečių ir metinių pažymių pildymo funkcijas;

13.4. atlieka klaidų, nusiskundimų analizę ir teikia pasiūlymus dėl e-dienyno tobulinimo mokyklos  administracijai ir programinės įrangos tiekėjui;

13.5. elektroniniame dienyne mokinio dokumentuose atlieka atitinkamus įrašus, kai mokinys pereina į kitą grupę ar keičia dalyką;

13.6. paruošia elektroninio dienyno ataskaitas iš mokyklos išeinantiems mokiniams;

13.7. ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 dienos, suformuoja bylą iš ataskaitų: „Mokinių mokymosi pasiekimai“, „Klasės lankomumas“, ,,Klasės mokslo metų kokybė“  bei skaitmeninės elektroninio dienyno versijos ir perduoda gimnazijos raštinės vedėjai.

14. Pavaduojamų pamokų fiksavimas e-dienyne:

14.1. naujai atvykusius ar pavaduojančius mokytojus gimnazijos e-dienyno administratorius moko naudotis e-dienynu, prijungia juos kaip naujus vartotojus, suteikia vartotojo vardus ir slaptažodžius, o pasibaigus pavadavimo laikotarpiui atjungia;

14.2. dalykų mokytojai per e-dienyno meniu punktą „Mano pavadavimai“ suveda duomenis apie mokinių pažangumą ir lankomumą faktiškai pravedę pamoką už pavaduojamąjį mokytoją.

15. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

15.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo ir reikalingų ataskaitų parengimo priežiūrą;

15.2. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį patikrina per mokslo metus jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui.

16. Gimnazijos direktorius:

16.1. užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

16.2 įsakymu keičia elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus.

 

V. DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, IŠSPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ

 

17. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d., el. dienyno administratorius:

17.1 iš elektroninio dienyno išspausdina, suformuoja bylą iš ataskaitų: „Mokinių mokymosi pasiekimai“, „Klasės lankomumas“, ,,Klasės mokslo metų kokybė“ bei skaitmeninės elektroninio dienyno versijos ir perduoda gimnazijos raštinės vedėjai;

17.2 ,,Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai saugomi pas instruktažą pravedusį asmenį 1 mokslo metus.

18. Elektroninio dienyno pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su pavaduotoju ugdymui ją ištaiso elektroniniame dienyne. Pataisytos suvestinės ar ataskaitos spausdinamos iš naujo ir pasirašomos.

19. Išspausdintos klasių ataskaitos dedamos į bylą, tvarkomą vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d.  įsakymu  Nr. ISAK-88  (Žin.,  2002,  Nr.5-211; 2005, Nr. 132- 4773) ir Lietuvos  Vyriausiojo archyvaro 2011  m.  liepos 4  d. įsakymu Nr.V118  (Žin., 2011, Nr. 88-4230), nustatyta tvarka.

VI. DIENYNO SAUGOJIMAS

 

20. Sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005  m.  rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.ISAK1776/V-83 (Žin.,  2005,  Nr.  105-3907; 2009,  Nr.82- 3436), bei Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V100 (Žin., 2011, Nr.32-1534, Nr.67-3209) nustatytą laiką;

21. Už jų saugojimą atsako raštinės vedėja.
VII. ATSAKOMYBĖ

 

22. Gimnazijos direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

23.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui užtikrina informacijos saugumą, patikimumą jame ir konfidencialumą, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Elektroninio dienyno administratorius užtikrina dienyno funkcionalumą, informacijos saugumą, patikimumą jame ir konfidencialumą, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys užtikrina elektroninio dienyno tvarkymą laiku, informacijos saugumą, patikimumą ir konfidencialumą jame, bendravimo kultūrą, gimnazijoje numatytų dienyno ataskaitų išspausdinimą, jų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Gimnazijos mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) prisijungia prie elektroninio dienyno sistemos, reaguoja į informaciją pateiktą dienyne, palaiko grįžtamąjį ryšį su klasės vadovais, dalykų mokytojais, gimnazijos specialistais ir administracija.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi gimnazijos darbuotojai, pildantys elektroninį dienyną.

28. Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nepaminėti ir nenumatyti atvejai nagrinėjami vadovaujantis Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-170 redakcija).

29. Nuostatai įsigalioja nuo direktoriaus įsakymo patvirtintos datos.

_________________________________________

 

 DĖL LEIDIMO KEISTI DUOMENIS ELEKTRONINIAME DIENYNE (1 PRIEDAS)

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija