• Kategorija: Tvarkos
  • Peržiūros: 412

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės

Prano Dovydaičio gimnazijos

Direktoriaus 2020 m. gruodžio 30  d.

Įsakymu Nr. V1-123

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja psichologinės pagalbos (toliau – Pagalba) paskirtį, uždavinius, sritis bei organizavimą.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 3

d. įsakymu Nr. V-1133 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.

3.Pagalbos gavėjai – Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokiniai, klasių vadovai, pedagoginiai darbuotojai ir tėvai.

4. Pagalbą teikia psichologė, kurios kvalifikacija atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytus kvalifikacinius reikalavimus.

5. Pagalbos teikimo būdai:

5.1. Mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, psichologinė pagalba teikiama tiesioginiu būdu;

5.2. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, psichologinis konsultavimas ir švietimas atliekamas nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu, o psichologinis įvertinimas ir psichologinių problemų prevencija – tiesioginiu būdu;

5.3. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu psichologinis konsultavimas ir švietimas vykdomas nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį.

6. Informacija apie pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą laikoma konfidencialia. Teisės aktų numatyta tvarka ji gali būti teikiama švietimo pagalbos specialistams ir (ar) kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu (nepažeidžiant psichologo profesinės etikos reikalavimų). Psichologai atsako už teikiamos pagalbos kokybę, tinkamą informacijos apie pagalbos gavėjus naudojimą.

7. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko gerovės užtikrinimą, ir Aprašu.

 

II. PAGALBOS PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI

 

8. Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

9. Uždaviniai:

9.1. Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

9.2. Stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;

9.3 Padėti sukurti ir palaikyti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese.

9.4 Įgyvendinti prevencines veiklas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo(si) problemų.

 

III. PAGALBOS SRITYS

 

10. Gimnazijoje dirbančio psichologo veiklos sritys:

10.1. Psichologinis konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

10. 2. Psichologinis įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

10.3. Psichologinis švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

10.4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (tyrimų gimnazijos bendruomenėje atlikimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

 

IV. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Psichologui sudaromos tinkamos darbo sąlygos:

11.1. Psichologui skiriamas atskiras darbo kabinetas, pritaikytas pagrindinei veiklai – psichologiniam vertinimui ir konsultavimui;

11.2. Psichologas aprūpinamas adaptuotomis vaiko psichologinio vertinimo metodikomis, vertinimo protokolais ir kitomis būtinomis priemonėmis, atitinkančiomis darbo profilį.

12. Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

12.1. Mokinys (savarankiškai, iki 16 m. reikalingas tėvų sutikimas);

12.2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

12.3. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

12.4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

13. Teikiama pagalba gali būti derinama su socialine pedagogine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba.© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija