• Kategorija: Tvarkos
 • Peržiūros: 516

KLASĖS VADOVO VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos

direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. V1- 127KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS KLASĖS VADOVO VEIKLOS TVARKOS APRAŠASI SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos klasės vadovo veiklos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vadovauti klasei paskirto mokytojo (toliau – klasės vadovo) veiklos tikslą, uždavinius, teises, pareigas ir funkcijas.
 2. Mokytojas, vadovaudamas klasei dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais ugdymą ir vaikų teises bei interesus, gimnazijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo aprašu.
 3. Vadovauti klasei mokytoją skiria gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta tvarka, atsižvelgdamas į gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatytus susitarimus.
 4. Klasės vadovo veiklos aprašas yra privalomas visiems, vadovauti klasei paskirtiems mokytojams.
 5. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis.
 6. Klasės vadovas pavaldus gimnazijos direktoriui ir kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui.II SKYRIUS 

KLASĖS VADOVO VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Tikslas: telkti klasės bendruomenę: mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus bei pagalbos mokiniui specialistus, dirbančius su klase ir organizuoti jos veiklą pagal gimnazijoje priimtus susitarimus.
 2. Uždaviniai:
  1. analizuoti mokinių pasiekimus ir pažangą, aptarti juos trišalių pokalbių metu.
  2. mokyti auklėtinius įvertinti ir puoselėti tikrąsias vertybes, dirbti sau ir padėti kitiems, bei padėti jiems įgyti reikiamų kompetencijų siekiant tolesnio mokymosi ir planuojant karjerą;
  3. formuoti klasės bendruomenę, kuri būtų gerai organizuota, gebėtų atstovauti klasės interesus ir kurios kiekvienas narys galėtų įgyvendinti savo individualius ugdymosi tikslus ir poreikius;
  4. teikti pirminę socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniui;
  5. vykdyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą.

 

III SKYRIUS

KLASĖS VADOVO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

 

 1. Vadovaujantis gimnazijos strateginiu planu, metiniu veiklos planu, ugdymo planu, ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašu, bei kitais ugdymo procesą reglamentuojančiais dokumentais, kartu su klasės bendruomene sudaryti klasės vadovo veiklos planą mokslo metams.
 2. Klasės vadovo planą suderinti su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki rugsėjo 10 d.
 3. Kartu su klasės bendruomene organizuoti klasės veiklas.
 4. Supažindinti klasės mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su gimnazijos vidaus darbo tvarkos, mokinių elgesio taisyklėmis.
 5. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), klasėje dirbančiais mokytojais, švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas.
 6. Tirti klasės mokinių poreikius, interesus, skatinti jų savarankišką tobulėjimą, ugdyti jų vertybines nuostatas ir bendrąsias kompetencijas.
 7. Skatinti klasės mokinius dalyvauti klasės ir gimnazijos savivaldoje, neformaliojo švietimo, popamokinėje veikloje.
 8. Integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius į klasės bendruomenės veiklą.
 9. Organizuoti saugos ir sveikatos instruktažus, prevencines priemones prieš alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, smurtą, moksleivių nusikalstamumą, netinkamą elgesį.
 10. Domėtis klasės mokinių sveikata, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 11. Turiningai ir atsakingai organizuoti renginius klasės mokiniams (klasės valandėles, išvykas, ekskursijas, specialistų paskaitas, konkursus, šventes, muges, vakarus, vakarones, viktorinas ir kt.) ir atsakyti už klasės mokinių saugumą renginių metu.
 12. Kartu su klasės mokiniais dalyvauti gimnazijos renginiuose, padėti jiems pasirengti.
 13. Užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką ir sutartų įsipareigojimų vykdymą vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu ir gimnazijos Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašu.
 14. Rūpintis, kad nebūtų pažeistos vaikų teisės.
 15. Organizuoti, fiksuoti ir reflektuoti klasės mokinių socialinę-pilietinę veiklą.
 16. Bendradarbiauti su gimnazijos administracija, klasę mokančiais mokytojais, pagalbos specialistais, teikti jiems informaciją apie klasės mokinių individualius gebėjimus, psichologinius ypatumus, bei pagal galimybes padėti spręsti kylančias problemas.
 17. Vykdyti klasės mokinių pasiekimų ir pažangos stebėseną vadovaujantis gimnazijos mokinių Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu ir kitais gimnazijos susitarimais.
 18. Rūpintis klasės mokinių lankomumu vadovaujantis gimnazijos mokinių pamokų Lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu.
 19. Nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su klasės mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sprendžiant mokinių ugdymo(si), elgesio klausimus, ne rečiau kaip 2 k. per metus rengti vadovaujamos klasės mokinių tėvų susirinkimus, ne mažiau kaip 2 k. per metus organizuoti trišalius pokalbius. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) vykdomas vadovaujantis gimnazijos Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašu.
 20. Teikti ir organizuoti mokymosi pagalbą mokiniui vadovaujantis gimnazijos Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašu.
 21. Po Mokytojų tarybos posėdžio per 3 darbo dienas raštu informuoti klasės mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir persiųsti Pasiekimų individualius planus: jeigu mokinys turi trimestre nepatenkinamus pažymius ar skiriami vasaros darbai.
 22. Jeigu iškyla problemų dėl netinkamo klasės mokinių elgesio, gimnazijos nelankymo, pažangumo klasės vadovas kreipiasi į socialinį pedagogą ir pateikia prašymą svarstyti mokinį gimnazijos vaiko gerovės komisijoje vadovaujantis mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.
 23. Tvarkyti su klasės vadovo veikla susijusius dokumentus:
  1. klasės vadovo veiklą fiksuoti el. dienyne vadovaujantis gimnazijos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais;
  2. kiekvienais mokslo metais, iki rugsėjo 10 d. patikrinti ir patikslinti įrašus, dokumentus, esančius klasės mokinio asmens byloje;
  3. laiku tvarkyti klasės mokinių dokumentus (el. dienyną, asmens bylas, lankomumo, pažangumo trimestrų/pusmečio ir metines ataskaitas) ir atsiskaityti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
  4. prireikus rašyti klasės mokinių charakteristikas, rekomendacijas ir pan.
 24. Nedelsiant imtis adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus: mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą.
 25. Gavus gimnazijos direktoriaus leidimą organizuoti auklėtinių išvykas už gimnazijos ribų.IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klasės vadovas už savo veiklos kokybę atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, gimnazijos darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Mokytojui už vadovavimą klasei apmokama Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
_________________________

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija