• Kategorija: Nepriskirtas
 • Peržiūros: 14832

Mokiniu tarybos nuostatai

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio

gimnazijos direktoriaus

2014 m. rugsėjo 25  d. įsakymu Nr. 147-V1

 


KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 1. Mokinių taryba yra demokratiškai išrinkta aukščiausia mokinių savivaldos institucija gimnazijoje (toliau – gimnazija).
 2. Mokinių taryba yra visuomeninė organizacija, savo veikla nesiekianti pelno.
 3. Mokinių tarybos tikslas ir uždaviniai yra :

3.1. Mokinių tarybos tikslas – stiprinti mokinių socialinį aktyvumą, kelti jų kultūros lygį, įtraukti į gimnazijos gyvenimą kuo daugiau mokinių.

3.2. Mokinių tarybos uždaviniai:

3.2.1. vienyti gimnazijos mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti gimnazijos gyvenime – rengiant renginius, akcijas;

3.2.2. atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;

3.2.3. analizuoti aktualius mokiniams klausimus;

3.2.4. bendrauti ir bendradarbiauti su gimnazijos vadovais, dalykų mokytojais.

 II. MOKINIŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Mokinių tarybos nariai yra 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokinių atstovai, išrinkti klasių mokinių susirinkimuose (po 1-3 atstovus iš kiekvienos 5-8 ir I-IV gimnazijos klasės).
 2. Mokinių tarybos veiklos kadencijos trukmė – vieneri metai.
 3. Mokinių tarybos nariai atviru balsavimu išrenka MT pirmininką, MT pavaduotoją bei sekretorių. Kitas pareigas siūlo MT pirmininkas. Jos priimamos bendru sutarimu arba MT narių balsų dauguma.
 4. Tarybos nariai susitinka kiekvieną savaitę veiklų aptarimui.  Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 2/3 tarybos narių.

 

III. MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS

 1. Mokinių taryba svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus: nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, mokinių elgesio taisykles, ugdymo planą, mokinių pasiekimų vertinimo kriterijus, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.
 2. Teikia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.
 3. Deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.
 4. Teikia informaciją apie savo veiklą gimnazijos internetiniam puslapiui.
 5. Rengia įvairias šventes, akcijas, renginius.
 6. Analizuoja klasių seniūnų ir individualius siūlymus įvairiais gimnazijos veiklos klausimais, apibendrina, teikia siūlymus gimnazijos vadovams, mokytojų tarybai.
 7. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokyklų mokiniais, savivaldos institucijomis.
 8. Atstovauja visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, gina jų interesus, teises, primena pareigas.
 9. Atstovauja gimnazijai įvairiuose rajono, respublikos renginiuose.
 10. Priima sprendimus dėl visos gimnazijos mokinių susirinkimų, konferencijų sušaukimo.

 IV. MOKINIŲ TARYBOS SPRENDIMAI

 1. Mokinių tarybos sprendimai priimami, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.
 2. Sprendimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma.
 3. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

 V. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMAI

 1. Mokinių tarybos pirmininko pareigos:

1.1. Organizuoti Mokinių tarybos susirinkimus.

1.2. Kartu su sekretore sudaryti susirinkimų darbotvarkes.

1.3. Pirmininkauti susirinkimams.

1.4. Kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą.

1.5. Reprezentuoti gimnaziją už jos ribų.

1.6. Atstovauti Mokinių tarybai ir gimnazijai įvairiuose renginiuose.

1.7. Atstovauti Mokinių tarybos interesams, bendraujant su gimnazijos administracija, arba paskirti tam Mokinių tarybos atstovus.

1.8. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis.

1.9. Metų pabaigoje atsiskaityti už Mokinių tarybos veiklą.

 1. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo pareigos:

2.1.Pavaduoti tarybos pirmininką šiam negalint atlikti savo pareigų (dėl ligos, išvykus ir pan.).

 VI. SEKRETORIAUS PAREIGOS

 1. Protokoluoti Mokinių tarybos susirinkimus.
 2. Tvarkyti visą Mokinių tarybos dokumentaciją.

 

VII. MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS

 1. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku ar darbo grupės vadovu.
 2. Dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose.
 3. Teikti siūlymus Mokinių tarybai dėl Mokinių tarybos veiklos.
 4. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą.
 5. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu.

 

VIII. MOKINIŲ TARYBOS NARIO PAREIGOS

 1. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems gimnazijos mokiniams.
 2. Laikytis mokinių tarybos nuostatų.
 3. Lankyti visus Mokinių tarybos susirinkimus.
 4. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos pirmininkui arba sekretorei.
 5. Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti gimnazijos gyvenime.
 6. Vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus.
 7. Informuoti mokinius apie Mokinių tarybos priimtus nutarimus.
 8. Dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose.
 9. Padėti spręsti gimnazijos mokiniams iškilusias problemas.

 IX. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA

 1. Mokinių tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:

1.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas.

1.2. Savo pareigų nevykdymas.

1.3. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas.

1.4. Nedalyvavimas susirinkimuose.

 1. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos pirmininkas, sekretorius, Mokinių tarybos narių grupė.

 X. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMO NUTRAUKIMAS

1.Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

1.1. Pasibaigia įgaliojimo laikas.

1.2. Atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą tarybos veikloje ar nepatenkinamą elgesį.

1.3. Nebesimoko gimnazijoje.

 XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai.
 2. Mokinių tarybos nuostatai gali būti pildomi ir koreguojami:

2.1.Nuostatai papildomi, jei tam pritaria absoliuti Mokinių tarybos dauguma.

2.2. Papildytus nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija