• Parašė: Super User
 • Kategorija: Apie mus
 • Peržiūros: 2775

Profesoriaus Prano Dovydaičio premijos laureatai

Profesoriaus Prano Dovydaičio premijos laureatai

 

Danas Laurinavičius 2005 m.

Akvilė Vėlavičiūtė 2006 m.

Julius Vaitkaitis 2007 m.

Oksana Dockaitė 2008 m.

Vytautas Karalius 2009 m.

Neringa Šukauskaitė 2010 m.

Ieva Berštautaitė 2011 m.

Mangirdas Kasperavičius 2012 m.

Gerdvilė Gudaitytė 2013 m.

Judita Aniulytė 2014 m.

Gabrielė Girdauskaitė 2015 m.

Liveta Bačiūnaitė 2016 m.

Laura Subačiūtė 2017 m.

Rugilė Krasauskaitė 2018 m.

Virginija Zavedskaitė 2019 m.

Gytis Berštautas 2020 m.

Deividas Žandaravičius 2021 m.

Samanta Zavadskaitė 2022 m.

Kotryna Kaminskaitė 2023 m.

Goda Tovtkevičiūtė 2024 m.

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Apie mus
 • Peržiūros: 3067

Abiturientų garbės galerija

GAVĘ 100-TUKUS

2002 m.

EMILĖ KAZLAUSKAITĖ - (valstybinis lietuvių kalbos brandos egzaminas).

2013 m.

GERDVILĖ GUDAITYTĖ  - (valstybinis anglų kalbos brandos egzaminas).

2015 m.

JURAS TOVTKEVIČIUS – du 100-tukai: valstybinis anglų kalbos brandos egzaminas ir valstybinis informacinių technologijų brandos egzaminas).

2017 m.

SONATA RAMANAUSKAITĖ  - valstybinis matematikos brandos egzaminas.

2018 m.

RUGILĖ TOLEVIČIŪTĖ -  du 100-tukai: valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas ir valstybinis informacinių technologijų brandos egzaminas.

VIKTORIJA ZMITRAVIČIŪTĖ - valstybinis informacinių technologijų brandos egzaminas.

2019 m.

GYTIS ŠNEIDERAITIS – valstybinis informacinių technologijų brandos egzaminas.

VIRGINIJA ZAVEDSKAITĖ – valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas.

2021 m.

DEIVIDAS ŽANDARAVIČIUS - valstybinis informacinių technologijų brandos egzaminas

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Apie mus
 • Peržiūros: 3135

Laisvos darbo vietos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

 

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Apie mus
 • Peržiūros: 2174

KREIPIMASIS DĖL 1,2% PARAMOS

GERBIAMI TĖVELIAI, MOKYTOJAI, MOKYKLOS DARBUOTOJAI, BIČIULIAI, BENDRUOMENĖS NARIAI,

          AČIŪ, kad esate kartu su mumis ir kasmet prisidedate prie gimnazijos, skirdami 1,2 % nuo pajamų mokesčio.

          Kviečiame ir šiais metais skirti paramą gimnazijai. Jūsų paramos dėka, skatinamos mokinių iniciatyvos, kuriama jaukesnė gimnazijos aplinka. 

          Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus savo pajamų dalį (iki 1,2 proc.) Jūs galite pervesti pasirinktai įstaigai, visuomeninei organizacijai ir kt. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų materialinių išlaidų.

          Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2024 metų gegužės 2 d.
           Prašymo pateikimo būdas – elektroninis (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt

          Pildydami paramos skyrimą gavėjo paieškos laukelyje įveskite mokyklos pavadinimą – ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA,  Į.K. 291090080

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Apie mus
 • Peržiūros: 3843

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

 Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija - sveikatą stiprinanti mokykla

 

 

 

 

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

DARBO GRUPĖ ORGANIZUOJANTI SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ GIMNAZIJOJE

2022-2023 M.

 

Enrika Bučienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ugdymo įstaigoje,- koordinatorė;

 1. Laimutė Berštautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja,- narė;
 2. Diana Korsakienė, pradinių klasių mokytoja,- narė;
 3. Vitalija Vėlavičienė, mokytoja, narė;
 4. Kristina Salinkienė – Vainauskienė, mama,- narė;
 5. Gintautė Jegorovaitė, psichologė,- narė;
 6. Jovita Girniuvienė, mama,- narė;
 7. Nedas Leskauskas, mokinys,- narys.

 

          Darbo grupė sudaryta vadovaujantis mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-651/V-665.

 

PATVIRTINTA: Direktoriaus įsakymu 2022 m. rugsėjo 22d., Nr. V1 -132.

 

          Sveikatą stiprinanti mokykla - mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka ir kuri įtraukta į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

 

Vertinimas

 • sveikatos stiprinimo programų kokybės ir atitikties pirmojo lygmens, sveikatą stiprinančios mokyklos kriterijams, vertinimo išvada - 4,7 - iš 5 galimų. 2013-04-30 Vilnius
 • Įsivertinimas už 2009-2012 metus.
 • SSM veiklos patikrinimas vėliavai gauti - 2013-03-13
 • Mokyklai įteikta SSM vėliava - 2013-11-28

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLA

Sveikatą stiprinančioje mokykloje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.

Sveikatos ugdymas SSM apima įvairias sveikatos sritis:

 • fizinis aktyvumas ir kūno kultūra;
 • sveika mityba;
 • tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;
 • nelaimingų atsitikimų, traumų, streso prevencija,
 • prievartos, patyčių prevencija;
 • rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas;
 • užkrečiamųjų ligų prevencija;
 • vartojimo kultūros ugdymas.

Sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių nariai dalyvauja bendruose projektuose, konkursuose, mokymuose, konferencijose, aktyviai dalijasi gerąja patirtimi.

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ SĖKMĖS ĮRODYMAI

 • Gerėja mokytojų, vaikų, tėvų ir kt. žinios ir įgūdžiai sveikatos klausimais;
 • Sveikatos priežiūros specialistai ir mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais;
 • Daugiau mokinių dalyvauja popamokinėje sveikatos stiprinimo veikloje;
 • Daugiau laiko jie skiria fizinei veiklai;
 • Vyresni mokiniai rečiau vartoja stiprius alkoholinius gėrimus;
 • Formuojasi sveikesni mitybos įpročiai;
 • Mokyklos turi nusistovėjusias sveikatos stiprinimo, sveikatos ugdymo tradicijas rengia kasmetinius renginius, sveikatos dienas, įvairias iškylas, konkursus, fizinio aktyvumo renginius, parodas.
 • Sveikatą stiprinančios mokyklos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje.

 

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Pr. Dovydaičio gimnazijos

direktoriaus 2018 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. V1-18

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PR. DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO 2018 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno r. Čekiškės Pr. Dovydaičio  gimnazija, (toliau – gimnazija)vykdo priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,kitas neformaliojo vaikų švietimo programas, sudaro sąlygas vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti.
 2. Gimnazijos sveikatos stiprinimo programos paskirtis – organizuoti sėkmingą vaikų sveikatos ugdymą,  prisidėti prie  bendruomenės narių dvasinių, fizinių, psichinių, socialinių pajėgumų ir gerovės bei kurti gimnazijos bendruomenei palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.
 3. Programa parengta vadovaujantis:

3.1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos   ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637;

3.2. Programą rengė darbo grupė, patvirtinta gimnazijos direktoriaus  2017 m. rugsėjo 12 d.  įsakymu Nr.V1-152       

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

 1. Įgyvendinant gimnazijos strateginius, metinius veiklos planus 2017 m. buvo organizuojami sveikatos stiprinimo renginiai: vykdomi projektai ,akcijos, išvykos, ekskursijos, rengiamos šventės, varžybos, vykdoma švietėjiška veikla.
 2. Bendroji sveikatos programa integruota į mokomuosius dalykus.
 3. Atlikus gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, bendruomenės nariu apklausą, išskyrėme stipriąsias ir silpnąsias sveikatos ugdymo sritis, numatėme galimybes ir grėsmes, turinčias įtakos programos tikslų įgyvendinimui.

 

III. VEIKLOS PRIORITETAI

 1. Socialinės, emocinės aplinkos gerinimas.
 2. Žalingų įpročių prevencija.
 3. Fizinio aktyvumo skatinimas.

 IV. VEIKLOS TURINYS

 

TIKSLAS:  Saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant sveikatai palankią fizinę ir  psichosocialinę aplinką.

 

 

 

 
SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLAS LIETUVOJE

 

 

Sveikatą stiprinančių mokyklų yra beveik  kiekvienoje savivaldybėje ir kasmet prie šio tinklo prisijungia vis daugiau šalies ugdymo įstaigų. Sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje: www.smlpc.lt.

Lietuvos sveikatą stiprinančios mokyklų tinklas  priklauso „Mokyklos – europiečių sveikatai“ (MES) tinklui (angliškai – Schools for Health in Europe network (SHE network). Šiuo metu tarptautiniame tinkle yra 46 šalys.Renginys ,,Pūsk muilo burbulus, ne tabako dūmus”

Vaikų vasaros poilsio stovykla Kintuose

1-4 klasių mokinių ,,Sveikatingumo žygis”

,,Vasaris – sveikatingumo mėnuo”

Pertrauka su arbata ir kolega

Projektas ,,Sveika gamta – sveikas aš”

Išvyka į Malūnėlio kaimą

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Apie mus
 • Peržiūros: 3086

Socialiniai partneriai

Socialiniai partneriai
 


 1. Nacionalinis Kauno dramos teatras (Laisvės al. 71, Kaunas);
 2. VšĮ Lions Quest Lietuva (Aguonų g. 7-6, Vilnius);
 3. Kauno r. sporto mokykla (Liepų g. 17, Garliava, Kauno r.);
 4. Čekiškės bendruomenės centras (Markelio g. 3, Čekiškės mstl.);
 5. Labdaros ir Paramos Fondas „Nemuno Krašto Vaikai“ filialas „Vilkijos vaiko ir šeimos gerovės centras“ (Šlaitų g. 9, Vilkijos mstl.);
 6. Saulėtekio bendruomenės centras (Saulėtekių k., Kauno r.);
 7. Kauno r. Panevėžiuko kaimo bendruomenė (Kranto g. 2, Panevėžiukas, Kauno r.);
 8. Kauno r. Babtų gimnazija (Kėdainių g. 51, Babtai, Kauno r.);
 9. Kauno r. Raudondvario gimnazija (Atgimimo g. 1, Raudondvaris, Kauno r.);
 10. Kauno r. Neveronių gimnazija (Keramikų g. 98, Pabiržis, Kauno r.)
 11. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kauno skyrius (A. Smetonos g.  5-303, Vilnius);
 12. Kauno r. Vilkijos gimnazija (Čekiškės g. 73, Vilkija);
 13. VšĮ Šeimos santykių institutas (L. Zamenhofo g. 9, Kaunas);
 14. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo skyrius (Žirmūnų g. 1B, Vilnius);
 15. Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija (Leipalingio g. 35, Kaunas);
 16. Ugdymo plėtotės centras (M. Katkaus g. 44, Vilnius);
 17. Kauno technikos profesinio mokymo centras (V. Krėvės pr. 114, Kaunas);
 18. VDU Žemės ūkio universitetas (Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.);
 19. Kauno r. Vilkijos kultūros centras (Bažnyčios g. 23, Vilkija, Kauno r.);
 20. Kauno statybininkų rengimo centras (V. Krėvės pr. 114, Kaunas);
 21. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės valdovų rūmai (Katedros a. 4, Vilnius);
 22. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras (Taikos pr. 133, Kaunas);
 23. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras (Žirmūnų g. 1B, Vilnius);
 24. VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (Saulėtekio al. 22, Vilnius);
 25. Rotary klubas „Romuva“ (Žalioji g. 38 A, Kaunas);
 26. Asociacija „Sveikas, Žmogaus“ (Kaišiadorių g. 17, Kaunas);
 27. Utenos švietimo centras (Maironio g. 12, Utena);
 28. Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija (Sodo g. 1, Švėkšna, Šilutės r.);
 29. VšĮ Vilkijos Pirminės sveikatos priežiūros centras (Bažnyčios g. 27, Vilkija);
 30. Kauno prekybos ir verslo mokykla (Vilniaus g. 42, Kaunas);
 31. Kauno r. socialinių paslaugų centras (Ežero g. 1, Kaunas);
 32. VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos klinika (K. Donelaičio g. 52-315, Kaunas);
 33. Vilkijos žemės ūkio mokykla (Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r.);
 34. VU Filosofijos fakultetas (Universiteto g. 9/1, Vilnius).
 35. Liučiūnų krašto bendruomenės centras (Sodų g. 2, Liučiūnų k., Kauno r.) 
 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Apie mus
 • Peržiūros: 11017

Gimnazijos abiturientų laidos

69-oji gimnazijos abiturientų laida

 

 


68-oji gimnazijos abiturientų laida


67-oji gimnazijos abiturientų laida


66-oji gimnazijos abiturientų laida


65-oji gimnazijos abiturientų laida


64-oji gimnazijos abiturientų laida


63-oji gimnazijos abiturientų laida


62-oji gimnazijos abiturientų laida


61-oji gimnazijos abiturientų laida


Mokyklos 1-60 abiturientų laidos

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Apie mus
 • Peržiūros: 6686

Gimnazijos laimėjimai

2021 metų laimėjimai

1. DAJUS GIEDRAITIS - ,,Olympis 2021“ pasaulio pažinimo medalis.

2. MIGLĖ SUCHOCKYTĖ - ,,Olympis 2021“ pasaulio pažinimo medalis.

3. GABIJA ŽIČKUTĖ -,,Olympis 2021“ anglų kalbos ir matematikos medaliai.

4. SAMANTA PETRAUSKAITĖ -,,Olympis 2021“ matematikos medalis.

5. URTĖ REKLINAITĖ - ,Olympis 2021“ matematikos ir pasaulio pažinimo  medaliai.

6. URTĖ REKEVIČIŪTĖ – respublikinis kūrybinių darbų konkursas ,,Žydintis medis“ III vieta, dailyraščio konkurso ,,Lietuva tėvyne mūsų“ laureatė, tarptautinė ,,KINGS“: matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo olimpiados, tarptautinis kūrybinių darbų konkursas ,,Rieduliukas“.

7. VASARĖ STEPONAITYTĖ - ,,Olympis 2021“ matematikos ir pasaulio pažinimo medaliai, respublikinis  kūrybinių darbų ir piešinių konkursas ,,Dešimt žodžių“.

8. RUSNĖ JAREMIČIŪTĖ - ,,Olympis 2021“ anglų kalbos medalis.

9. ADRIJA GIEDRAITYTĖ - ,,Olympis 2021“ lietuvių kalbos medalis.

10. DIANA GIRNIŪTĖ -,,Olympis 2021“ anglų kalbos medalis.

11. URTĖ ZAVADSKAITĖ - respublikinis kūrybinių darbų STEAM konkursas ,,Gyvybės kryžius“.

12. VYTENIS TOMKUS - respublikinis kūrybinių darbų STEAM konkursas ,,Gyvybės kryžius“, respublikinis projektas ,,Giminės medis 2021“.

13. TITAS BENDIKAS - ,,Olympis 2021“ lietuvių ir anglų kalbos medaliai.

14. GVIDAS ANTANAITIS - respublikinis kūrybinių darbų STEAM konkursas ,,Gyvybės kryžius“, istorijos olimpiada.

15. EGLĖ DABUŠINSKAITĖ – istorijos olimpiada.

16. MARIUS KINČIUS - ,,Olympis 2021“ pasaulio pažinimo medalis.

17. MANTAS KINČIUS –respublikinis kūrybinių darbų STEAM konkursas ,,Gyvybės kryžius“.

18. AURELIJA AUKSUTYTĖ - respublikinis kūrybinių darbų STEAM konkursas ,,Gyvybės kryžius“.

19. AISTĖ TAROSAITYTĖ - respublikinis kūrybinių darbų STEAM konkursas ,,Gyvybės kryžius“.

20. NOJUS NEKROŠIUS – geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, rajoninė etninės kultūros olimpiada I vieta, istorijos olimpiada.

21. GODA KONTRIMAITĖ - respublikinis vertimų konkursas (anglų kalba)  ,,Tavo žvilgsnis 2021'' laureatė, respublikinis projektas ,,Giminės medis 2021“. 

22. GABRIELĖ MOCKUTĖ - respublikinis vertimų konkursas (anglų kalba) ,,Tavo žvilgsnis 2021'' laureatė.

23. VIKTORIJA GIRNIŪTĖ – tarptautinė ,,KINGS“: matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos ir informacinių technologijų olimpiados, geografijos konkursas ,,Pažink Lietuvą ir Pasaulį“ III laipsnio diplomas, respublikinis projektas ,,Giminės medis 2021“. 

24. GABRIELĖ ZAVADZKYTĖ – biologijos  olimpiada, respublikinis piešinių ir erdvinių kompozicijų konkursas II vieta, respublikinis projektas ,,Giminės medis 2021“ laureatė

25. IEVA DIMAITĖ – istorijos olimpiada, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, respublikinis piešinių ir erdvinių kompozicijų konkursas II vieta.

26. NOJUS PETRIKAS - respublikinis piešinių ir erdvinių kompozicijų konkursas nominacija, respublikinis kūrybinių darbų STEAM konkursas ,,Gyvybės kryžius“

27. RUGILĖ KINČIŪTĖ – 9-oji VDU Kauno istorijos olimpiada, istorijos olimpiada, biologijos olimpiada, ,,Olympis 2021“ biologijos medalis.

28. SKAISTĖ ŽUKLEVIČIŪTĖ - 9-oji VDU Kauno istorijos olimpiada, chemikų konkursas, respublikinis vertimų konkursas (anglų kalba) ,,Tavo žvilgsnis 2021'' laureatė.

29. ARNAS KLIMAVIČIUS – 9-oji VDU Kauno istorijos olimpiada, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, chemikų konkursas, Eruditų turnyras I vieta.

30. NEDAS LESKAUSKAS - Eruditų turnyras I vieta,  tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos II vieta.

31. EVALDAS ŽANDARAVIČIUS - tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos II vieta.

32. VILIUS BLIUVAS - chemikų konkursas,

33. ADRIJUS RADZEVIČIUS – chemijos olimpiada, chemikų konkursas.

34. AIDRIJA KAZAKEVIČIŪTĖ – biologijos olimpiada, Eruditų turnyras I vieta.

35. SKAISTĖ NAVASAITYTĖ - E. Pundzevičiaus vertimų konkursas, respublikinis vertimų konkursas (anglų kalba) ,,Tavo žvilgsnis 2021'' laureatė.

36. RYTIS RIMKUS - tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos II vieta.

37. MODESTAS ŽIGLEVIČIUS - tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos III vieta.

38. GODA TOVTKEVIČIŪTĖ – istorijos olimpiada, E. Pundzevičiaus vertimų konkursas, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ chemikų konkursas, geografijos kengūra Auksinis diplomas,

39. DANIELIUS PETRAUSKAS - tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos I vieta.

40. EIMANTAS MEILIŪNAS - Eruditų turnyras I vieta, tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos II ir III vietos.

41. KOTRYNA KAMINSKAITĖ – Eruditų turnyras I vieta, dailės olimpiada, biologijos olimpiada, chemijos olimpiada.

42. ARNAS KRIŠČIŪNAS - respublikinis projektas ,,Giminės medis 2021“ I vieta.

43. EDVINAS LESKAUSKAS tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos II vieta.

44. AURIMAS ŽANDARAVIČIUS - tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos I vieta, geriausias išsukėjas.

45. INDRĖ VIČIŪNAITĖ - istorijos olimpiada, 9-oji VDU Kauno istorijos olimpiada.

46. GABIJA LAURINAVIČIŪTĖ – dailyraščio konkurso ,,Lietuva tėvyne mūsų“ laureatė, lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada biologijos olimpiada, matematikos olimpiada, chemijos olimpiada, rajoninė etninės kultūros olimpiada II vieta.

47. GABIJA GIRLEVIČIŪTĖ - 9-oji VDU Kauno istorijos olimpiada, istorijos olimpiada, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“.

48. SAMANTA ZAVADSKAITĖ – tarptautinio dainų anglų kalba konkurso ,,Open Hearts, Open Minds“ laureatė.

49. DEIVIDAS ŽANDARAVIČIUS – geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, matematikos olimpiada. 

50. GRETA DOVIDAITYTĖ -  biologijos olimpiada.


 

2020 metų laimėjimai

1. URTĖ REKEVIČIŪTĖ - ,,Olympis 2020“ lietuvių kalba medalis.

2. VASARĖ STEPONAITYTĖ - ,,Olympis 2020“ matematikos ir gamtos medaliai.

3. ADRIJA GIEDRAITYTĖ - ,,Olympis 2020“ anglų kalbos ir gamtos medaliai.

4. DIANA GIRNIŪTĖ -,,Olympis 2020“ gamtos medalis.

5. RUSNĖ JAREMIČIŪTĖ – dailiojo rašymo ir iliustracijos konkursas.

6. TITAS BENDIKAS - ,,Olympis 2020“ lietuvių kalba medalis, anglų kalbos olimpiada.

7. MANTAS KINČIUS – tarptautinis piešinių ir eilėraščių/miniatiūrų konkurse ,,Trisdešimt metų kartu su laisve“.

8. KAJUS MAZILIAUSKAS - tarptautinis piešinių ir eilėraščių/miniatiūrų konkurse ,,Trisdešimt metų kartu su laisve“.

9. LUKAS LABUTIS - tarptautinis piešinių ir eilėraščių/miniatiūrų konkurse ,,Trisdešimt metų kartu su laisve“.

10. NOJUS NEKROŠIUS – matematikos olimpiada, rajoninė etninės kultūros olimpiada I vieta.

11. GODA KONTRIMAITĖ - respublikinis vertimų konkursas (anglų kalba)  ,,Tavo žvilgsnis 2020'' laureatė.

12. GABRIELĖ MOCKUTĖ - respublikinis vertimų konkursas (anglų kalba) ,,Tavo žvilgsnis 2020'' laureatė.

13. VIKTORIJA GIRNIŪTĖ – Kauno rajono mokinių atvirukų konkursas ,,Lietuva mano širdyje“ II vieta, respublikinis Borutaičių poezijos konkursas, tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“, tarptautinis piešinių ir eilėraščių/miniatiūrų konkurse ,,Trisdešimt metų kartu su laisve“, tarptautinis dienoraščio konkursas Šviesa@.aš.

14. GABRIELĖ ZAVADZKYTĖ - respublikinis Borutaičių poezijos konkursas, tarptautinė praktinė konferencija (nuotolinė) ,,Baltų ir kitų tautų ženklai etnokultūroje“, respublikinis projektas ,,Giminės medis 2020“ II vieta, kūrybinių darbų konkursas, skirtas V. Petkevičiaus 90-mečiui, nugalėtoja, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“, dailyraščio konkursas, skirtas poeto R.Keturakio 85-mečiui, Lietuvos mokinių jaunųjų poetų kūrybos konkursas „Raktažolė“, respublikinis neformalaus socialinių emocinių kompetencijų ugdymo turnyras „Realu tapti nerealiais“.

15. EVELINA RAMANAUSKAITĖ - kūrybinių darbų konkursas, skirtas V. Petkevičiaus 90-mečiui, nugalėtoja, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“, Lietuvos mokinių jaunųjų poetų kūrybos konkursas „Raktažolė“, respublikinis neformalaus socialinių emocinių kompetencijų ugdymo turnyras „Realu tapti nerealiais“.

16. IEVA DIMAITĖ – kūrybinių darbų konkursas, skirtas V. Petkevičiaus 90-mečiui, nugalėtoja, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, respublikinis neformalaus socialinių emocinių kompetencijų ugdymo turnyras „Realu tapti nerealiais“, rajoninė etninės kultūros olimpiada III vieta.

17. NOJUS PETRIKAS - respublikinis projektas ,,Giminės medis 2020“, respublikinis neformalaus socialinių emocinių kompetencijų ugdymo turnyras „Realu tapti nerealiais“.

18. MANTAS ORENTAS – matematikos olimpiada, respublikinis neformalaus socialinių emocinių kompetencijų ugdymo turnyras „Realu tapti nerealiais“.

19. RUGILĖ KINČIŪTĖ – 8-oji VDU Kauno istorijos olimpiada.

20. SKAISTĖ ŽUKLEVIČIŪTĖ - 8-oji VDU Kauno istorijos olimpiada.

21. ARNAS KLIMAVIČIUS – 8-oji VDU Kauno istorijos olimpiada, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, matematikos olimpiada, rajoninės stalo teniso varžybos  III vieta.

22. ANDRIUS ABRAITIS – tikybos olimpiada.

23. ADRIJUS RADZEVIČIUS – tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“, tikybos olimpiada, ,,Olympis 2020“ chemijos medalis.

24. AIDRIJA KAZAKEVIČIŪTĖ - tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“, tikybos olimpiada.

25. GRETA DABUŠINSKAITĖ - tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“, tikybos olimpiada.

26. SKAISTĖ NAVASAITYTĖ - tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“, tikybos olimpiada.

27. RYTIS RIMKUS - tikybos olimpiada.

28. GODA TOVTKEVIČIŪTĖ – respublikinis projektas ,,Giminės medis 2020“ II vieta, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“.

29. DANIELIUS PETRAUSKAS - tikybos olimpiada, tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos, krepšinio varžybos II vieta.

30. EIMANTAS MEILIŪNAS - tikybos olimpiada, technologijų olimpiada II vieta, tarptautinės GP kordinių automodelių varžybos  III vieta.

31. MANTAS DOVYDAITIS – rajoninės krepšinio varžybos III vieta, rajoninės stalo teniso varžybos  III vieta.

32. GABIJA RAMOŠKAITĖ – respublikinis Borutaičių poezijos konkursas, anglų kalbos konkursas.

33. KAMILĖ ORENTAITĖ - respublikinis Borutaičių poezijos konkursas, respublikinis vertimų konkursas (rusų kalba) ,,Tavo žvilgsnis 2020'' laureatė.

34. KAMILĖ RUCEVIČIŪTĖ - respublikinis Borutaičių poezijos konkursas, tarptautinis piešinių ir eilėraščių/miniatiūrų konkurse ,,Trisdešimt metų kartu su laisve“.

35. KOTRYNA KAMINSKAITĖ – kulkinio šaudymo varžybos, biologijos olimpiada, chemijos olimpiada, matematikos olimpiada, tikybos protmūšis „Šventasis Popiežius Jonas Paulius II“ III vieta, rajoninės krepšinio varžybos 3x3 II vieta, rajoninės stalo teniso varžybos  III vieta,  rajoninės tinklinio varžybos II vieta.

36. JOKŪBAS KAMINSKAS - kulkinio šaudymo varžybos, tikybos protmūšis „Šventasis Popiežius Jonas Paulius II“ III vieta,  rajoninės krepšinio varžybos 3x3 III vieta, rajoninės stalo teniso varžybos  III vieta.

37. EMILIS ROČKA – anglų kalbos olimpiada, chemijos olimpiada.

38. KAMILĖ PETRAUSKAITĖ – tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“, kulkinio šaudymo varžybos, tikybos protmūšis „Šventasis Popiežius Jonas Paulius II“ III vieta, rajoninės krepšinio varžybos 3x3 II vieta, rajoninės stalo teniso varžybos  III vieta, rajoninės tinklinio varžybos II vieta.

39. AUGUSTĖ VERŽBAVIČIŪTĖ - rajoninės krepšinio varžybos 3x3 II vieta, rajoninės tinklinio varžybos II vieta.

40. AISTĖ MALIAUSKAITĖ - rajoninės krepšinio varžybos 3x3 II vieta, rajoninės stalo teniso varžybos  III vieta, rajoninės tinklinio varžybos II vieta.

41. EDVINAS LESKAUSKAS – rajoninės krepšinio varžybos 3x3 III vieta.

42. INDRĖ VIČIŪNAITĖ - istorijos olimpiada, 8-oji VDU Kauno istorijos olimpiada, nacionalinis konkursas ,,Lietuvos istorijos žinovas“.

43. GABIJA LAURINAVIČIŪTĖ – respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“, biologijos olimpiada, chemijos olimpiada, R. Keturakio dailyraščio konkurso laureatė 9-12 kl. tarpe, rajoninė etninės kultūros olimpiada II vieta.

44. GABIJA GIRLEVIČIŪTĖ - 8-oji VDU Kauno istorijos olimpiada, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“.

45. SAMANTA ZAVADSKAITĖ – respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ .

46. JUSTAS GIRNIUS – rajoninės krepšinio varžybos 3x3 III vieta.

47. AKVILĖ KAČIULYTĖ - respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ rajoninės tinklinio varžybos II vieta.

48. KAMILĖ KONTRIMAITĖ - rajoninės tinklinio varžybos II vieta.

49. VIKTORIJA BALSYTĖ - tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“.

50. SAMANTA KAVALIAUSKAITĖ tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“.

51. VAIDA DUBAUSKAITĖ - tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“.

52. DEIVIDAS ŽANDARAVIČIUS – geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, kulkinio šaudymo varžybos chemijos olimpiada,  matematikos olimpiada. 

53. GRETA DOVIDAITYTĖ -  biologijos olimpiada.

54. LAURA SIMONAITYTĖ - respublikinis projektas ,,Giminės medis 20120“ I vieta, respublikinis mokinių fotografijų ir filmų konkursas „Lietuva prieš 30 metų ir dabar“.

55. MIRA MIAKIŠEVA - respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“.

56. GYTIS BERŠTAUTAS – istorijos olimpiada, anglų kalbos olimpiada, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ II vieta.

 

 

2019 metų laimėjimai

1.UGNĖ SINKEVIČIŪTĖ - pasaulio pažinimo olimpiada, anglų kalbos olimpiada.

2.VIKTORIJA GIRNIŪTĖ – respublikinis projektas ,,Giminės medis 2019“, tarptautinis dienoraščio konkursas „Tylėti sunku“.

3.IEVA DIMAITĖ – gamtos olimpiada, istorijos olimpiada, lietuvių kalbos olimpiada, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ III vieta.

4.IEVA KALČINSKAITĖ - respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ III vieta.

5.MANTAS ORENTASistorijos olimpiada, matematikos olimpiada

6.RUGILĖ KINČIŪTĖ – istorijos olimpiada, gamtos olimpiada, T. Ivanausko konkursas, informacinių technologijų konkursas ,,Konstruok su Scratch – 2019“ animuoto atviruko rungtis III vieta

7.SKAISTĖ ŽUKLEVIČIŪTĖ - tarprajoninė informatikos olimpiada, lietuvių kalbos olimpiada, informacinių technologijų konkursas ,,Konstruok su Scratch – 2019“ istorijos (animacijos) rungtis II vieta ir animuoto atviruko rungtis II vieta, 

8.ARNAS KLIMAVIČIUS – tarprajoninė informatikos olimpiada I vieta, matematikos olimpiada geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, informacinių technologijų konkursas ,,Konstruok su Scratch – 2019“ II vieta.

9.ANDRIUS ABRAITIS – tarprajoninė informatikos olimpiada, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, lietuvių kalbos olimpiada, matematikos olimpiada, informacinių technologijų konkursas ,,Įdomu, paprasta, naudinga 2019“ II vieta.

10.EIVILĖ RAČAITĖ - gamtos olimpiada, technologijų olimpiada

11.RYTIS RIMKUS - tarptautinės kordinių automodelių varžybos Baltijos taurė 2019 III vieta.

12.GODA TOVTKEVIČIŪTĖ – geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“

13.DANIELIUS PETRAUSKAS - Lietuvos GP kordinių automodelių varžybos dvi III vietos, tarptautinės kordinių automodelių varžybos Baltijos taurė 2019 I vieta.

14.EIMANTAS MEILIŪNAS - tarprajoninė informatikos olimpiada II vieta, informacinių technologijų konkursas ,,Įdomu, paprasta, naudinga 2019“ II vieta, automodelių varžybos Baltijos taurė 2019 II vieta.

15.GABIJA RAMOŠKAITĖ – biologijos olimpiada, lietuvių kalbos olimpiada,

16.KOTRYNA KAMINSKAITĖ – matematikos olimpiada, protų mūšis „Išlukštenk kietą riešutėlį: smaragdinis Lietuvos kraštas” III vieta, respublikinis konkursas “Žiemos puokštė 2019” III vieta.

17.ARNOLDAS KRIŠČIŪNAS - istorijos olimpiada, anglų kalbos olimpiada, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ III vieta, protų mūšis „Išlukštenk kietą riešutėlį: smaragdinis Lietuvos kraštas” III vieta.

18.SAULIUS ŽUKLEVIČIUS - geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

19.EMILIS ROČKA – anglų kalbos olimpiada, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas, tarptautinės kordinių automodelių varžybos Baltijos taurė 2019 II vieta.

20.AURIMAS ŽANDARAVIČIUS - respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ III vieta, Lietuvos GP kordinių automodelių varžybos I vieta, Baltijos taurė 2019 I, II, III vietos.

21.KAMILĖ PETRAUSKAITĖ – rutulio stūmimas III vieta, respublikinis konkursas “Žiemos puokštė 2019” III vieta.

22.EDVINAS LESKAUSKAS –Lietuvos GP kordinių automodelių varžybos I ir III vietos, tarptautinės kordinių automodelių varžybos Baltijos taurė 2019 I ir II vietos.

23.INDRĖ VIČIŪNAITĖ - istorijos olimpiada, biologijos olimpiada, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas, protų mūšis „Išlukštenk kietą riešutėlį: smaragdinis Lietuvos kraštas” III vieta.

24.GABIJA LAURINAVIČIŪTĖ – tarprajoninė informatikos olimpiada, E. Pundzevičiaus vertimų konkursas, biologijos olimpiada, chemijos olimpiada, informacinių technologijų konkursas ,,Įdomu, paprasta, naudinga 2019“ II vieta, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ III vieta, protų mūšis „Išlukštenk kietą riešutėlį: smaragdinis Lietuvos kraštas” III vieta.

25.GABIJA GIRLEVIČIŪTĖ - geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, chemijos olimpiada, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ III vieta, protų mūšis „Išlukštenk kietą riešutėlį: smaragdinis Lietuvos kraštas” III vieta.

26.SAMANTA ZAVADSKAITĖ – respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ III vieta.

27.VIKTORIJA BATVINYTĖ - fotografijos konkursas ,,Žymiausi Kauno rajono istorijos ir kultūros paminklai“ II vieta

28.DEIVIDAS ŽANDARAVIČIUS – geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, chemijos olimpiada,  matematikos olimpiada, nacionalinis konkursas ,,Lietuvos istorijos žinovas“

29.GRETA DOVIDAITYTĖ - rutulio stūmimas III vieta, E. Pundzevičiaus vertimų konkursas, biologijos olimpiada, chemijos olimpiada, respublikinis projektas ,,Giminės medis 2019“.

30.LAURA SIMONAITYTĖ - tarprajoninė informatikos olimpiada, informacinių technologijų konkursas ,,Įdomu, paprasta, naudinga 2019“ II vieta, respublikinis projektas ,,Giminės medis 2019“ laureatė, fotografijos konkursas ,,Žymiausi Kauno rajono istorijos ir kultūros paminklai“ III vieta.

31.JESIKA KALINAUSKAITĖ – rusų kalbos olimpiada I vieta

32.DEIVINA BENDIKAITĖ - respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ paskatinamasis prizas, respublikinis projektas ,,Giminės medis 2019“ laureatė.

33.EMILIJA SUBAČIŪTĖ – biologijos olimpiada, tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 2018“ 7 vieta rajone, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

34.MARTYNAS KALČINSKAS - tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 2019“ 10 vieta rajone,

35.GYTIS BERŠTAUTAS – istorijos olimpiada, anglų kalbos olimpiada, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ paskatinamasis prizas.

36.GYTIS ŠNEIDERAITIS – tarprajoninė informatikos olimpiada I vieta, tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 2019“ 9 vieta rajone,

37.VIRGINIJA ZAVEDSKAITĖ – E. Pundzevičiaus vertimų konkursas, biologijos olimpiada, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

38.ERNESTAS GEMBECKAS – tarprajoninė informatikos olimpiada II vieta, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, fizikos olimpiada, matematikos olimpiada, tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 2019“ 7 vieta rajone,

39.JUSTĖ ŠALTYTĖ – E. Pundzevičiaus vertimų konkursas II vieta, anglų kalbos olimpiada, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatė.

 

 

 2018 metų laimėjimai

1. MANTAS ORENTAS – pasaulio pažinimo olimpiada

2. RUGILĖ KINČIŪTĖ – respublikinis konkursas ,,Giminės medis 2018“, istorijos olimpiada, T. Ivanausko konkursas.

3. SKAITĖ ŽUKLEVIČIŪTĖ  - istorijos olimpiada, lietuvių kalbos olimpiada.

4. ARNAS KLIMAVIČIUS – matematikos olimpiada.

5. ANDRIUS ABRAITIS – T. Ivanausko konkursas, matematikos olimpiada.

6. GODA TOVTKEVIČIŪTĖ – respublikinis konkursas ,,Giminės medis 2018“, istorijos olimpiada, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, ,,Poezijos pavasarėlis 2018“ laureatė.

7. DANIELIUS PETRAUSKAS - Lietuvos GP kordinių automodelių varžybos dvi II vietos, tarptautinės kordinių automodelių varžybos Baltijos taurė 2018 I ir III vietos.

8. EIMANTAS MEILIŪNAS - geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, Lietuvos GP kordinių automodelių varžybos II vieta.

9. KOTRYNA KAMINSKAITĖ – T. Ivanausko konkursas, lietuvių kalbos olimpiada, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ I vieta, respublikinis konkursas ,,Su atšvaitu saugus ir madingas“ III vieta, tarptautinis konkursas ,,Žiemos puokštė 2017“ III vieta, tarptautinis konkursas ,,Žiemos puokštė 2018“ I vieta.

10. KAMILĖ ORENTAITĖ - respublikinis konkursas ,,Giminės medis 2018“, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ I vieta, respublikinis konkursas ,,Su atšvaitu saugus ir madingas“ III vieta.

11. EMILIJA ŠUMINAITĖ - respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ I vieta

12. ARNOLDAS KRIŠČIŪNAS - istorijos olimpiada III vieta, ,,Poezijos pavasarėlis 2018“ laureatas, matematikos olimpiada, respublikinis konkursas ,,Su atšvaitu saugus ir madingas“ III vieta.

13. SAULIUS ŽUKLEVIČIUS - geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

14. EMILIS ROČKA – anglų kalbos olimpiada, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas, tarptautinės kordinių automodelių varžybos Baltijos taurė 2018 III vieta.

15. AURIMAS ŽANDARAVIČIUS - technologijų olimpiada III vieta, Lietuvos GP kordinių automodelių varžybos II ir  dvi III vietos, tarptautinis konkursas ,,Žiemos puokštė 2017“ III vieta, tarptautinis konkursas ,,Žiemos puokštė 2018“ I vieta.

16. JONĖ ŽIČKUTĖ– respublikinis konkursas ,,Giminės medis 2018“ laureatė, anglų kalbos olimpiada, rajoninės smiginio varžybos.

17. EDVINAS LESKAUSKAS –Lietuvos GP kordinių automodelių varžybos  dvi I ir II vietos, tarptautinės kordinių automodelių varžybos Baltijos taurė 2018 I ir II vietos

18. INDRĖ VIČIŪNAITĖ - istorijos olimpiada I vieta, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas, T. Ivanausko konkursas, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ I vieta.

19. GABIJA LAURINAVIČIŪTĖ – lietuvių kalbos olimpiada, ,,Poezijos pavasarėlis 2018“ laureatė, respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ I vieta.

20. GABIJA GIRLEVIČIŪTĖ - geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“,

21. SAMANTA ZAVADSKAITĖ – respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas ,,Jei prakalbėtų daug pasakytų...“ I vieta.

22. DEIVIDAS ŽANDARAVIČIUS – istorijos olimpiada  III vieta, matematikos olimpiada,

23. GRETA DOVIDAITYTĖ - biologijos olimpiada

24. LAURA SIMONAITYTĖ - respublikinis konkursas ,,Giminės medis 2018“, rajoninės smiginio varžybos.

25. DEIVINA BENDIKAITĖ - respublikinis konkursas ,,Giminės medis 2018“ I vieta.

26. BEATA DIMAITĖ - E. Pundzevičiaus vertimų konkursas, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

27. EMILIJA SUBAČIŪTĖ – tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 2018“ 9 vieta rajone, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

28. MARTYNAS KALČINSKAS - tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 2018“ 10 vieta rajone,

29. GYTIS BERŠTAUTAS– istorijos olimpiada, E. Pundzevičiaus vertimų konkursas,  fizikos olimpiada respublikinis konkursas ,,Lietuvos žinovas“, geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“,  respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

30. GYTIS ŠNEIDERAITIS – matematikos olimpiada, fizikos olimpiada.

31. VIRGINIJA ZAVEDSKAITĖ – E. Pundzevičiaus vertimų konkursas, biologijos olimpiada, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

32. ERNESTAS GEMBECKAS – matematikos olimpiada

33. JUSTĖ ŠALTYTĖ – E. Pundzevičiaus vertimų konkursas III vieta, anglų klabos olimpiada, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

34. AKVILĖ ŽANDARAVIČIŪTĖ – dailės olimpiada

35. RUGILĖ TOLEVIČIŪTĖ – matematikos olimpiada, biologijos olimpiada II vieta, respublikinis vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“ laureatas.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija