Direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys

        Kauno rajono savivaldybės mero

        2018-05-02 potvarkio Nr. P5-127

 

KAUNO RAJONO SAVIVLDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIČARDO SALTONO VEIKLOS

 2018 M. UŽDUOTYS

 

 

 

  1. Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1. Užtikrinti kokybišką ir sklandų gimnazijos renovacijos projekto vykdymą.

Estetiškesnės, švaresnės, tvarkingesnės ugdymui pritaikytos erdvės.

 Sudarytos sąlygos kokybiškam mokinių ugdymui.

Įgyvendintas  gimnazijos renovacijos projektas: 1-as etapas – iki rugsėjo 1 dienos, 2-as etapas – iki gruodžio 31 d. 

Estetiškai sutvarkyta gimnazijos aplinka.

2.2. Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kiekvienam vaikui.

Sukomplektuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė 2018-2019 mokslo metams.

Sėkmingai organizuota šių grupių ugdymo veikla.

 Sukomplektuota viena mišri ikimokyklinio ugdymo grupė ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė.

Naujai įrengtos 4 patalpos ir 1 sanitarinis mazgas, pritaikytos gimnazijos valgyklos erdvės.

Pagal reikalavimus patvirtintas reikalingų darbuotojų etatų skaičius ir iki rugsėjo 1 d. priimti reikalingi darbuotojai.

2.3. Pasirengti ir užtikrinti sklandų LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo savalaikį įgyvendinimą.

Nustatyta darbo apmokėjimo tvarka, darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo sutarčių pakeitimai ir kiti susiję dokumentai.

Parengtas darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros.

Pakeisti ir patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašai.

Atnaujintos darbo sutartys.

 

  1. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)

(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) (toliau – švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju)

3.1. Lėšų trūkumas renovacijos projekto visapusiškam įgyvendinimui.

3.2. Teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų pakeitimai.

3.3. Žmogiškieji ištekliai.

 

_____________________________

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija