• Kategorija: Veiklos įsivertinimas
 • Peržiūros: 3957

2019 M. GIMNAZIJOS VIDAUS ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ DUOMENYS

Gimnazijos veiklos vidaus įsivertinimas vykdomas  vadovaujantis Veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo 2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267, bei šioje Metodikoje apibrėžiamais veiklos kokybės įsivertinimo tikslais, uždaviniais ir principais, pateikiamu mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modeliu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapais ir organizavimu.

Atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą duomenims rinkti ir apdoroti naudojama NMVA tiesioginė internetinė sistema www.iquesonline.lt


 1. MOKINIŲ APKLAUSOS UGDYMAS(-IS) IR MOKYMASIS REZULTATŲ DUOMENYS

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS:

 • Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man sekasi mokykloje. 3,4 
 • Gabesni klasės mokiniai, kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna papildomų užduočių. 3,4 
 • Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų. 3,4 
 • Pamokos metu mokytojai mane skatina klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti. 3,3 
 • Jei mokiniui ar mokinių grupei pamokos metu prireikia pagalbos atliekant užduotis, mokytojai tą pagalbą visada suteikia.

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS:

 • Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą. 2,4 
 • Nebūna taip, kad mokytojai kontrolinį darbą pavadina savarankišku ir tada rašome kelis kontrolinius darbus per dieną. 2,5 
 • Mokytojai skiria namų darbus, kuriuos reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės draugais. 2,5 
 • Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų. 2,6 
 • Nebūna taip, kad vienomis dienomis mūsų klasei užduoda labai daug namų darbų, o kitomis – labai mažai arba apskritai nieko. 2,7


 1. MOKINIŲ APKLAUSOS NŠV 2019 REZULTATŲ DUOMENYS

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS:

 • Man svarbu mokytis 3,5 
 • Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,2 
 • Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 3,1 
 • Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai 3,1 
 • Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3,0

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS:

 • Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,6 
 • Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,7 
 • Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2,8 
 • Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti 2,9 
 • Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes 2,9


 1. TĖVŲ, GLOBĖJŲ  APKLAUSOS NŠV 2019 REZULTATŲ DUOMENYS

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS:

 • Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3,5 
 • Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje 3,5 
 • Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,4
 • Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,4
 • Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,3

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS:

 • Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 2,9 
 • Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 3,0 
 • Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę 3,1 
 • Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant 3,1
 • Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 3,1


VEIKLOS GRUPĖS SUSITARIMAI IR REKOMENDACIJOS 2020 M. VEIKLOS  PLANAVIMUI

Prioritetinėmis veiklos sritimis 2020 m. pasirinkti ugdymo(si) kokybės ir emocinio klimato  gerinimą.

2020 m. pasirinkti tobulinti veiklos rodiklius:

2 srities rodiklis: 2.2. Vadovavimas mokymuisi. 2.2.2. mokymosi organizavimas.

2 srities rodiklis: 2.3. Mokymosi patirtys.  2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu.

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija