• Kategorija: Veiklos įsivertinimas
 • Peržiūros: 287

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2020 - 2021 m. m.

 

Sritis

Rodiklis

Vertinimo lygis prieš projektą

Vertinimo lygis po metų/po projekto

Pokytis (įrašyti –  rezultatai pagerėjo, pablogėjo, liko tokie patys)

Įrodymai ir/ar argumentai, ir/ar priežastys

1. Rezultatai

1.1. Asmenybės tapsmas

2,5

   

Mokiniai gerai žino savo gabumus ir polinkius: 

 1.  2020 m. atlikto veiklos kokybės įsivertinimo duomenys: mokinių teigimu “Žinau savo gabumus, polinkius“ –  vidutinė  vertė 3,2;  „Moku įsivertinti savo kompetencijas“  –  vidutinė  vertė 3,3; „Pasitikiu savo jėgomis“ –  vidutinė  vertė  3,3; tėvų teigimu: „Mokytojai padeda mano vaikui pažinti jo gabumus” –   vidutinė  vertė 3,4.
 2.  Su teiginiu ,,Mokykloje daug įdomių būrelių, renginių ir kitų veiklų” visiškai sutinka 64 proc. mokinių. 

Mokiniai neblogai valdo save stresinėse situacijose, konstruktyviai sprendžia konfliktus, problemas, yra atsparūs neigiamoms įtakoms, sąmoningai renkasi sveiką gyvenimo būdą:

 1.   Gimnazijoje  visiems priešmokyklinio ugdymo grupės, 1–8 ir I–II gimn. klasių mokiniams  nuo 2020 m. rugsėjo mėn. sudarytos sąlygos dalyvauti socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse LIONS QUEST programose. Priešmokykliniame ugdyme ir 1–4 klasių –  ,,Laikas kartu”;  5–8 klasių – ,,Paauglystės kryžkelės”; I–II gimn. klasių –  ,,Raktai į sėkmę”.
 2. Atlikta (5–8, I–II gimn. klasių) mokinių apklausa ,,Socialinis   emocinis ugdymas”: 55 proc. mokinių teigia, kad SEU turi įtakos ugdymuisi; 49 proc. apklaustųjų teigia, kad prevencinės programos padeda įveikti gyvenimo sunkumus; 57 proc.  – SEU padeda suprasti aplinkinius; 56 proc. – padeda tapti laimingesniais; 59 proc. – dalyvaudami šiose programose išmoko valdyti savo emocijas. 
 3.  Atlikta (5–8,  I–III gimn. klasių) mokinių apklausa  ,,Asmenybės tapsmas”:  92 proc. apklaustųjų teigia, kad yra atsakingi; 75 proc. mano, kad moka spręsti problemas, iššūkius; 57 proc. pripažįsta kitų teisę būti kitokiais.
 4.  58 (27,6 proc.)  6, 7, I gimn.  klasių mokiniai dalyvavo projekto „Vaikų švietimas ir praktinis mokymas fizinio, psichoemocinio sveikatinimo, socialinės gerovės kūrimo, sveiko ir aktyvaus gyvenimo ugdymo perspektyvoje“ veiklose.
 5.  2020 m. atlikto veiklos kokybės įsivertinimo duomenys: mokinių teigimu: „Moku save valdyti stresinėse situacijose” – vidutinė  vertė 3,2.
 6.  Nuo 2019 m. gimnazija yra SSM. 2020–2021 m. m. 3–4 klasių 18 mokinių (48,65 proc.) lanko sveikos gyvensenos neformaliojo švietimo veiklos užsiėmimą ,,Sveikuoliai”. 
 7.  Gimnazijos klasių mokiniai (92 proc. 1–4 klasių, 84 proc. 5–8 klasių, 80 proc. I–IV gimn. klasių) dalyvauja fizinio aktyvumo veiklose: neformaliojo švietimo  užsiėmimai, sportinės varžybos, sveikatingumo ir dviračių žygiai, Kovo 11-osios bėgimas, judriosios pertraukos, turizmo diena.

Mokiniai tinkamai bendrauja ir bendradarbiauja bendrose veiklose:

 1. 2020 m. atlikto veiklos kokybės įsivertinimo duomenys: mokinių teigimu: „Noriai dalyvauju mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje“ – vidutinė  vertė 3,1; „Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti“ – vidutinė  vertė 3,2; tėvų teigimu: „Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti“ – vidutinė  vertė 3,4.
 2. Atlikta (5–8, I–III gimn. klasių) mokinių apklausa  ,,Asmenybės tapsmas”: 81 proc. apklaustųjų teigia, kad noriai bendradarbiauja, bendrauja, dalyvauja bendrose veiklose.

Mokiniai gerai suvokia išsilavinimo ir mokymosi vertę: 

 1. 2020 m. atlikto veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis  mokiniai teigia „Man yra svarbu mokytis“ – vidutinė  vertė  3,4.
 2. Atliktoje (5–8, I–III gimn. klasių) mokinių apklausoje  ,,Asmenybės tapsmas” 48 proc. mokinių supranta išsilavinimo vertę, turi siekių ir planų.
 3. Atliktoje  mokinių apklausoje  ,,Asmenybės tapsmas” 84 proc. apklaustųjų teigia, kad karjeros galimybes sieja su ugdymosi galimybėmis.
 4. 100  proc. įgiję brandos atestatus 92,9  proc. abiturientų tęsia mokslus aukštosiose ir profesinėse mokyklose.

1.2. Mokinio pasiekimai ir pažanga

2,5

 

Geri individualūs mokinių pasiekimai rajono, šalies ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose: 

 1. 2020–2021 m. m. 63 mokiniai dalyvavo olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose, pasiekimai: 2 pirmosios vietos, 2 antrosios vietos ir 1 trečioji vieta. 3 mokiniai tapo konkursų laureatais. Mokiniai aktyviai dalyvavo ,,Olympio‘‘ konkurse, pasiekimai: 8 medaliai, 67 pirmo laipsnio diplomai, 28 antro laipsnio diplomai, 28 trečio laipsnio diplomai.
 2. Kings olimpiadoje pasiekė aukščiausią žinių lygį 4, 6 klasės mokiniai (pasirinko kelis mokomuosius dalykus): lietuvių kalbos –  2, informacinių technologijų –  4, matematikos –  1 mokinys.
 3. Kauno r. mokinių Eruditų turnyre  mokinių komanda užėmė pirmą vietą.
 4. Tarptautinėse kordinio automodelių  varžybose laimėjo 1 trečią, 1 penktą ir 1 šeštą vietas.

Mokinių pasiekimai vidutiniškai atitinka bendrųjų programų reikalavimus:

 1. 2019–2020 m. m. iš viso pasirinkta 41 VBE (iš 7 dalykų). Laikyta – 40, neišlaikyta –  2, į vieną nevykta. 100 proc. išlaikyta biologijos, informacinių technologijų, anglų kalbos, istorijos, geografijos VBE. Išlaikytų egzaminų vidurkis augo nuo 88,5 (2019 m.) iki 95,12 (2020 m.).
 2. 2021 m. NMPP rezultatai rodo 4 ir 8 klasėse patenkinamą patikrinime dalyvavusių mokinių pasiekimų būklę:

4 klasės skaitymo -4,1 taškų vidurkio skirtumas nuo šalies ir -4,2 nuo savivaldybės;  matematika -4,0 taškų vidurkio skirtumas nuo šalies ir -4,1 nuo savivaldybės;

8 klasės skaitymas atitinka  šalies vidurkį ir -0,6 skiriasi nuo savivaldybės;  matematika -6,2 taškų vidurkio skirtumas nuo šalies ir -6,7 nuo savivaldybės.

 1.  2021 m. PUPP rezultatai rodo patenkinamą patikrinime dalyvavusių mokinių pasiekimų būklę: lietuvių kalba ir literatūra -5,1 taškų vidurkio skirtumas nuo šalies ir -4,4 nuo savivaldybės;  matematika -7,5 taškų vidurkio skirtumas nuo šalies ir -6,5 nuo savivaldybės;
 2. Mokiniams yra teikiamos grupinės ir individualios dalykų mokytojų konsultacijos (Ugdymo plano ,,Pradinio ugdymo programos 2020–2021 m. m. pamokų paskirstymo lentelė“,  ,,Pagrindinio ugdymo planas 2020–2021 m. m.“, ,,Dalykų, jų kursų ir modulių paskirstymo lentelė III–IV gimnazijos klasėse“).

Gimnazijoje priimti tinkami susitarimai dėl individualios mokinio pažangos stebėjimo:

 1. Remiantis 2020 m. atlikto vidaus įsivertinimo duomenimis 70,7 proc. mokinių teigė, kad mokytojai su mokiniais bendrauja pozityviai, tai padėjo 20 proc. mokinių siekti asmeninės pažangos.

2.  Pagalba mokiniui

2.1. Orientavimasis į mokinio asmenybės  tapsmą 

2,6

   

Mokiniams sudaromos palankios sąlygos pažinti savo gabumus, polinkius, įsivertinti asmeninę kompetenciją:

 1. Gimnazijoje sudaromos tinkamos sąlygos mokiniams pažinti savo gabumus ir polinkius tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono ir gimnazijos lygmens projektuose (tarptautiniai projektai: „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ ir  eTwinning projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“; respublikiniai projektai „Giminės medis 2020“ ir „Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės keliautojai“).  Gimnazijos interneto svetainėje skelbiama informacija apie mokinių pasiekimus olimpiadose, konkursuose ir kt.
 2. Teikiama dalykų modulių ir neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla. Gimnazijoje vykdomos 17 neformaliojo vaikų švietimo programos, sudarančios  sąlygas mokinių saviraiškai, jų gabumų pažinimui ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui. Neformaliojo švietimo ataskaitos duomenimis, 86,6 proc. visų mokinių lanko gimnazijoje ir už jos ribų veikiančius neformaliojo švietimo užsiėmimus: 81,3  proc. gimnazijoje ir 5,3  proc. už gimnazijos ribų. 49 proc. – lankė vieną,  27,6 proc. –  du, 11,6 proc. –  tris, 4,9 proc. –  keturis ir daugiau neformaliojo švietimo užsiėmimų.
 3. Gimnazijoje atliekami pirmos ir penktos klasių mokinių adaptacijos tyrimai. Gauti rezultatai pristatomi mokytojų ir tėvų susirinkimuose.
 4. 2021 m. gimnazijos veiklos plane IV dalyje „Veiklos plano tikslų  įgyvendinimas“ teigiama, kad mokiniai mokomi analizuoti savo mokymąsi ir pažangą, 90 proc. mokinių pildė VIP lapus; pagal MLST sistemą kiekvienas individualiai įsivertino savo mokymąsi, lankomumą, socialinę  –  pilietinę veiklą.  
 5. Iš projekto ,,Kokybės krepšelis“ lėšų  nuo 2021 m. spalio 1 d. veikia konsultacinis centras (aukštesniųjų gebėjimų mokinių poreikiams tenkinti), kuriame ugdoma 17 mokinių (8 penktokai ir 9 šeštokai). Teikiamos 7 mokomųjų dalykų konsultacijos (matematika, lietuvių kalba, anglų kalba, informacinės technologijos, gamta ir žmogus, geografija, istorija). Veikia namų darbų ruošos centras.

Mokiniai tinkamai mokomi susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją apie pasaulio kaitos tendencijas, mokymosi, karjeros ir veiklos galimybes:

 1. Gimnazijoje rūpinamasi mokinių ateitimi – paskirta karjeros koordinatorė, klasės vadovai vykdo 2–3 karjeros ugdymo veiklas per mokslo metus (informacija TAMO). Organizuojami susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis, ekskursijos į įmones, popamokiniai renginiai.
 2. II gimn. klasės mokiniams padedama pasirinkti individualaus ugdymo plano mokomuosius dalykus atsižvelgiant į jų poreikius ir aukštųjų mokyklų priėmimo sąlygas.
 3.  NŠA apklausos duomenimis “Mokykloje gaunu man suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes” mokinių teigimu – vidutinė  vertė 3,0.
 4. Bibliotekoje yra medžiagos apie profesijos pasirinkimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje.
 5. Gimnazijoje gyvenimo įprasminimas vyksta  įvairiose projektinėse veiklose (5–6 klasių integruotas  projektas “Matematika tai gyvenimas”).
 6. Mokiniai ieško, analizuoja  ir vertina informaciją apie pasaulio kaitos tendencijas (mokinių pranešimas respublikinėje konferencijoje „Čekiškės ir jos apylinkių paviršinio bei požeminio vandens kokybinis tyrimas“).

2.2. Orientavimasis į mokinių poreikius 

2,6

   

Mokytojai tinkamai pastebi bei ugdo kiekvieno mokinio gabumus bei talentus pamokose:

 1. 2020 m. atlikto veiklos kokybės įsivertinimo duomenys: mokytojų teigimu: ,,Padedu  pažinti vaiko gabumus” – vidutinė  vertė 3,6.
 2. Atlikta mokinių apklausa “Ugdymosi veiklos individualizavimas, diferencijavimas, suasmeninimas gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykų pamokose” (5–8, I–IV gimn. klasių) darytina išvada, kad mokiniai grupuojami pagal gebėjimus atliekant užduotis klasėje ir namuose. Mokiniai teigia, kad gabūs mokiniai pamokų metu gauna papildomų užduočių, 57,1 proc. mokinių visada sulaukia reikiamos mokytojo pagalbos, 53,6 proc. teigia, kad pamokos metu gauna skirtingas užduotis, 32,1 proc. nurodo, kad mokytojas skiria  namų darbams skirtingas užduotis.

Gimnazijoje vidutiniškai  susitarta dėl pagalbos teikimo mokiniams tvarkos:

 1. Metodinės ir mokytojų tarybos pasėdžiuose analizuoti VBE, PUPP, NMPP, olimpiadų, konkursų rezultatai, aptarti trimestrų ir pusmečių pasiekimai, numatytos priemonės jiems gerinti. 
 2. Individualūs ugdymo planai parengti 5–8, I–III gimn. klasių mokiniams, kurie  patiria mokymosi sunkumų: pirmą trimestrą – 16  mokinių, o antrą –  7 ir I pusmetį  8 III gimn. klasės mokiniams .
 3. Teikta mokytojų padėjėjų pagalba spec. poreikių 22 mokiniams (priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams, 2, 3, 4, 6, 7  klasių mokiniams). VGK posėdžiuose buvo atliekama sisteminga jų mokymosi  rezultatų pokyčių analizė.
 4. Gimnazijoje susitarta dėl švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos. 2020–2021 m. m. Ugdymo plane numatyti konkretūs susitarimai dėl tikslingų ir savalaikių švietimo ir mokymo(si) pagalbos teikimo formų pamokose.
 5. Įsteigtame namų darbų ruošos centre iki karantino per dieną apsilankydavo ne mažiau kaip 20 proc. 5–6 klasės mokinių (per karantiną buvo konsultuojami nuotoliniu būdu).

2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės

2,5

   

Gimnazijos vizija ir veikla neblogai orientuota į ateities iššūkius švietimui, įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą:

 1. Gimnazijos vizija, misija, filosofija, vertybės, prioritetai fiksuoti 2019–2022 metų strateginiame plane, pateiktame gimnazijos tinklapyje. 
 2. Strateginio plano vienas iš prioritetų yra „Veiksmingo ugdymo(si) užtikrinimas“,  2021 m. veiklos plano tikslas – „Siekti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos augimo”, o vienas iš uždavinių – „Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę stiprinant mokinių poreikių pažinimą bei ugdymo(si) veiklos individualizavimą, diferencijavimą, suasmeninimą“. 

Gimnazijos bendruomenėje neblogai tariamasi dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės bei nuolatinės pažangos įvairiose gimnazijos veiklos srityse siekių:

 1. Gimnazijoje rūpinamasi ugdymo kokybės klausimais: vyksta bendri aptarimai, diskusijos (mokytojų tarybos, metodinių grupių ir  metodinės tarybos, VGK posėdžiai). Nepaisant pastangų, kol kas ugdymo(si) pasiekimai daugeliu atvejų (NMPP, PUPP ir VBE) yra žemesni už Kauno r. ir šalies vidurkį.
 2. 31 pedagoginis darbuotojas (100 proc. mokytojų) dalyvavo ir patobulino savo kompetencijas seminare ,,Mokinių savivaldaus mokymosi gebėjimų ugdymas siekiant individualios pažangos‘‘. 

Personalo politika, atsižvelgiant į mokinių interesus, vykdoma tinkamai:

 1. Gimnazijoje dirbantys mokytojai yra savo dalyko specialistai, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą.
 2. Beveik visi mokytojai (95 proc.) yra atestuoti.  
 3. 2020 m. atlikto veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis 88 proc. mokinių teigė, kad gerėja socialinė emocinė gimnazijos aplinka, 73 proc. mokinių teigė, kad  jie jaučiasi gerai (noriai eina į mokyklą)  

Materialiniai gimnazijos ištekliai panaudojami lanksčiai, prireikus randami papildomi (pasinaudojant įvairiomis projektinio finansavimo ir veiklos galimybėmis, parama ir pan.):

 1. Gimnazijos fizinės aplinkos palankios mokymuisi ir bendravimui, sudarytos sąlygos mokinių bendrosioms kompetencijoms ugdytis.
 2. Gimnazija pakankamai apsirūpinusi ugdymo(si) procesui reikalinga įranga ir priemonėmis: visose klasėse ir kabinetuose yra kompiuteriai, projektoriai. Įrengta informacinių technologijų klasė, mokytojų kambaryje  4 darbo vietos mokytojams, bibliotekoje įrengtos 4  informacinių technologijų darbo vietos, biblioteka aprūpinta vadovėliais, mokymui(si) reikalinga literatūra.
 3. Gimnazijoje esanti programinė įranga ir priemonės atnaujinamos. Erdvės (kabinetai, aktų ir sporto salė) funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems ugdymo(si) poreikiams: pamokoms ir popamokinei veiklai, individualiam, grupių darbui, mokymuisi su mokytoju ir savarankiškai;

3. Ugdymosi procesas

3.1. Ugdymosi planavimas

2,6

   

Mokytojai  pakankamai žino, ko siekia ugdydami kiekvieną mokinį, patenkinamai  suplanuoja pamokos veiklas ir siektinus rezultatus:

 1. NŠA organizuotoje mokinių apklausoje teiginio ,,Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)“  –  vidutinė  vertė 2,9, o tėvų apklausoje teiginio „Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)“ – vidutinė  vertė  3,1.
 2. NŠA organizuotoje mokinių apklausoje teiginio „Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis“  –  vidutinė  vertė 3,0, o tėvų apklausoje teiginio „Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis“ – vidutinė  vertė 3,1.

Ugdymo procesas planuojamas pakankamai lanksčiai: veiklų, renginių ir pamokų tvarkaraščiai sudaromi taip, kad planuojamos veiklos padėtų visiems mokiniams siekti išsikeltų ugdymo tikslų, vienos kitas papildytų ir derėtų:

 1. Pokalbiuose mokytojai kaip vieną stipriųjų gimnazijos veiklos sričių įvardijo galimybę operatyviai koreguoti tvarkaraščius. Mokiniai pokalbyje teigė, jog tvarkaraščiai tenkina jų poreikius: nėra laisvų pamokų, prireikus koreguojami bendru susitarimu.
 2. Mokiniams sudarytos geros sąlygos lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus. 
 3. Planuotos 28 dubliuotos pamokos (po dvi paeiliui); jose darbo ritmas pritaikomas pagal mokinių poreikius, savijautą, darbingumą. 
 4. Išanalizavus mokytojų teikiamų konsultacijų grafiką (2020–2021 m. m.) fiksuota, jog 5 val. skiriamos matematikos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, anglų kalbos  konsultacijoms (IV gimn. klasei), 2 val. matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros  konsultacijoms (I gimn. klasei), 7  valandos matematikos, istorijos, geografijos, gamtos ir žmogaus, informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos  konsultacijoms aukštesniųjų gebėjimų mokinių poreikių tenkinimui (5–6 klasėms).

Mokytojai, siekdami ugdymo kokybės pamokose, pakankamai sistemingai mokosi, domisi naujovėmis:

 1. Gimnazijoje mokytojai dalinasi gerąja profesine patirtimi (Pasvalio rajono savivaldybės stažuotė Kauno rajono savivaldybėje „Savivaldus mokymasis“, vertingos patirties sklaida renginyje „Ūgties aspektai, stiprinantys mokinių pasitikėjimą“), teikia kolegialų grįžtamąjį ryšį mokytojų metodinių grupių susirinkimuose. 
 2. Gimnazijoje organizuojami seminarai prioritetiniais kvalifikacijos tobulinimo klausimais. Mokytojų teigimu, gimnazijoje visiems buvo organizuojami seminarai apie savivaldų mokymąsi, streso valdymą. 
 3. Mokytojai, siekdami dirbti kuo geriau, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose.  2020 m.  kiekvienam mokytojui vidutiniškai teko 75,6  val.

3.2. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

2,5

   

Mokytojų nuostatos ir palaikymas gerai padeda formuotis aukštiems mokinių siekiams ir savigarbai, mokytojai tiki mokinio kaip asmenybės augimo galiomis:

 1. Gimnazijoje sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai.  Atliekamos 5–6 klasių mokinių apklausos. Remiantis gautais apklausų rezultatais, atsižvelgiama planuojant visų ir kiekvieno mokinio ugdymą ir skiriant pamokas mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 2020–2021 m. m. 3–4 klasių gabių mokinių ugdymui skirtos 5 val., 5–6 klasių mokinių poreikių tenkinimui – 3 val.
 2. 2020 m. spalio mėn. gimnazijoje įsteigtas konsultacinis centras 5–6 klasių  aukštesniųjų gebėjimų mokinių poreikiams tenkinti. Lietuvių kalba, anglų kalba, matematika, gamta ir žmogus, geografija, istorija, informacinės technologijos – 1 val. per sav.
 3. Kasdien 2 val. mokiniams teikiama individuali pagalba namų ruošos centre. 

Mokytojai gerai parenka ugdymo(si) metodus, formas ir būdus, kad mokymasis padėtų mokiniams įgyti įvairios prasmingos patirties:

 1. Atlikta 5–8,  I– II gimn. klasių mokinių apklausa “Netradicinės pamokos”. Apklausoje dalyvavo 92,4 proc. (97 mokiniai iš 105) mokinių.  Netradicinės pamokos skatina norą mokytis teigia 47,4 proc. mokinių, padeda įsisavinti pamokos medžiagą – 21,6 proc., mokiniai aktyviau įsitraukia į mokymąsi – 27,8 proc., susidomi mokomuoju dalyku  22,7 proc. 
 2. 50,5 proc. mokiniams patinka integruotos pamokos, nes jie įsitraukia į bendrą darbą, problemų sprendimą. Mokymas pakeičiamas mokymųsi.
 3. Netradicinė veikla leidžia atsižvelgti į skirtingą moksleivių mokymosi aktyvumą, gebėjimus  bei interesus. Dalykinės žinios ir gebėjimai po netradicinės pamokos pagerėja 54,6 proc. 
 4. 74,2 proc. mokiniams patinka dirbti komandoje, poroje. 
 5. Netradicinių pamokų metu ugdomas mokinių kūrybiškumas   78,4 proc.
 6. Veikla, kai teorinės žinios pritaikomos praktikoje patinka 78,4 proc. mokinių.

Mokiniai pakankamai skatinami džiaugtis savo ir kitų darbais, mokiniams leidžiama bandyti ir klysi, rasti ir taisyti savo klaidas, iš jų mokytis:

 1. Gimnazija didžiuojasi savo mokiniais ir jų pasiekimais konkursuose, dalykinėse olimpiadose, įvairiuose projektuose, jiems viešai padėkojama (per bendrus mokyklinius renginius, gimnazijos interneto svetainėje). 
 2. 5–8, I–III gimn. klasių mokinių apklausos duomenimis, teiginys ,,Pasitikiu savo jėgomis, nebijau iššūkių, nes juos priimu kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes” – vidutinė  vertė 3,3 (pritaria 86 proc.), ,,Moku įsivertinti savo asmeninę kompetenciją” – vidutinė  vertė 3,3 (pritaria 94 proc.), ,,Žinau savo gabumus ir polinkius, mokytojai man padeda juos lavinti ir ugdyti”  – vidutinė  vertė 3,2 (pritaria 90 proc.).

3.3. Ugdymo(si) organizavimas

2,7

   

Paveikiai siekiama prasmingos integracijos, mokymosi patirčių tarpdiscipliniškumo: 

 1. Mokytojas planuoja ir parenka prasmingas ugdymo(si) veiklas.
 2. Pamokos kitoje aplinkoje: 3 klasėje  25,  4 klasėje – 26,  5 klasėje – 26, 6 klasėje – 29
 3. Integruotos pamokos: 3 klasėje – 6,  4 klasėje – 4, 5 klasėje – 16, 6 klasėje – 29, 7 klasėje – 16, 8 klasėje – 19. 
 4. Pamokos – projektai: 

6 klasėje – ,,Žingsniais po Čekiškės apylinkes” (lietuvių kalba, istorija,  informacinės technologijos, geografija) 23 mokiniai;  ,,Matematika tai gyvenimas” (lietuvių kalba, matematika) 23 mokiniai; ,,Kompiuteriukų ralis”  (informacinės technologijos, lietuvių kalba) 12 mokinių;

5 klasėje – ,,Giminės medis” (istorija, lietuvių kalba, dailė) 15 mokinių; ,,Matematika tai gyvenimas” (matematika, lietuvių kalba) 15 mokinių.

Ugdomojoje veikloje (pamokoje) tinkamai naudojama įranga ir priemonės įvairios, skirtingos paskirties, atitinkančios poreikius ir mokinių amžių:

 1. Ugdomojoje veikloje (1–4, 5–8 klasių) naudojama įranga ir priemonės įsigytos dalyvaujant ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis”. Atliekami eksperimentai, stebėjimai, bandymai, skatinantys pažinimo, mokymosi mokytis  kompetencijas. 
 2. Atliktoje mokinių (5–8, I–IV gimn. klasių) apklausoje ,,Skaitmeninių technologijų naudojimas pamokoje” 40 proc. mokinių teigia, kad kiekvieną dieną mokytojai naudoja IKT priemones pamokų metu,  39 proc. teigia, kad naudojant IKT  jiems lengviau įsisavinti pamokos temą.
 3. Atliktoje  mokinių  apklausoje ,,Skaitmeninių technologijų naudojimas pamokoje” mokiniai teigia, kad naudoja elektronines pratybas pamokose: 32 proc. Eduka, 38 proc. EMA, 49 proc.  Egzaminatorių. 3 klasės mokiniai (100 proc.) naudoja  Eduten Playground. 
 4. Pamokose naudojamos programos ir įrankiai (3–4 kl. 5–8 kl.): https://whiteboard.fi//, https://wordart.com/, kahoot,  e-testai ir kt.
 5. Visuose kabinetuose  yra multimedija ir kompiuterinė įranga, įrengta kalbų laboratorija, 5 kabinetuose  –  išmaniosios lentos.

3.4. Mokymasis

2,2

   

Sudarytos vidutiniškos sąlygos kiekvienam mokiniui aktyviai mokytis ir patirti sėkmę:

 1. Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis ir kuo įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose (gimnazijoje, bibliotekose, muziejuose, gamtoje ir kt.). Derinamas individualus, grupinis, visos klasės ir tikslinis mokymasis.
 2.  NŠA organizuotoje apklausoje teiginio “Per pamokas mokiniai turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis” mokinių teigimu –vidutinė  vertė 3,0,  tėvų teigimu – vidutinė  vertė 3,1, mokytojų teigimu  – vidutinė  vertė 3,3.

3.5. Į(si) vertinimas ugdymui

2,3

   

Mokiniai ir jų tėvai pakankamai informuojami ir su jais asmeniškai aptariama,  informacija apie mokymąsi, skatinantį kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos:

 1. Gimnazija turi patvirtintus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos” aprašus, kuriuose numatyti vertinimo tipai, būdai, objektai, formos, kriterijai. Šios tvarkos paskelbtos internetinėje svetainėje.
 2. Mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokinių pasiekimus, NMPP profilį ir pažangą teikiama per Tamo dienyną, visuotinių ir klasės susirinkimų metu, individualių pokalbių, renginių metu arba telefonu.
 3. Kiekvienas 5–8, I–IV klasių mokinys pildo individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo formą ir mokinio pažangos įsivertinimo lapą.

 

___________________________________

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija