• Kategorija: Tvarkos
  • Peržiūros: 1308

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA 

Kauno r. Čekiškės  Prano Dovydaičio 

gimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V1-166

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato ikimokyklinio (toliau – IUG), priešmokyklinio (toliau – PUG) ugdymo grupių vaikų ir mokinių maitinimo, vykdomo gimnazijoje, organizavimo tvarką ir reikalavimus.

2. IUG, PUG ir mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964  „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V- 394 redakcija) patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, LR Socialinės paramos mokiniams įstatymu, pagal valgiaraščius, suderintus su gimnazijos direktoriumi ir Kauno valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. 

3. Tvarkos aprašas taikomas organizuojant ir siekiant užtikrinti sveikatai palankaus IUG, PUG ir mokinių maitinimo paslaugas gimnazijoje.

 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

4.1. pietūs – gimnazijoje organizuojamas pagrindinis maitinimas - nemokami socialiai remtinų PUG, mokinių pietūs, IUG pietūs ir pirkti mokinių, PUG vaikų bei darbuotojų pietūs;

4.2. šiltas maistas – tai maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki jo patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip + 68 º C temperatūroje;

4.3. valgiaraštis – tai patiekiamų vienos dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas;

4.4. tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, keptas įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai;

4.5. šaltas užkandis – maisto produktas ar šaltas patiekalas, neįtrauktas į valgiaraštį. 

 

III SKYRIUS 

MAITINIMO OGRANIZAVIMAS

 

5. Bendrieji reikalavimai.

5.1. IUG, PUG ir mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui valgyti prie stalo, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų.

5.2. Gimnazijoje kasdien organizuojami pusryčiai, pietūs IUG ir PUG, vakarienė IUG bei pietūs mokiniams, kurių metu sudaromos sąlygos visiems pavalgyti šilto maisto. Mokiniams pietūs organizuojami ne ankščiau kaip 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo ugdymo pradžios, o IUG ir PUG maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val.

5.3.  Pietūs  mokiniams organizuojami per ilgąsias pertraukas.

5.4. IUG, PUG ir mokiniai maitinami nuo 8.00 val. iki 16.00 val.:

5.4.1. IUG maitinami atskiromis grupėmis: 8:30 ir 9.00 val.- pusryčiai; 11:30 ir 12.00 val.- pietūs; 15:30 val. – vakarienė;

5.4.2. PUG maitinami 8:30 val. – pusryčiai ir 11:30 val. – pietūs;

5.4.3. po 3 pamokų maitinami 1-4  klasių mokiniai;

5.4.4. po 4 pamokų maitinami 5-8 ir I-IV gimnazijų klasių mokiniai.

5.5. Po skambučio į pamoką mokiniai valgykloje neaptarnaujami.

5.6. Maitinimas organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus 15 dienų valgiaraščius.

5.7. Mokiniai turi galimybę pasirinkti pietų metu patiekiamus karštuosius patiekalus: tausojantis patiekalas ir patiekalas, pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų. Valgiaraščiuose šie patiekalai ar patiekalas (jei tausojantis patiekalas yra pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų) pažymimi žodžiu „Tausojantis“ ir (ar) „Augalinis“.

5.8. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas atitinka vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas.

5.9. Maisto produktai ar maisto produktų grupės tiekiamos vaikų maitinimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V- 394 redakcija), patvirtinto tvarkos aprašo 17–21 punktuose nustatyta tvarka.

5.10. Patiekalai gaminami ir patiekiami vaikams vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V- 394 redakcija) patvirtinto tvarkos aprašo 23 punkto reikalavimais. 

5.11. Gimnazijos valgykloje sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti kambario temperatūros geriamojo vandens. 

5.12. Gimnazijos valgykloje nenaudojami įskilę, apdaužytais kraštais, aliuminio indai bei įrankiai, vienkartiniai įrankiai. 

5.13. Valgyklos skelbimų lentoje skelbiama: 

5.13.1. kiekvienos dienos valgiaraščiai;

5.13.2. maisto pasirinkimo piramidės, maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ plakatai bei kita sveiką mitybą skatinanti informacija; 

5.13.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais);

5.13.4. šaltų užkandžių sąrašas ir svoris (g).

5.14. Valgiaraščiai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje www.cekiske.lt.

5.15. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė prižiūri maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams bei vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V- 394 redakcija) patvirtinto tvarkos aprašo 1 priede priskirtas funkcijas. Ne rečiau kaip kartą per savaitę pildo Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Nustačiusi neatitikimų, nedelsdama raštu apie tai informuoja gimnazijos direktorių. Nustatyti mokinių maitinimo organizavimo trūkumai šalinami tą pačią dieną. Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas gimnazijoje saugomas dvejus metus.

6. IUG ir PUG vaikų maitinimas.

6.1. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. IUG ar PUG lankančio vaiko tėvai gimnazijos direktoriui pateikia prašymą dėl vaiko maitinimo pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia gimnazijoje. Tėvai turi teisę atsisakyti maitinimo paslaugų, jei vaikas gimnazijoje praleidžia ne daugiau kaip 4 val. per dieną.

6.2. Remiantis tėvų prašymais, gimnazijoje IUG vaikams organizuojami pusryčiai, pietūs ir vakarienė, o PUG vaikams – pusryčiai ir pietūs, pagal dietistės pildomą valgiaraštį-reikalavimą maisto produktams išduoti einamajai dienai, kurį parašu ir gimnazijos spaudu tvirtina direktorius. 

6.3. Dienos valgiaraštis-reikalavimas perduodamas sandėlininkui ir vyr. virėjai kiekvieną dieną iki 8:45 val., kuriuo remiantis sandėlininkas virtuvei išduoda reikiamą kiekį maisto produktų, o vyr. virėjas organizuoja nurodytų dienos patiekalų gamybą.

6.4. IUG ar PUG vaikui išvykus iš gimnazijos anksčiau, nei baigiamas tos dienos ugdymosi procesas, nedelsiant informuojama dietistė ir vyr. virėja, koreguojamas einamosios dienos valgiaraštyje-reikalavime esantis porcijų skaičius.

6.5. Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną dietistė pildo mėnesio Planinės maitinimo sumos skaičiuoklę ir mėnesinį Iš biudžeto lėšų maitinimo registravimo žurnalą, kuriuos teikia Kauno r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriui.

6.6. Remiantis pateiktomis gimnazijos ataskaitomis, Kauno r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius vykdo skaičiavimus einamojo mėnesio maitinimui apmokėti pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansines normas.

6.7. Tėvai už vaikų maitinimą atsiskaito pervesdami lėšas į Kauno r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nurodytą sąskaitą, pagal išduotus mėnesinius atsiskaitymo lapelius.

6.8. Lengvatos už maitinimo apmokėjimą IUG ir PUG vaikams taikomos šiais atvejais:

6.8.1. 100 proc. maitinimo kompensacija – gaunantiems socialinę pašalpą, jei tėvai pateikia prašymą ir Kauno r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos sk. informacinės sistemos duomenų bazės išrašą;

6.8.2. 50 proc. maitinimo kompensacija – vaikams, turintiems tik vieną iš tėvų, vaikui augant daugiavaikėje šeimoje, vaikui, turinčiam neįgalumą, bei kitais 2018 m. sausio 31 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos 1 posėdžio sprendimo Nr. TS-6 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytais atvejais, pristačius atitinkamus reikalaujamus dokumentus bei pateikus gimnazijos direktoriui prašymą.

7. Mokinių nemokamas maitinimas.

7.1. Nemokamas maitinimas organizuojamas, vadovaujantis Kauno  rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo. 

7.2. Nemokamas maitinimas išduodamas už einamąją dieną, tik mokiniui, kuriam priklauso nemokamas maitinimas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.

7.3. Nemokamo maitinimo dydžio sumą (kainą) pagal vaikų amžiaus grupes nustato įsakymu Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

7.4. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

7.5. Mokiniams nemokamas maitinimas gali būti teikiamas:

7.5.1. mokinių ugdymo proceso metu;

7.5.2. mokinių ugdymo proceso metu vykstant į edukacines išvykas, ekskursijas, varžybas;

7.5.3. vasaros atostogų metu gimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;

7.5.4. kai remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadomis, gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriamas mokymas namuose, PUG vaikui ar mokiniui nemokamas maitinimas atiduodamas (sauso maisto daviniu) į namus, jei dėl to raštu kreipiasi priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko ar mokinio tėvai (globėjai).

7.6. Už nemokamo mokinių maitinimo organizavimą, maitinimo priežiūrą ir šio Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą atsakinga socialinė pedagogė, kuri: 

7.6.1. informuoja gimnazijos bendruomenę apie nemokamo maitinimo organizavimo ir vykdymo pakeitimus;

7.6.2. pasirūpina, kad mažas pajamas turinčiose šeimose augantys mokiniai, kurių tėvai nesikreipė dėl nemokamo maitinimo skyrimo, o jis yra reikalingas gautų nemokamą maitinimą;

7.6.3. paruošia klasės vadovams mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą sąrašus;

7.6.4. vykdo nemokamo mokinių maitinimo apskaitos kontrolę; 

7.6.5. mėnesio paskutinę dieną pildo mokinių nemokamo maitinimo žurnalą SPIS duomenų bazėje;

7.6.6. maisto davinius, skirtus švenčių ir mokinių atostogų laikotarpiui, išdalina mokiniams pasirašytinai.

7.7. Vyr. virėja  Kauno r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus buhalterinės apskaitos skyriui pateikia: 

7.7.1. iki kiekvieno mėnesio 3 d.  informaciją apie praėjusį mėnesį panaudotas lėšas, skirtas mokinių nemokamam maitinimui, ir nemokamą maitinimą gavusius mokinius (ataskaitą iš SPIS programos, mokinių, gaunančių nemokamus pietus sąrašą); 

7.7.2. iki einamojo mėnesio 3 dienos kiekvieno mėnesio lėšų poreikį, reikalingą nemokamam maitinimui; 

7.7.3. iki einamojo mėnesio 3 dienos duomenis apie panaudotas mokinių nemokamam maitinimui skiriamas lėšas kas mėnesį.

8. Negaunančių nemokamo maitinimo ir darbuotojų maitinimas.

8.1. Gimnazijoje mokamam maitinimui taikomas 20 proc. prekybinis antkainis.

8.2. Mokiniai ir darbuotojai gimnazijos valgykloje už maitinimą atsiskaito grynaisiais pinigais, Lietuvos Respublikoje galiojančia valiuta.

8.3. Gimnazijos direktorius įsakymu paskiria asmenį atsakingą už grynųjų pinigų priėmimą iš valgyklos, apskaitą, saugojimą raštinės seife.

8.4. Atsakingas asmuo kiekvieną dieną grynus pinigus užpajamuoja registracijos žurnale, išrašant pinigų priėmimo kvitą.

8.5. Surinktus  grynuosius pinigus, atsakingas asmuo 1 kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 28 d. įneša į Čekiškės paštą  pervedimui į Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus sąskaitą.

9. Vaikų maitinimas poilsio stovyklose.

9.1. Nemokamų pietų, pusryčių maitinimo vasaros atostogų metu gimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose (atsižvelgiant į vaiko buvimo stovykloje dienos laiko trukmę) produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam vaikui nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal amžiaus grupes.

9.2. Vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5‒4 val. pagal poilsio stovyklos vadovo patvirtintus valgiaraščius.

9.3. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a), organizuojamas pritaikytas maitinimas.

9.4. Žygio metu vaikai aprūpinami maistu ir geriamuoju vandeniu. Į žygį draudžiama imti greitai gendančius maisto produktus.

 

IV SKYRIUS 

MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

 

10. IUG ir PUG vaikams - dietistė, o mokiniams - gimnazijos valgyklos vyr. vyrėja, vaikų maitinimo valgiaraščius sudaro atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams.

11. Gimnazijoje vienas iš karštų patiekalų - tausojantis virškinimo sistemą (valgiaraštyje pažymint ,,tausojantis“). 

12. Gimnazijoje valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui, poilsio stovyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 5 kalendorinių dienų laikotarpiui. 

13. Gimnazijos, poilsio stovyklų valgiaraščiuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai (g).

14. Gimnazija, dalyvaujanti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, šių programų maisto produktus į valgiaraščius neįtraukia. 

15. Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose nurodomi naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė. 

16. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai reikalauja, dietistė ir vyr. vyrėja valgiaraščius suderina su Kauno valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Šis Tvarkos aprašas skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje www.cekiske.lt

18. Pasikeitus Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymo nuostatoms, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymams, reglamentuojantiems vaikų maitinimo organizavimą, priėmus naujus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimus dėl vaikų nemokamo maitinimo, atitinkamai keičiamas šis Tvarkos aprašas.

 

___________________

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija