• Kategorija: Tvarkos
 • Peržiūros: 1188

NAUDOJIMOSI PERSIRENGIMO IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Čekiškės Prano Dovydaičio

gimnazijos direktoriaus

2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu

 Nr. V1-189

 

NAUDOJIMOSI PERSIRENGIMO IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šis ,,Naudojimosi persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis tvarkos aprašas“ nustato vartotojo teises, pareigas bei atsakomybę.
 2. Gimnazijoje esančios spintelės yra gimnazijos nuosavybė.
 3. Persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis gali naudotis 1-4, 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai.
 4. Galimybė naudotis persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis suteikiama tik mokymosi laikotarpiu (rugsėjo – birželio mėn.).
 5. Spintelėmis mokiniai naudojasi nemokamai, pagal pateiktą prašymą (1 priedas), kurį pasirašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokinys gavęs spintelę.
 6. Raktus nuo persirengimo ir daiktų saugojimo spintelių mokslo metų pradžioje pavaduotojas ūkio reikalams išduoda pasirašytinai klasių vadovams, klasių vadovai mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), susipažinusiems su persirengimo ir daiktų saugojimo  spintelių mokiniams naudojimosi tvarka.
 7. Mokiniai klasės vadovo supažindinami su naudojimosi spintele tvarkos aprašu pasirašytinai.
 8. Persirengimo ir daiktų saugojimo spintelių raktų išdavimą ir apskaitą vykdo klasės vadovas.
 9. Mokinys gauna vieną raktelį nuo spintelės. Atsarginis raktelis lieka pas socialinį pedagogą.
 10. Mokslo metų pabaigoje ar mokiniui išvykus iš gimnazijos, grąžinti persirengimo ir daiktų saugojimo spintelės raktą klasės vadovui, kuris visus surinktus klasės mokinių spintelių raktus atiduoda direktoriaus pavaduotojui ūkiui.

 

II. ATSAKOMYBĖS

 

 1. Saugoti persirengimo ir daiktų spintelės raktą. Pametęs raktą, mokinys privalo informuoti klasės vadovą.
 2. Pametus spintelės raktą, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo padengti naujo rakto gamybos išlaidas.
 3. Pastebėjus sugadintą užraktą ar atradus persirengimo ir daiktų saugojimo spintelę atrakintą, būtina skubiai raštu informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkiui.
 4. Sulaužęs ar sugadinęs persirengimo ir daiktų saugojimo spintelės spynelę, mokinys yra materialiai atsakingas už jos remontą.
 5. Mokinys, sugadinęs persirengimo ir daiktų saugojimo spintelę (subraižyta, sulaužyta ar kita), atlygina padarytus nuostolius.
 6. Už persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėje paliktus brangius, su ugdymosi procesu nesusijusius daiktus (mobiliuosius telefonus, papuošalus ir kt. daiktus ) gimnazija neatsako.
 7. Gimnazijos administracija pasilieka teisę kartu su mokiniu, besinaudojančiu persirengimo ir daiktų saugojimo spintele, tikrinti jos turinį: tvarką ir švarą.

 

III. NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLĖS

 

 1. Naudotis spintele pagal paskirtį: laikyti mokymo priemones, sporto aprangą, avalynę, paltus/striukes.
 2. Draudžiama:

1.klijuoti ant spintelės ir spintelės viduje įvairius lipdukus, plakatus ir kitokius daiktus;

2.keisti spintelės dizainą, t. y. piešti ant durelių, jas dažyti;

3.savavališkai keisti spintelės durelių spyneles;

4.laikyti spintelėje gimnazijoje draudžiamas priemones;

5.savavališkai perduoti spintelę kitiems asmenims.

 1. Nesilaikant naudojimosi persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis tvarkos, gimnazijos administracija sprendžia dėl galimybės mokiniui toliau naudotis persirengimo ir daiktų saugojimo spintele.

 

_____________________________

PRAŠYMAS DĖL SPINTELĖS GAVIMO IR NAUDOJIMOSI

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija