• Kategorija: Tvarkos
 • Peržiūros: 3847

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA 

Čekiškės Prano Dovydaičio  gimnazijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1-122ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO  GIMNAZIJOS

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarką gimnazijoje. Dokumentas parengtas remiantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) (su vėlesniais pakeitimais), Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

 

 1. Aprašo paskirtis - nustatyti 1-8 kl. ir I-IV gimnazijos  klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarką gimnazijoje.
 2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Ugdymo programų apraše, kituose teisės aktuose. 

3.1 Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti;

3.2 Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, numatant tolesnius mokymosi žingsnius.

 1. Aprašo tikslas – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos per tam tikrą laiką, atsižvelgiant į  asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus. 
 2. Uždaviniai: 

5.1. padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti, įsivertinti savo pažangą, nusistatyti nesėkmių priežastis ir planuoti tolimesnį mokymąsi; 

5.2. padėti mokiniams mokytis ir bręsti  kaip asmenybei, skatinti jų asmeninę ūgtį;

5.3. laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti. 

 1. Mokinių pasiekimai ir pažanga matuojami lyginant mokinio dabartinį į(si)vertinimą su ankstesniu. Pažanga padaryta, jei, pasikeitus ugdymo turiniui ir/ar pasiekimų lygiui, įvertinimas lieka tas pats arba yra aukštesnis. 

6.1. Mokinių pasiekimai vertinami lyginant jo paties darbus, klasės (srauto) mokinių rezultatai lyginami su dalyko bendrojo pažymio vidurkiu;

6.2. Mokinių, mokomų pagal specialiąsias, pritaikytas, individualizuotas programas, žinios ir gebėjimai vertinami aprašomuoju būdu, individualizuotai pagal jiems sudarytos programos turinio lygį. Jei mokiniai nuolat gauna arba labai gerus, arba nepatenkinamus įvertinimus, peržiūrima programa (ji yra arba per daug lengva, arba per sunki).II SKYRIUS MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMAS, FIKSAVIMAS IR ANALIZAVIMAS

 

 1. Individualią pažangą planuoja ir fiksuoja visi 1-8 ir I-IV gimnazijos  klasėse besimokantys mokiniai pagal šio dokumento prieduose pateiktas formas. 
 2. Kiekvieno trimestro ( pusmečio) pradžioje  mokinys kartu su dalyko mokytoju aptaria, kaip sieks individualios pažangos  numatytų rezultatų. 

 

 1. Mokinys: 

9.1. kiekvienų mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) išsikelia ilgalaikius mokymosi tikslus ateinančiam mokymosi laikotarpiui, su klasės vadovu aptaria, kaip sieks numatytų rezultatų;

9.2. pildo asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo formas VIP (Priedas Nr.1);

9.3. trimestro  ( pusmečio) pabaigoje įsivertina ir su klasės vadovu aptaria, kaip pavyko pasiekti numatytų ilgalaikių mokymosi tikslų; 

9.4. pamokoje pasitikrina dalyko mokymosi pažangą mokytojo pasiūlytais ar bendrai sutartais būdais bei metodais; 

9.5. analizuoja atsiskaitomųjų darbų rezultatus, kaupia svarbius atsiskaitomuosius darbus bei jų pasiekimus (pvz. aplanke, sąsiuvinyje ir t.t.); 

9.6. kartą per mėn. pildo dalyko Asmeninės pažangos stebėjimo lapą (Priedas Nr. 2);

9.7. ugdosi savivaldžio mokymosi kompetenciją. 

 

 1. Mokytojas

10.1. per rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas bei sudaro galimybę mokiniams nusimatyti mokymosi tikslus, kurie sieks per trimestrą/pusmetį;  

10.2. stebi ir fiksuoja individualią mokinio pažangą pamokoje;

10.3. analizuoja mokinių atsiskaitomuosius darbus ( pvz., kontrolinius, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, PUPP rezultatus, VBE ir kt.), teikia informaciją mokiniams apie dažniausiai daromas klaidas, sudaro galimybę jas taisyti; 

10.4. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, PUPP rezultatus, VBE rezultatus aptaria metodinėje grupėje; dalyko mokymosi trimestro (pusmečio) ir metinių įvertinimų rezultatus analizuoja savarankiškai, esant reikalui, aptaria su  pavaduotoju ugdymui. Remdamasis gautais rezultatais planuoja mokinių dalyko mokymosi pasiekimų pažangą;

10.5. sistemingai teikia mokiniui ir tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokymosi pasiekimus elektroniniame dienyne; 

10.6. ugdo mokinio savivaldžio mokymosi kompetenciją; 

10.7. bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) sprendžiant mokinio mokymosi ar pasiekimų pažangos problemas;

10.8. kartu su mokiniu 1 kartą per mėnesį fiksuoja ir aptaria pažangą pildant asmeninės pažangos stebėjimo lapą (Priedas Nr. 2)

10.9. bendradarbiauja su kitais mokinį mokančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.

 

 1. Klasės vadovas:

11.1. kiekvieną savaitę klasės valandėlių metu peržiūri ir kartu su mokiniais aptaria mokinių mokymosi rezultatus, lankomumo ataskaitas, socialinę-pilietinę veiklą, temines valandėles( MLST –SISTEMA 1 sav., aptariamas  mokymasis, 2 sav. - lankomumas 3 sav.- socialinė pilietinė veikla 4 sav. - teminės valandėlės);     pagyrimus/pastabas, komentarus  ar kitus elgesį fiksuojančius dokumentus ir su mokiniais aptaria, kaip sekasi siekti individualios pažangos  numatytų rezultatų ( kartu su mokiniais pildo VIP formą). Jei mokiniui kyla mokymosi, elgesio, lankomumo problemų gali būti priimti  nauji susitarimai  dėl individualios pažangos, gali būti aptariama dalyvaujant dalyko mokytojui, reikalui esant, gali būti kviečiami tėvai, kreipiamasi į Vaiko gerovės komisiją (toliau – VGK).

11.2. kiekvieno trimestro (pusmečio) pradžioje  su mokiniais aptaria jų išsikeltus ilgalaikius mokymosi tikslus ateinančiam mokymosi laikotarpiui, aptaria, kaip mokinys sieks numatytų rezultatų; 

11.3. kartą per mėnesį atlieka mokinių individualios pažangos analizę, peržiūri auklėtinių mokymosi rezultatus, lankomumo ataskaitas, pagyrimus / pastabas ir su mokiniais aptaria, kaip sekasi siekti numatytų asmeninės pažangos;

11.4. pagal poreikį organizuoja individualius pokalbius su klasėje dirbančiais mokytojais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir aptaria mokinių mokymosi sėkmes, nesėkmes, elgesio, lankomumo problemas, pagalbos mokiniui teikimo formas ir galimybes;

11.5. pasibaigus trimestrui (pusmečiui),  ne vėliau kaip per mėnesį, organizuoja mokinių individualios pažangos aptarimą, pildo vaiko dalyko asmeninės pažangos stebėjimo lapą ( Priedas Nr. 3 ), stebi pokytį, informuoja tėvus, aptaria su mokiniais; 

11.6. ne rečiau nei 1 kartą per mokslo metus inicijuoja asmeninį pokalbį su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), supažindina juos su individualia mokinių pažanga, pateikia siūlymus dėl individualios pažangos gerinimo strategijų. 

 

 1. Administracija

12.1. direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja klasėje dirbančių mokytojų pasitarimus dėl mokinių asmeninės pažangos fiksavimo užtikrinimo ir pateikia siūlymus dėl individualios pažangos gerinimo strategijų; 

12.2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius dėl pagalbos mokiniui suteikimo, užtikrinant individualią mokinio pažangą; 

12.3. organizuoja individualius pokalbius su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais, dalyvaujant klasės vadovui, dalyko mokytojui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).

 

13.Pagalbos mokiniui specialistai: 

13.1. padeda mokiniams nusistatyti mokymosi nesėkmių priežastis ir įveikti mokymosi sunkumus;

13.2. teikia pagalbą dalykų mokytojams ir klasių vadovams kaip dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, siekiant užtikrinti mokinių asmeninę pažangą; 

13.3. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia informaciją apie pagalbos būdus mokiniui mokymosi sunkumams įveikti namuose; 

13.4. specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikia logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas pagal PPT rekomendacijas.

 

 1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

14.1. individualiai susipažįsta su Gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašu;

14.2. domisi vaiko asmenine pažanga, seka elektroninio dienyno pranešimus apie įrašus arba ne rečiau nei 1 kartą per dvi savaites patikrina informaciją elektroniniame dienyne, reikalui esant, padeda įgyvendinti išsikeltus mokymosi tikslus; 

14.2. ne mažiau kaip 1-2 kartus per mokslo metus lankosi gimnazijoje arba nuotoliniu būdu bendradarbiauja su klasės vadovu ir dėstančiais mokytojais, aptaria vaiko asmeninės pažangos rezultatus ir jų gerinimo galimybes; 

14.3. pagal poreikį dalyvauja trišaliuose pokalbiuose, Atvirų durų dienose.

 

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klasės vadovas gali pasirinkti su ugdytiniais pildyti popierines arba elektronines formas.   Užpildytus elektroninius dokumentus siunčia tėvams susipažinti per elektroninį dienyną.
 2. Mokinys, kuruojamas klasės vadovo, asmeninės pažangos planus, pažangos diagramas ir kitą informaciją kaupia savo pasiekimų aplanke.
 3. Klasės vadovai trimestrų, pusmečių ir mokslo metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia informaciją,  apie ugdytinių mokymosi pažangą, pokytį.
 4. Klasės vadovai siūlo administracijai didžiausią asmeninę pažangą klasėje padariusius mokinius paskatinti. 
 5. Veiklos kontrolę vykdo gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos direktorius.
 6. Gimnazijoje stebint mokinių pažangą orientuojamasi į pasiekimus, akcentuojamos sėkmės, vyrauja savitarpio pagalbos ir geranoriškumo atmosfera.
 7. Aprašu vadovaujasi visi gimnazijos bendruomenės nariai.  

 

PRIEDAI:

Vaiko individualios pažangos vertinimo forma pradinis ugdymas (1 priedas)

ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO LAPAS (2 priedas)

ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO LAPAS (3 priedas)

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija