MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TVARKA

PATVIRTINTA

gimnazijos direktoriaus

2018 m. sausio 9 d.

Įsakymu Nr. V1-6

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V- 1309, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256), Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.151-V1, gimnazijos susitarimais.
  2. Apraše apibrėžiamos individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo nuostatos, principai ir būdai, informavimas apie individualius mokinių pasiekimus ir pažangą.
  3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose. Apraše vartojamos šios sąvokos:

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas.

Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.

Mokinio pažanga – mokymosi etapo pabaigoje identifikuotas mokinio dalykinių žinių ir gebėjimų, bendrųjų kompetencijų bei vertybių nuostatų aukštesnis (gilesnis, platesnis, išsamesnis) lygmuo, palyginant su mokymosi etapo pradžioje turėtu lygmeniu.

 

 II. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TIKSLASIRUŽDAVINIAI

 

  1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tikslas:

4.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, nustatant mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.

  1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo uždaviniai:

5.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;

5.2. informuoti apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą;

5.3. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;

5.4. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos;

5.5. sudaryti sąlygas mokytojams analizuoti kiekvieno mokinio individualią pažangą pamokose ir popamokinėje veikloje plėtojant bendrąsias kompetencijas;

5.6. sukurti palankią ugdymui(si) edukacinę aplinką.

 

 

III. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI

 

  1. Į individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo procesą įtraukiami mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), dalykų mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija.

6.1.Mokiniai:

6.1.1.visus mokslo metus stebi savo asmeninę pažangą, numato tolesnius ugdymo(si) tikslus, analizuoja pokyčius, pildydami asmeninės pažangos stebėjimo lapus (1, 2, 3 priedai);

6.1.2. pasibaigus trimestrui ar pusmečiui įsivertina ir aptaria savo pažangą su klasės vadovu, pildo mokinio sėkmės plano lapą (4 priedas);

7.2. Mokytojai:

7.2.1.stebi, fiksuoja ir analizuoja jiems priimtinu būdu kiekvieno mokinio pasiekimusir pažangą;

7.2.2.teikia informaciją mokiniui apie jo daromą pažangą, mokymosi sėkmę, pokyčius ir numato būdus mokymosi sunkumams šalinti;

7.2.3.esant reikalui teikia individualią mokymosi pagalbą;

7.2.4.bendradarbiauja su klasės vadovu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais, administracija, teikia informaciją apie mokinių pasiekimus ir pažangą.

7.3. Klasių vadovai:

7.3.1. mokslo metų pabaigoje užpildo klasės asmeninės pažangos stebėjimo lapą (5 arba 6 priedai);

7.3.2.pasibaigus trimestrui ar pusmečiui organizuoja mokinių sėkmės plano lapų pildymą;

7.3.3.analizuoja ir individualiai su mokiniais aptaria jų asmeninę pažangą bei pastangas, mokymosi sunkumus bei galimybes juos šalinti, įtraukia mokinius į sprendimų priėmimą;

7.3.4.mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie vaikų pasiekimus ir pažangą per tėvų susirinkimus, Atvirų durų dienas, individualius pokalbius.

7.4. Administracija:

7.4.1.vykdo sistemingą mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizės ir pagalbos teikimo priežiūrą;

7.4.2.analizuoja ir sistemina mokinių pasiekimų rezultatus;

7.4.3.organizuoja mokinių pasiekimų ir pažangos pokyčių aptarimą pagal ugdymo programas ar klasių koncentrus Metodinės tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose, teikia pasiekimų gerinimo rekomendacijas;

7.5.Psichologas atsakingas už mokinių mokymosi stilių, adaptacijos tyrimą, gautų duomenų analizę bei rekomendacijų teikimą.

7.6.Socialinis pedagogas atsakingas už socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams teikimą.

 

 IV. INFORMAVIMAS APIE INDIVIDUALIUS MOKINIŲ PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ

 

  1. Tėvų informavimas apie individualią mokinių pažangą per Atvirų durų dienas (mokytojai), per tėvų susirinkimus (klasių vadovai), elektroninio dienyno TAMO sistemoje, kitų mokytojų, klasių vadovų ir tėvų susitartu būdu.
  2. Klasių vadovų informavimas apie mokinių pasiekimus ir pažangą dalykų mokytojų ir klasių vadovų susitartu būdu (atsakingi mokytojai).
  3. Informavimas apie mokinių pasiekimų pokyčius, individualią pažangą Mokytojų tarybos posėdžiuose (kartą per trimestrą/pusmetį) gimnazijos nustatyta tvarka.
  4. Informavimas apie mokinių pasiekimų pokyčius, individualią pažangą mokinių pažangos ir pasiekimų aptarimuose pagal klasių koncentrus/mokomuosius dalykus.

_________________________________________________________

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

Joomla templates by a4joomla