• Kategorija: Tvarkos
  • Peržiūros: 1077

BENDROJO UGDYMO DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO/KALBOS MOKĖJIMO LYGIO, PASIRENKAMOJO DALYKO AR PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKA

 PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano

Dovydaičio gimnazijos

direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. 166-V1

 

 

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ

BENDROJO UGDYMO DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO/KALBOS MOKĖJIMO LYGIO, PASIRENKAMOJO DALYKO AR PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Ši tvarka reglamentuoja Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarką.

2.Tvarka parengta vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V–1392 nauja redakcija, (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V–475 nauja redakcija)  patvirtintu „Vidurinio ugdymo programos aprašu“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, Čekiškės Prano  Dovydaičio gimnazijos susitarimais.

 

II. BENDROJO UGDYMO DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO/KALBOS MOKĖJIMO LYGIO, PASIRENKAMOJO DALYKO AR PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO KEITIMAS

 

3.III gimnazijos klasės mokiniai gali keisti bendrojo ugdymo dalyko programą, dalyko kursą/kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį dalyką ar pasirenkamąjį dalyko modulį pirmą mokslo metų savaitę, pusmečio arba mokslo metų pabaigoje.

4.IV gimnazijos klasės mokiniai gali keisti bendrojo ugdymo dalyko programą, dalyko kursą/kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį dalyką ar pasirenkamąjį dalyko modulį tik I–ojo pusmečio pabaigoje.

5.Mokinys, norintis keisti bendrojo ugdymo dalyko programą, dalyko kursą/kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį dalyką ar pasirenkamąjį dalyko modulį, privalo rašyti prašymą gimnazijos direktoriui. Savo apsisprendimą keisti individualų ugdymo planą mokiniai gali pateikti gimnazijos direktoriui raštu pirmą mokslo metų savaitę (iki rugsėjo 10 dienos), ne vėliau kaip prieš mėnesį iki I–ojo pusmečio pabaigos, o II–ojo pusmečio pabaigoje – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki ugdymo proceso pabaigos.

6.Apie savo apsisprendimą keisti bendrojo ugdymo dalyką, dalyko kursą/kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį dalyką ar pasirenkamąjį dalyko modulį mokinys informuoja dėstančius mokytojus iš anksto, prieš rašydamas prašymą gimnazijos direktoriui.

7.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, peržiūrėjusi mokinio individualųjį ugdymo planą ir įsitikinusi, kad po pakeitimų mokiniui nesusidaro mažiau kaip 28  savaitinės pamokos, taip pat ne mažiau kaip 8 dalykai, patikrina ir įsitikina, ar yra vietos laikinosiose grupėse, ar nesuyra jau sudarytos laikinosios grupės, informuoja mokinį apie prašymo tenkinimą ir nurodo mokytoją, į kurį mokinys turi kreiptis dėl programų skirtumų, konsultacijų, atsiskaitymo būdų ir terminų.

8.Dalyko mokytojas mokiniui nurodo tikslius programų skirtumus ir/ar supažindina su naujai pasirinkto dalyko programa, parengia programą skirtumų likvidavimui.

9.Mokinys dalyvauja naujai pasirinkto dalyko programos ar programos kurso pamokose (pakeitus individualųjį ugdymosi planą I–ąjame pusmetyje) ir savarankiškai ruošiasi įskaitos laikymui iš to dalyko, dalyko kurso/ kalbos mokėjimo lygio programos skirtumų (jeigu pereina į aukštesnįjį lygį).

10.Žemesnį kursą rinktis pageidaujančiam mokiniui įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina gautasis aukštesniojo kurso įvertinimas (tai mokinys nurodo prašyme).

11.Į brandos atestatą nebaigtas dalykas arba jo kursas nerašomas.

 

III. ĮSKAITŲ VYKDYMAS, INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMAS

 

12.Atsiskaitymai vykdomi per mėnesį pakeitus individualųjį ugdymosi planą I–ame pusmetyje ir iki ugdomosios veiklos pabaigos birželio mėnesį. Nusprendus keisti individualųjį ugdymosi planą po II–ojo pusmečio. Konkretų laiką mokiniai derina su dalyko mokytoju, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

13.Suderinusi su dalyko mokytoju, direktoriaus pavaduotoja ugdymui koreguoja mokinio individualųjį ugdymo planą, rengia įsakymą dėl įskaitų organizavimo.

14.Įskaitos užduotis rengia ir įskaitą vykdo mokinio pasirinktą dalyką ar dalyko kursą/kalbos mokėjimo lygį mokantis mokytojas (pas kurį mokinys mokysis po pasikeitimų).

15.Mokinio įskaitos darbas (jei atsiskaitymas vykdomas raštu) saugomas klasės vidurinio ugdymo  byloje iki vidurinio ugdymo programos baigimo.

16.Įskaitos įvertinimas įrašomas e-dienyne, suformavus naują pamoką po visų pusmečio ar metinių pamokų, turinyje pažymint kursą raidėmis B arba A arba kalbos mokėjimo lygį B2, B1, A2, A1.

17.Įskaitos pažymys įskaitomas kaip pusmečio (arba metinis) įvertinimas.

18.Neatsiskaitęs iš dalyko (bendrojo ugdymo arba pasirenkamojo) arba pasirenkamojo dalyko modulio programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio skirtumo per nurodytą laiką, mokinys mokosi ankstesnio dalyko ar ankstesniu dalyko kursu/kalbos mokėjimo kursu.

19.Kiekvieno mokinio bendrojo ugdymo dalyko, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

20.Nesant galimybių sudaryti laikinosios grupės, mokiniai mokosi savarankiškai pagal Mokymosi formaliojo švietimo programas (įskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą. Į mokinio savarankiško mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius.

21.Mokiniai, atėję iš kitų mokyklų, bendrojo ugdymo dalyką, dalyko kursą/kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį dalyką ar pasirekamąjį dalyko modulį keisti gali pagal aukščiau išdėstytus punktus. Iš mokyklos, kurioje mokinys mokėsi anksčiau, būtina pristatyti pažymą apie visus jo individualaus ugdymo plano dalykus ir jiems skirtų valandų skaičių kiekvieniems mokslo metams.

 

IV. BENDROJO UGDYMO DALYKO, PASIRENKAMOJO DALYKO AR PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO ATSISAKYMAS

 

22.Mokinys gali atsisakyti individualaus ugdymo plano dalyko, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamjo dalyko modulio nuo kito pusmečio pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų (dalykų ir pamokų skaičiaus).

23.Apie apsisprendimą atsisakyti bendrojo ugdymo dalyko, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio mokinys informuoja gimnazijos direktorių raštu prašymu ne vėliau kaip likus mėnesiui iki I–ojo pusmečio pabaigos, o II–ojo pusmečio pabaigoje – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki ugdymo proceso pabaigos (Prašymo forma pridedama).

 

V. E-DIENYNO PILDYMAS

 

24.Įskaitos įvertinimas įrašomas įskaitos vykdymo dieną, pamokos turinyje nurodant „Įskaita....mokiniui”.

25.Įskaitos įvertinimas, turinyje pažymint kursą raidėmis B (bendrasis), A (išplėstinis) arba kalbos mokėjimo lygį  B2, B1 ar A2, A1, įrašomas suformavus naują pamoką  po visų pusmečio ar metinių pamokų. Jis įskaitomas kaip pusmečio ar metinio įvertinimas.

26.Mokiniui, atsisakius mokytis dalyką, išlaikius įskaitą už dalyko kursą/kalbos mokėjimo lygį ar atlikus kitus individualaus ugdymo plano keitimus, direktoriaus pavaduotoja ugdymui rengia įsakymą, su kuriuo supažindina dalyko mokytojus. Mokytojai e-dienyne padaro įrašus, vadovaudamiesi e-dienyno tvarkymo nuostatais.

 

VI. KONSULTAVIMAS, SUDARANT MOKINIO INDIVIDUALŲJĮ UGDYMO PLANĄ

 

27.Individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais II gimnazijos klasės mokinius nuolat konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių vadovai,  karjeros konsultantai, dalykų mokytojai.

28.Pirminių individualių ugdymo planų sudarymo eiga:

28.1kovo mėn. II gimnazijos klasės mokinių supažindinimas su Vidurinio ugdymo programos aprašu, bendrojo ugdymo dalyko programomis, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio tvarka, konsultavimas dėl individualaus ugdymo plano sudarymo ir individualiųjų pasirinkimų projektų sudarymas;

28.2. balandžio mėn. II gimnazijos klasės mokinių individualių pasirinkimų analizė ir korekcija;

28.3. gegužės mėn. 3 sav. II gimnazijos klasės mokinių individualių ugdymo planų sudarymas (individualaus ugdymo plano forma pridedama);

28.4. gegužės mėn. 4 sav. II gimnazijos klasės ugdymo plano ir laikinųjų grupių sudarymas.

29.Inividualaus plano koregavimas dar gali vykti nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 10 d.

 

VII. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA

 

30.Klasių vadovai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pasirašytinai supažindina III–IV gimnazijos klasių mokinius su šia tvarka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 10 d.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31.Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų, išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją  su mokiniu, jo klasės vadovu, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sprendimą priima gimnazijos direktorius.

32.Ši Tvarka įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

33.Tvarka gali būti keičiama vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.

 

____________________________

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija