• Kategorija: Tvarkos
 • Peržiūros: 3723

MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKA

PATVIRTINTA

Čekiškės Prano

Dovydaičio gimnazijos direktoriaus

2016m. gruodžio 16 d.

Įsakymu Nr. V-1125

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato vaikų, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, mokymo namie skyrimą ir organizavimą pagal pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, vidurinio ugdymo programą ir adaptuotą vidurinio ugdymo programą.
 2. Mokiniai namie gali būti mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) ar (ir) nuotoliniu mokymo organizavimo būdu (grupine ar paviene mokymosi forma).
 3. Mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu  Nr. V-1405 „Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795, ir šia tvarka.

II MOKYMO NAMIE SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 1. Mokinį po ūmaus ligos periodo ar ligos paūmėjimo,  jei numatoma ne trumpesnė kaip 1 mėnesio intensyvaus gydymo namie trukmė ir reikalinga saugi aplinka, į gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK) siunčia šeimos ar vaikų ligų gydytojas.
 2. Mokymą namie skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje prirašytas mokinys, GKK. GKK pažymoje pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija) (toliau – TLK-10-AM) nurodoma diagnozė, sergantiems psichikos liga – pagal TLK-10-AM tik kodas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, mokymo namie trukmė ir rekomendacijos mokyklai (dėl mokymo proceso organizavimo būdo, ugdymo planų ir kita).
 3. Mokymo namie trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individuali, tačiau ne ilgesnė konkretų atvejį. Mokiniui, kuriam GKK skiria mokymą namie 12 mėnesių, dėl sveikatos būklės gali rekomenduoti vienus metus nesimokyti, jei to pageidauja mokinio, neturinčio 14 metų, vardu vienas iš tėvų (globėjų) ar pats mokinys nuo 14 iki 18 metų, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) sutikimą raštu.
 4. Atskirais atvejais (kol mokykloje bus pritaikyta mokymo vieta ir sudarytos kitos būtinos higienos sąlygos ar pan.) mokymą namie mokiniui, turinčiam įgimtų ar įgytų sutrikimų, pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją gali skirti mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –Kauno rajono savivaldybė. Mokymas namie skiriamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.
 5. Gimnazija, nepritarianti GKK sprendimui skirti mokiniui mokymą namie, gali teikti GKK siūlymą pakartotinai nagrinėti šį klausimą.
 6. Mokymą namie organizuoja gimnazija, kurioje mokinys nuolat mokosi, o iki tol niekur nesimokiusiajam – jo gyvenamajai vietai priskirta mokykla. Nesimokęs mokykloje mokinys įregistruojamas mokinių registre.
 7. Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl vaiko mokymo namie teikia mokyklos vadovui. Prie prašymo pridedama GKK pažyma arba gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos Kauno rajono  savivaldybės raštas dėl mokymo namie.
 8. Mokinio mokymas namie per tris dienas įforminamas gimnazijos vadovo įsakymu. E dienyne prie mokinio pavardės visų dalykų puslapiuose prirašoma „mokomas namie“.
 9. Namie mokomi mokiniai įrašomi į mokinių registrą ir e. dienyną.
 10. Namie vedamos pamokos fiksuojamos e. dienyne.
 11. Mokymas namie nepasibaigus GKK pažymoje nustatytam terminui gali būti nutraukiamas GKK leidus.
 12. Mokinių mokymas organizuojamas laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos reikalavimų, atsižvelgiant į mokinio sveikatos būklę ir organizmo funkcines galimybes, pagal gimnazijos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį.   Mokomajam namie mokiniui 1-3 klasėse skiriama 9 pamokas, 4 klasėje skiriama 11pamokų, 5-6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7-8 klasėse – 13, I-II gimnazijos klasėje - 15, III-IV gimnazijos klasėje – 14. (Priedas Nr.1)
 13. Jei gimnazijoje yra tinkamos higienos sąlygos, namie mokomų mokinių, vieno iš jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, GKK leidus, sudaroma galimybė lankyti kai kurias pamokas gimnazijoje, dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, klasės ir gimnazijos renginiuose.
 14. Mokytojas, mokantis mokinį namie pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ketvirtadalį mokiniui skirto pamokų skaičiaus, suderinęs su vienu iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų), gali konsultuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu paviene mokymosi forma, skiriama iki 15 procentų, grupine mokymosi forma – iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę.
 15. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą
 16. Gimnazija aprūpina mokinius vadovėliais.
 17. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį namie mokomų mokinių ugdymo rezultatus aptaria gimnazijos vaiko gerovės komisija.
 18. Tėvams (globėjams, rūpintojams) neįsileidžiant mokytojų į namus, gimnazijos vadovas išsiaiškina priežastis ir priima sprendimą dėl laikino mokymo namie sustabdymo. Apie tai informuojama gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Kauno rajono savivaldybė.

III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinio, besigydančio stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ugdymo apskaitą tvarko ligoninės mokykla, o pusmečio ar mokslo metų pasiekimų vertinimo rezultatus fiksuoja gimnazija, kurioje mokinys nuolat mokosi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 2. Mokytojai, ugdantys mokinius namie, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

_____________________________________________Priedas nr 1.© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija