• Kategorija: Tvarkos
 • Peržiūros: 1682

ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKA

 PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano

Dovydaičio gimnazijos

direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. V1-199

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos (toliau – gimnazija) vidaus patalpų, lauko teritorijos stebėjimo, vaizdo įrašymo, peržiūrėjimo, saugojimo, perkėlimo ir naudojimo tvarką, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, ir kitų teisės aktų laikymąsi bei įgyvendinimą.
 2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos 2 skyriaus 2.22, 2.23, 2.24 straipsniais, Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1074, kitais teisės aktais reglamentuojančiais santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis.
 3. Šio Aprašo privalo laikytis visi gimnazijos bendruomenės nariai ir svečiai.
 4. Vaizdo stebėjimas – prevencinė saugumo priemonė, kurios dėka siekiama užtikrinti viešąją tvarką, sveiką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos, patyčių, nederamo elgesio, vagysčių apraiškoms ir žalingiems įpročiams, gimnazijos ir jos bendruomenės narių naudojamo turto saugumo tikslais, įeinančių ir išeinančių asmenų kontrolės tikslais, kitoms asmenų teisėms ir laisvėms (mokinių ir darbuotojų saugumui jiems esant ugdymo įstaigoje ar jos teritorijoje, nukentėjusiems asmenims nustatyta tvarka gauti vaizdo įrašus, susijusius su įvykiais, kurie neginčytinai padėtų įrodyti jų nekaltumą, į teisingus ginčytinų situacijų išaiškinimus ar bylų nagrinėjimus, į sveiką gyvenimą sveikoje aplinkoje, į kūno neliečiamumą, į sveikatos pagalbą ištikus nelaimei ir pan.).
 5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Duomenų valdytojas – Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija, adresas Mokyklos g. 14, Čekiškė, LT-54273 Kauno r. sav.

Duomenų subjektas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Vaizdo įrašas – gimnazijos patalpose ir teritorijoje įrengtomis kameromis užfiksuotas vaizdas.

Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.

Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – gimnazijos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.

Vaizdo stebėjimo sistema – vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros.

Gimnazijos darbuotojai – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

 1. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II. GIMNAZIJOS STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS IR REIKALAVIMAI GIMNAZIJOS DARBUOTOJAMS

 

 1. Gimnazijos vidaus ir lauko teritorija yra fiksuojama vaizdo stebėjimo kameromis. Vaizdo įrašai saugomi, peržiūrimi bei kopijuojami įstatymų nustatyta tvarka, naudojant specialiai šiam tikslui skirtus vaizdo įrašymo įrenginius (DVR).
 2. Gimnazijos vidaus bei lauko teritorijos stebėjimas vaizdo kameromis yra nenutrūkstamas.
 3. Vaizdo stebėjimo kameros įrengtos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą, vaizdo stebėjimas vykdomas ne didesnėje teritorijos ar patalpų dalyje, negu tai yra būtina ir renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.
 4. Vaizdo stebėjimo kameros įrengtos ir pritaikytos taip, kad nebūtų nukreiptos į erdves, kurių stebėjimas nenumatytas ir toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą.
 5. Gimnazijos lauko teritorijos erdves fiksuoja 4 vaizdo stebėjimo kameros, vidaus patalpų–koridorių erdves – 4 vaizdo stebėjimo kameros (1 priedas).
 6. Visus įrašomus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik gimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau – atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą darbuotojas), išskyrus atvejus, kai sistemoje yra techniniai gedimai arba atliekami profilaktiniai darbai.
 7. Susipažinti su vaizdo duomenimis turi teisę visi gimnazijos darbuotojai, kurie įgyvendindami šią teisę, įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 8. Atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą darbuotojas privalo:

14.1. laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šiose nuostatuose ir kituose teisės aktuose;

14.2.. užtikrinti, kad į stebimą erdvę nepatektų gyvenamosios patalpos, įėjimai į jas, joms priklausančios privačios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos;

14.3. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;

14.4.  imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose esančius duomenis;

14.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;

14.6. nedelsdamas pranešti gimnazijos direktoriui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę gimnazijos tvarkomų vaizdo duomenų saugumui.

 1. Darbuotojai į patalpą, kurioje yra vaizdo įrašymo įrenginiai, neįleidžia pašalinių asmenų, užtikrina, kad vaizdo įrašas būtų neprieinamas kitiems asmenims bei neplatinamas.
 2. Atsakingas už vaizdo stebėjimo kamerų priežiūrą darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir įsipareigoja jų laikytis.

 

III. VAIZDO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS IR SAUGOJIMAS 

 

 1. Vaizdo įrašymo įrenginyje (DVR) kameromis užfiksuotas vaizdas skaitmeniniu būdu įrašomas į vidinį kietąjį diską (HDD) kurio talpa 2 terabaitai.
 2. Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
 3. Dėl ribotos kietojo disko talpos, vaizdo įrašymo įrenginys po 30 kalendorinių dienų automatiškai ištrina seniausius vaizdo įrašus, o į atsilaisvinusią vietą įrašo naujausią vaizdo srautą.
 4. Atsiradus poreikiui vaizdo įrašymo įrenginio nustatymai gali būti keičiami.
 5. Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.

 

IV. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba teisės aktų nustatyta tvarka vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopija) gali būti išduodamas:

22.1. jeigu jis yra išsaugotas;

22.2. jeigu jame nėra užfiksuoti tretieji asmenys arba yra trečiųjų asmenų rašytinis sutikimas tokį vaizdo įrašą (kopiją) išduoti.

 1. Teisėsaugos institucijų prašymu vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopija) gali būti išduodamas be vaizde užfiksuotų asmenų sutikimo.
 2. Duomenų subjekto, norinčio gauti vaizdo įrašą (kopiją), kuriame užfiksuotas ne tik jis, bet ir tretieji asmenys, prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
 3. Gimnazija, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos atsako, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi, ir jei saugomi, – apie šių duomenų teikimo tvarką.

 

V. DUOMENŲ SUBJEKTO INFORMAVIMAS VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

 

 1. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą teritorijoje ir patalpose aiškiai ir tinkamai informuojama įspėjamaisiais ženklais su visa Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme reglamentuota privaloma informacija.
 2. Vykdant vaizdo stebėjimą darbo vietoje, kuriose dirba darbuotojai, šie darbuotojai apie vaizdo duomenų tvarkymą informuojami pasirašytinai.

 

VI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aprašą, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina gimnazijos direktorius.
 2. Patvirtintas Aprašas skelbiamas viešai gimnazijos interneto svetainėje.
 3. Visi darbuotojai ir mokiniai supažindinami su šiuo Aprašu pasirašytinai (1–4 klasių mokiniai supažindinami žodžiu).
 4. Už šio Aprašo laikymosi priežiūrą ir jame reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę atsakingas gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
 5. Aprašas, įvertinus taikymo praktiką, esant poreikiui atnaujinamas inicijuojant naujus šio Aprašo pakeitimus. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, jomis vadovaujamasi iš karto, nelaukiant Aprašo pakeitimo.
 6. Naują Aprašo redakciją arba pataisas tvirtina gimnazijos direktorius, pritarus Gimnazijos tarybai.
 7. Gimnazijos darbuotojai, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

PRITARTA

Gimnazijos tarybos 2017-11-27

posėdžio nutarimu

(protokolo Nr. 3)

                                                                                                                                               1 priedas

LAUKO TERITORIJOS IR VIDAUS PATALPŲ STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

   Vaizdo stebėjimas lauko ir vidaus patalpose vykdomas adresu Mokyklos g. 14, Čekiškė, LT-54273, Kauno r. sav.

Eil.Nr.

Pavadinimas

Kiekis

Stebėjimo erdvė

Vaizdo stebėjimas lauko teritorijoje

1.

Kamera Įėjimas

1

Fiksuoja gimnazijos rytinės pusės pagrindinį (paradinį) įėjimą ir poilsio vietą su suoleliais (priešais įėjimą).

2.

Kamera Aikštelė

1

Fiksuoja gimnazijos šiaurinėje pusėje esančią automobilių stovėjimo aikštelę, atvykimo į gimnaziją kelią ir mokinių įlipimo į mokyklinį autobusą vietą Nr.2

3.

Kamera Garažai

1

Fiksuoja gimnazijos vakarinėje pusėje esantį ūkinį pastatą, mokinių įlipimo į mokyklinį autobusą vietą Nr.1 ir vaikų žaidimų aikštelę.

4.

Kamera Stadionas

1

Fiksuoja gimnazijos pietinėje pusėje esantį stadioną ir treniruočių aikšteles su sportiniais įrengimais prie stadiono.

Vaizdo stebėjimas vidaus patalpose

1.

Kamera Spintelės

1

Fiksuoja gimnazijos pirmojo aukšto vestibiulio ir koridoriaus erdvę prie mokinių persirengimo spintelių, įėjimų į sporto salę ir persirengimo kambarius.

2.

Kamera I aukštas

1

Fiksuoja gimnazijos pirmojo aukšto ilgojo koridoriaus ir vestibiulio erdvę prie įėjimo į mokinių rūbinę ir valgyklą.

3.

Kamera II aukštas

1

Fiksuoja gimnazijos antrojo aukšto ilgojo koridoriaus erdvę.  

4.

Kamera III aukštas

1

Fiksuoja gimnazijos trečiojo aukšto trumpojo ir ilgojo koridoriaus erdvę.  

 

___________________________

 

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija