ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKA

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. V1 - 166

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos elektroninio dienyno (toliau – e-dienyno) naudojimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja e-dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros, jo išspausdinimo, perkėlimo į skaitmeninę laikmeną ir saugojimo tvarką remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-375 redakcija).

 2. Tvarka papildoma ir/ar keičiama Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus įsakymu.

 3. Tvarkos reikalavimų privalo laikytis gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.

 

II. ELEKTRONINIO DIENYNO ADMINISTRAVIMAS

 

 1. Gimnazijos direktorius įsakymu iki mokslo metų pradžios paskiria asmenis, atsakingus už e-dienyno administravimą, priežiūrą, archyvavimą – gimnazijos e-dienyno administratorių ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

 2. Už šios Tvarkos reikalavimų laikymosi priežiūrą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o jos nedarbingumo laikotarpiu – mokyklos e-dienyno administratorius.

 3. Mokyklos e-dienyno administratorius atlieka šias funkcijas:

  1. Iki rugsėjo 1 d. ištrina buvusias IV klases ir suformuotas grupes e-dienyne.

  2. Iki rugsėjo 15 d. suveda e-dienyno veikimui reikalingus duomenis apie klases, grupes, mokinius, mokytojus, klasių vadovus, dalykus. Duomenys turi sutapti su mokinių ir pedagogų registro duomenimis, kuriuos pateikia duomenų registro tvarkytojai.

  3. Iki rugsėjo 15 d. patikrina mokytojų ir mokinių sąrašus, įrašo trūkstamus mokytojus, sukuria klases ir priskiria klasių vadovus.

  4. Iki rugsėjo 15 d. organizuoja mokymus mokytojams, klasių vadovams ir mokiniams, skiria prisijungimo vardus ir slaptažodžius.

  5. Iki spalio 1 d. supažindina klasių vadovus su e-dienyno panaudojimo galimybėmis.

  6. Iki spalio 1 d. kartu su klasių vadovais organizuoja mokymus mokinių tėvams (pagal poreikį).

  7. Išduoda mokytojams, klasių vadovams, mokiniams ir jų tėvams naujus prisijungimo vardus ir slaptažodžius vietoj pamestų.

  8. Bendradarbiaudamas su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, analizuoja mokinių, mokytojų, tėvų prisijungimą prie e-dienyno ir rengia statistines ataskaitas pagal direktoriaus pavaduotojos ugdymui pateiktas formas.

  9. Analizuoja duomenis apie klasių, grupių ir mokytojų ryšį, prireikus, padaro keitimus.

  10. Esant poreikiui, kartu su klasių vadovais, papildomai organizuoja mokymus mokinių tėvams apie e-dienyno naudojimą, pranešimų ir informacijos gavimo telefonu galimybes.

  11. Elektroniniame dienyne mokinio dokumentuose atlieka atitinkamus įrašus (nurodo teisės akto Nr., pavadinimą, datą) apie mokinį, kuris pereina į kitą mokyklą ar dėl kitų priežasčių išeina iš mokyklos.

  12. Pasibaigus mokslo metams atspausdina „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę“, pasirašo ir  pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

  13. Visą dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną.

  14. Teikia pasiūlymus programinės įrangos teikėjui dėl e-dienyno funkcijų tobulinimo.

  15. Operatyviai sprendžia su e-dienyno naudojimu susijusias technines ir organizacines problemas.

 4. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atlieka šias funkcijas:

  1. Informuoja mokyklos bendruomenę e-dienyno diegimo, efektyvumo klausimais.

  2. Tiria mokinių, mokytojų ir tėvų požiūrį apie e-dienyno naudojimo efektyvumą.

  3. Stebi klasėms skiriamų kontrolinių darbų skaičių, o, esant pažeidimams, informuoja mokytojus vidiniu pranešimu.

 

III. ELEKTRONINIO DIENYNO PARENGIMAS PILDYMUI

 

 1. Rugsėjo 1-15 d. e-dienyno parengiamuosius darbus atlieka:

  1. Dalykų mokytojai:

   1. Dalyvauja mokyklos e-dienyno administratoriaus organizuojamuose mokymuose ir konsultacijose.

   2. Korektiškai užpildo elektroninio pašto adresą ir kitus asmeninius duomenis (rekomenduojama).

   3. Iki rugsėjo 15 d. sukuria savo mokomojo dalyko tvarkaraščius, grupes.

   4. Kilus neaiškumams, problemoms, nedelsiant kreipiasi į mokyklos e-dienyno administratorių.

  2. Klasių vadovai:

   1. Dalyvauja gimnazijos e-dienyno administratoriaus organizuojamuose mokymuose ir konsultacijose.

   2. Iki rugsėjo 20 d. patikrina informaciją apie klasėje besimokančius mokinius, jų pamokų tvarkaraščius (III-IV gim. klasių individualius mokinių tvarkaraščius, ar dalykų kursai atitinka ugdymo planą).

   3. Iki rugsėjo 15 d. informuoja mokinius apie galimybę naudotis e-dienynu, kartu su administratoriumi organizuoja mokymus mokiniams, perduoda prisijungimo vardus ir slaptažodžius.

   4. Iki spalio 1 d. kartu su administratoriumi organizuoja mokymus, konsultacijas mokinių tėvams, perduoda prisijungimo vardus ir slaptažodžius.

   5. Operatyviai informuoja gimnazijos e-dienyno administratorių apie pastebėtas klaidas.

   6. Užtikrina, kad auklėtiniai korektiškai užpildytų asmeninius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefoną, namų adresą, gimimo datą).

   7. Atsako už prisijungimo duomenų slaptumą (periodiškai keičia slaptažodį), duomenis į sistemą suveda patys.

 

IV. ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMAS

 

 1. Visi dalykų mokytojai vykdo šias funkcijas:

  1. Kiekvieną darbo dieną į e-dienyną suveda tikslius duomenis apie mokinių gautus pažymius, lankomumą, įrašo pamokos turinį, namų darbų užduotis, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo kontrolinių darbų parašymo dienos įveda kontrolinių darbų pažymius.

  2. Ne vėliau kaip prieš savaitę suderina su mokiniais kontrolinių darbų datą ir ją fiksuoja e-dienyne.

  3. Iki mėnesio 10 dienos patikrina, ar įrašai (lankomumas, pažangumas, pavaduojančių mokytojų įrašai) e-dienyne teisingi, ir patvirtina, kad praėjusio mėnesio duomenys teisingi ir nebus keičiami. E-dienyno pildymo funkcija užrakinama nuo mėnesio duomenų patvirtinimo momento.

  4. Dėl duomenų pakeitimo užrakintose e-dienyno srityse kreipiasi į mokyklos e-dienyno administratorių, kuris kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui priima sprendimą dėl leidimo keisti duomenis. Mokytojai, gavę leidimą keisti duomenis, ištaiso nurodytą klaidą ir apie tai vidiniu pranešimu informuoja mokinį ir jo tėvus.

  5. Vidiniais pranešimais susirašinėja su mokytojais, mokinių tėvais, klasių vadovais.

  6. Atsako už prisijungimo duomenų slaptumą (periodiškai keičia slaptažodį), duomenis į sistemą suveda patys.

  7. Pasibaigus trimestrui, pusmečiui, mokslo metams (per savaitę) patvirtina, kad praėję mėnesiai baigti pildyti.

  8. Dėstantys mokytojai, atlikę instruktažą, išspausdina „Saugaus elgesio ir kitus instruktažus“. Mokiniai instruktažų lapuose pasirašo.

 2. Klasių vadovai:

  1. Analizuoja mokinių lankomumą, pažangumą, naudojimosi e-dienynu efektyvumą.

  2. Ne rečiau kaip kartą per savaitę įveda dokumentus, kurių pagrindu yra pateisinamos praleistos mokinių pamokos.

  3. Stebi klasėms skiriamų kontrolinių darbų skaičių per dieną, o esant pažeidimams informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

  4. Pasibaigus trimestrams, pusmečiams ir mokslo metams, atspausdina klasės pažangumo ir lankomumo ataskaitas ir  pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

  5. Rašo mokiniams pagyrimus ir pastabas.

  6. Prieš savaitę įveda informaciją apie planuojamus tėvų susirinkimus.

  7. Organizuoja papildomus mokymus apie e-dienyno naudojimą tėvams.

  8. Esant būtinybei, raštu informuoja mokinių tėvus apie e-dienyne teikiamas papildomas paslaugas.

  9. Pranešimais bendrauja su klasės mokinių tėvais, mokiniais, mokytojais.

  10. Operatyviai informuoja mokyklos e-dienyno administratorių apie būtinus atlikti pakeitimus, nurodydami direktoriaus įsakymo Nr., datą, jeigu mokinys:

   1. Išbrauktas iš sąrašų.

   2. Mokomas namuose.

   3. Gydomas sanatorijoje.

   4. Pakeitė mokomojo dalyko kursą, ugdymo plano dalyką, mobilią grupę.

   5. Paskirtas savarankiškas mokymas.

   6. Pakeitė pavardę.

  11. „Saugaus elgesio ir kitus instruktažus“ išspausdina atlikę instruktažą. Mokiniai instruktažų lapuose pasirašo. „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai saugomi pagal mokykloje patvirtintą tvarką.

  12. Pildo „Socialinę veiklą“, „Kultūrinę, pažintinę, sportinę ir kt.“, „Vadovavimas klasei“ (užpildomos klasių valandėlės, renginiai, išvykos, ekskursijos, tėvų susirinkimai).

  13. Jeigu moksleivio tėvai pageidauja, patvirtinus mėnesio duomenis, atspausdina mokinio mėnesio pažangumo ir lankomumo ataskaitas.

  14. Tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, išspausdina signalinių trimestrų, trimestrų, pusmečių, metinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas.

  15. Pasirūpina tuo, kad mokiniams išvykus į ekskursijas, konkursus, olimpiadas, jų nebuvimas nebūtų žymimas e-dienyne.

 3. Socialinis pedagogas:

  1. Stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, gautas pastabas.

  2. Vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, klasių vadovais, mokyklos administracija.

 4. Sveikatos priežiūros specialistas.

  1. Įveda sveikatos atleidimo duomenis į e-dienyną.

 5. Mokyklos e-dienyno administratorius:

  1. Kiekvieną dieną analizuoja e-dienyno duomenis (klasių ir mokytojų ryšį, tvarkaraščius, dalykų kursus ir kt.).

  2. Direktoriui leidus, vykdo duomenų pakeitimus užrakintose e-dienyno srityse pagal pateiktus dalykų mokytojų ir klasės auklėtojų prašymus.

  3. Užrakina ir atrakina grupių, klasių, mokinių, tėvų, pusmečių ir metinių pažymių pildymo funkcijas.

  4. Atlieka klaidų, nusiskundimų analizę ir teikia pasiūlymus dėl e-dienyno tobulinimo mokyklos  administracijai ir programinės įrangos tiekėjui.

  5. Elektroniniame dienyne mokinio dokumentuose atlieka atitinkamus įrašus, kai mokinys pereina į kitą grupę ar keičia dalyką.

  6. Paruošia elektroninio dienyno ataskaitas iš mokyklos išeinantiems mokiniams.

  7. Mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą patikrina ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui.

 6. Pavaduojamų pamokų fiksavimas e-dienyne:

  1. Naujai atvykusius ar pavaduojančius mokytojus gimnazijos e-dienyno administratorius moko naudotis e-dienynu, prijungia juos kaip naujus vartotojus, suteikia vartotojo vardus ir slaptažodžius, o pasibaigus pavadavimo laikotarpiui atjungia pakeisdamas slaptažodį.

  2. Dalykų mokytojai per e-dienyno meniu punktą „Mano pavadavimai“ suveda duomenis apie mokinių pažangumą ir lankomumą faktiškai pravedę pamoką už pavaduojamąjį mokytoją.

 7. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

  1. Vykdo elektroninio dienyno pildymo ir reikalingų ataskaitų parengimo priežiūrą.

  2. Mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį patikrina per mokslo metus jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui.

  3. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, suformuoja bylą iš „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės“, „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“, „Metų lankomumo ataskaitų“  bei skaitmeninės elektroninio dienyno versijos ir perduoda direktoriui.

 8. Gimnazijos direktorius:

  1. Užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

  2. Įsakymu papildo ir/ar keičia elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus.

 

V. ELEKTRONINIO DIENYNO SPAUSDINIMAS IR SAUGOJIMAS

 

 1. „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ ir lankomumo ataskaitos dedamos į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr.88-4230), nustatyta tvarka.

 2. Kitus dienyno skyrius perkelia į skaitmeninę laikmeną.

 3. Dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, sudaryto elektroninio dienyno duomenų pagrindu, lapai spausdinami kiekvieną kartą po atlikto instruktažo. Mokiniai instruktažo lapuose pasirašo.

 4. Pasibaigus mokslo metams programinės įrangos tiekėjas perduoda gimnazijos e-dienyno archyvo kopiją.

 5. Nuostatų nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907; 2009 Nr. 82-3436) nustatytą laiką.

Joomla templates by a4joomla