• Kategorija: Tvarkos
 • Peržiūros: 958

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA

                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                            Kauno rajono Čekiškės Prano 
                                                                                            Dovydaičio gimnazijos

                                                                                            direktoriaus 2015 m. sausio 7 d.
                                                                                                  įsakymu Nr. 1-V1

 

                                                                                                   

 KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS  APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Priėmimo į Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnaziją tvarkos aprašas (toliau aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, priėmimo kriterijus, prašymų pateikimo terminus, priėmimo į laisvas vietas prioritetus, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką, priėmimo į mokyklą įforminimą.
 2. Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija, nustatydama priėmimo į mokyklą tvarką, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 2 dalimi; Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869) ir Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (Žin, 2004, Nr. 103-3809; 2011, Nr. 96-4533) 2 punktu bei Priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu2013 m. gruodžio 19 d.Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-493.

 

IIPRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR JOS VYKDOMAS PRADINIO,

 PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

 1. Į mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir vidurinio ugdymo programą pirmumo teise priimami mokiniai, toje mokykloje baigę  pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir joje pageidaujantys toliau mokytis pagal aukštesnę ugdymosi programą, bei mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu, į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys jos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje aptarnavimo teritorijoje. Jei yra priimti visi norintys mokytis mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, į likusias laisvas vietas pirmiausia priimami: našlaičiai; vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus; specialiųjų poreikių vaikai; vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje; vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje arba joje gyvena vaiko seneliai ar kiti artimi giminaičiai, galintys prižiūrėti ir pasirūpinti vaiku.
 3. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, jeigu jis pakankamai  subrendęs ir gavo pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos psichologo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvadą-rekomendaciją).
 4. Bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje vykdoma vidurinio ugdymo programa, asmenys renkasi patys, neatsižvelgdami į mokyklai Tarybos priskirtą aptarnavimo teritoriją.
 5. Asmuo turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, specialiąją pradinio ugdymo programą arba pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį), pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosipasiekimus.
 6. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas mokyklos direktoriaus sudarytai komisijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

 

III. PRAŠYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

 1. Prašymai iš gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje asmenų mokytis bendrojo ugdymo mokyklų bendrojo ugdymo klasėse priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki vasario 28 d.
 2. Mokykloje mokinių priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija. Mokyklos direktorius įsakymu patvirtina priėmimo komisiją ir jos darbo reglamentą.
 3. Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą.Tėvai (globėjai) pateikia:

11.1. prašymą;

11.2. vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

11.3. gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;

11.4. gali būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę, nurodytą šio Aprašo 4 punkte.

 1. Tėvai, norintys leisti vaiką į pirmąją klasę nuo 6 metų, dar turi pateikti
  nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą ir brandumą (mokyklai) patvirtinančią rekomendaciją ( Aprašo  5 punktas).
 2. Vieno iš tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias ir gebėjimus  nustatoma, kad jis yra pasirengęs mokytis pagal antrosios klasės programą.
 3. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.Mokytis į penktą klasę pagal pagrindinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui:

14.1. prašymą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;

14.2. prašymą ir gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje. Gali būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę (Aprašo 
5 punktas).

 1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį.Mokytis į devintą klasę  pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui:

15.1. prašymą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje;

15.2. prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje.

 1. Priėmimas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Mokytis į vienuoliktą klasę pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui prašymą ir  individualų ugdymo planą, jei mokosi toje pačioje mokykloje, prašymą, pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą ir individualų ugdymo planą, jei mokėsi kitoje mokykloje.
 2. Jei norinčiųjų mokytis yra daugiau negu laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami:

17.1. mokiniai, baigę toje pačioje mokykloje pagrindinio ugdymo programos II dalį, neįgalūs ir (ar) neįgalių tėvų vaikai;

17.2. mokiniai pagal jų pageidavimą tęsiantys dalykų, dalykų modulių, kurie buvo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokyklos teikiamas galimybes;

17.3. pagal mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus ir kt.);

17.4. mokykloje, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

17.5. esant vienodiems kriterijams, atsižvelgiama į prašymo pateikimo registracijos eilę.

 1. Kitų mokyklų mokiniai, pageidaujantys mokytis  mokyklos  dvyliktoje klasėje pagal vidurinio ugdymo programą mokyklos direktoriui pateikia prašymą, individualų ugdymo planą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, turi būti užtikrinamas mokymosi tęstinumas, sudarytos galimybės keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus, pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius.
 2. Pažymas apie gyventojo deklaruotą gyvenamąją vietą bei šeimos sudėtį (jei tokia pažyma reikalinga) mokyklos administracija tėvų sutikimu gali gauti iš seniūnijų gyventojų registro teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Asmuo, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos vadovui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 4. Asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais metiniais įvertinimais, priimamas mokytis į tą klasę, į kurią perkeltas.
 5. Baigtą ugdymo programą patvirtinantį dokumentą mokyklos priėmimo komisijai mokinys pateikia:

22.1. pasibaigus mokyklose ugdymo procesui, jei prašymą mokytis pateikė iki 
vasario 28 d.;

22.2. kartu su kitais dokumentais, jei prašymas pateikiamas pasibaigus ugdymo procesui.

 1. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas registruojami gaunamų dokumentų registre.
 2. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo padariniai. Sutartis pasirašoma iki pirmos mokymosi dienos:

24.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą;

24.2. už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų);

24.3. 14–18 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą;

24.4. sutartis sudaroma ugdymo programos vykdymo laikotarpiui, t. y. pradinio ugdymo, pirmosios ir antrosios dalies pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programoms;

24.5. mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.

 1. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių duomenų bazę,  formuojama jo asmens byla:

25.1. mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui;

25.2. mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos ir (arba) pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus;

25.3. mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį.

 1. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų  mokinių sąrašus.
 2. Nuo rugsėjo 1 d. naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.
 3. Priimant vaiką į mokyklą nevykdomi egzaminai, testai ir netaikomi kiti žinių ir gebėjimų patikrinimo būdai, išskyrus atvejus nurodytus tvarkos 8 punkte.
 4. Pasikeitus mokyklos tipui, jos aptarnavimo teritorija nesikeičia
 5. Prašymai dėl priėmimo mokytis registruojami gautų dokumentų registravimo žurnale.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo  Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nustatyta forma  raštu pateikia skyriui informaciją apie prognozuojamą klasių ir mokinių skaičių iki einamųjų metų kovo 1 d., patikslintą mokyklos klasių ir mokinių skaičių – iki einamųjų metų liepos 1 d.
 2. Mokykla skelbia informaciją apie laisvas vietas klasėse mokyklos interneto svetainėje.
 3. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir (ar) panaikinamas mokyklos vadovo įsakymu.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija