• Kategorija: Tvarkos
 • Peržiūros: 121

LANKYMOSI GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos

direktoriaus 2023 m.

gegužės 8 d. įsakymu Nr. V1-106

 

 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ), PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Kauno Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, patvirtintu 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238 (nauja redakcija 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2535) bei siekiant užtikrinti saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams gimnazijos aplinką.
 2. Šis Aprašas nustato gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje apskaitos vykdymo kontrolę, budėtojo pareigas ir atsakomybę.

 

 II. SKYRIUS

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ), PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI FIKSAVIMAS IR LANKYMOSI TVARKA

 

 1. Gimnazijos mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), pašaliniai asmenys atėję į gimnaziją turi užsiregistruoti Asmenų lankymosi gimnazijoje registracijos žurnale, esančiame budėtojo darbo vietoje, kuriame pasirašo ir nurodo:
  • savo vardą, pavardę;
  • vaiko vardą, pavardę, klasę;
  • atvykimo ir išvykimo laiką;
  • tikslą/ asmenį, pas kurį atvyko/ renginį.
 2. Jei atvyko grupė žmonių (daugiau negu 2 asmenys), Asmenų lankymosi registracijos žurnale registruojasi tik grupės vadovas, nurodydamas grupės narių skaičių.
 3. Klasės vadovas, organizuojantis klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimą, apie tai informuoja gimnazijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, budėtoją. Į susirinkimą ateinantys tėvai (globėjai, rūpintojai) neregistruojami Asmenų lankymosi registracijos žurnale.
 4. Atvirų dienų, proginių, kitų masinių renginių, visuotinių susirinkimų metu tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti renginių dalyviai neregistruojami Asmenų lankymosi registracijos žurnale.
 5. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti asmenys, ryte vaikus palydi iki gimnazijos pagrindinių vartų.
 6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti asmenys, atvykę pasiimti vaiko, laukia vaiko prie gimnazijos pagrindinių vartų.
 7. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gimnazijoje lankosi tik iš anksto suderinę susitikimo laiką su klasės vadovu ir/ ar mokytoju.
 8. Gimnazijos administracija, švietimo pagalbos mokiniui specialistai priima lankytojus iš anksto suderinus susitikimo laiką.
 9. Gimnazijos ir kitų mokyklų mokiniai, lankantys gimnazijoje neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus (būrelius), ar kiti asmenys, gimnazijoje lankantys užsiėmimus, įleidžiami į gimnaziją pagal užsiėmimų vadovų pateiktus sąrašus tik užsiėmimų grafike numatytu

 

 1. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), pašaliniams asmenims draudžiama iškviesti/išsivesti mokinį iš pamokos ar kitaip trukdyti ugdymo procesą. Esant poreikiui, mokinį iškviečia/išsiveda socialinis pedagogas, klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar
 2. Jei mokinį iškviečia policijos pareigūnai, juos lydintis gimnazijos darbuotojas (klasės vadovas, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius) informuoja mokinio tėvus (globėjus) ir dalyvauja

 

 III. SKYRIUS

BUDĖTOJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MOKYKLOJE APSKAITOS VYKDYMO KONTROLĖ

 

 1. Vykdyti registraciją visų atvykstančių asmenų Asmenų lankymosi registracijos žurnale.
 2. Neleisti į pamokas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų be gimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui sutikimo.
 3. Nuolat vykdyti gimnazijos patalpų ir prieigų stebėjimą.
 4. Nedelsiant informuoti gimnazijos administraciją apie viešosios tvarkos ir kitus pažeidimus.
 5. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje apskaitos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

 

VI. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Neužsiregistravusiems asmenims po gimnaziją vaikščioti draudžiama.
 2. Su šiuo Aprašu mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami susirinkimų metu, el. dienynu TAMO, gimnazijos bendruomenė supažindinama skelbiant jį viešai gimnazijos interneto svetainėje.
 3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir budėtoja su šiuo Aprašu supažindinami pasirašytinai.
 4. Aprašas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius, pasikeitus teisės aktams, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija