Mokinio elgesio taisyklės

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

Aš esu Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokinys, tuo džiaugiuosi, laikau save gimnazijos, Lietuvos patriotu, gyvenu savo tautos siekiais ir interesais. Gimnazijoje aš pagarbiai bendrauju su mokytojais ir kitais gimnazijos bendruomenės nariais. 

 

     Atvykstu į gimnaziją: 
1.Griežtai laikydamasis eismo taisyklių;
2.Ne vėliau kaip 5 min. iki pamokos pradžios. Esu mandagus ir kultūringas;
3.Lankau visas pamokas, atkakliai ir rūpestingai mokausi, lankau iš anksto savanoriškai pasirinktus neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, ginu gimnazijos garbę tarpmokykliniuose renginiuose, išvykose, aktyviai dalyvauju gimnazijos bendruomenės kultūrinėje, sportinėje ir kt. veikloje, gimnazijos savivaldoje;
4.Paltą ar striukę kabinu persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėje.

      Pamokų ir renginių metu:
1.Sąžiningai vykdau mokytojų, visų gimnazijos darbuotojų, budėtojų nurodymus, gimnazijos savivaldos institucijų nutarimus. Esu drausmingas.
2.Po skambučio laukiu mokytojo prie kabineto durų;
3.Sėdžiu tik savo vietoje;

4.Turiu visas reikalingas darbo priemones;
5.Fizinio ugdymo pamokose vilkiu tik sportinę aprangą, į sporto salę einu ir iš jos išeinu tik mokytojui leidus;
6.Dirbdamas laikausi saugos ir priešgaisrinių reikalavimų. Dirbu tol, kol mokytojas paskelbia pamokos pabaigą, susitvarkau darbo vietą;
7.Atlieku visas užduotis, kurių reikalauja mokytojai, raštu ir žodžiu (klasėje ir namuose);
8.Išeinu anksčiau iš pamokų tik gavęs klasės vadovo, socialinio pedagogo arba budinčio direktoriaus pavaduotojo leidimą;
9.Kai negaliu dalyvauti pamokose, apie tai mano tėvai (globėjai, rūpintojai) būtinai informuoja klasės vadovą;
10.Už praleistas pamokas atnešu tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytą pateisinantį dokumentą. 

 

      Pertraukų metu:
1.Būdamas koridoriuje netriukšmauju;
2.Išeidamas už gimnazijos teritorijos bei į namus pamokų metu informuoju apie tai klasės vadovą;
3.Už ne vietoje paliktus drabužius, kuprines, kitus daiktus – atsakau aš pats;
4.Valgykloje pavalgęs nusinešu indus. Maisto produktų ir valgymo įrankių iš valgyklos nesinešu;
5.Būdamas 8, I-IV gimnazijos klasėje budžiu pagal iš anksto sudarytą grafiką.  Rūpinuosi švara, drausminu mokinius;
6.Budėjimo metu įvykus konfliktui, informuoju klasės vadovą, budintį mokytoją, direktoriaus pavaduotoją.

 

Rūpinuosi savo išvaizda, vadovėliais ir sąsiuviniais:
1.Pamokose ir gimnazijos renginiuose dėviu gimnazijos uniformą, saikingai nešioju papuošalus;
2.Plaukus ir nagus susitvarkau taip, kad atitiktų estetinius reikalavimus;
3.Mano vadovėliai ir sąsiuviniai aplenkti, rūpestingai prižiūrimi. Mokslo metų pabaigoje vadovėlius grąžinu į biblioteką ar dalyko mokytojui tvarkingus;
4.Esu atsakingas už man duotas priemones ir gimnazijos inventorių;
5.Sugadintą gimnazijos turtą remontuoju pats, arba mano tėvai (globėjai, rūpintojai). Už pamestas knygas, vadovėlius ir kitas mokymo priemones užmoku.

 

      Mano elgesys gimnazijoje:
1.Nevėluoju į pamokas ar kitus užsiėmimus, nevartoju necenzūrinių žodžių;
2.Per pamoką netrukdau  mokytojui ir draugams dirbti; neturėdamas pamokos, nevaikščioju po gimnaziją ir netrukdau  kitoms klasėms dirbti;
3.Neinu  į valgyklą pamokų metu, nevalgau joms prasidėjus;
4.Nesmurtauju nei fiziškai, nei psichologiškai, nesityčioju iš mokinių ar kitų gimnazijos bendruomenės narių;
5.Nerūkau, negeriu alkoholinių ir energetinių gėrimų, nevartoju narkotikų, nežaidžiu azartinių žaidimų  iš pinigų gimnazijoje ar jos teritorijoje; nesinešu į gimnaziją degtukų, žiebtuvėlių, dujų balionėlių, peilių, įvairių kvaišalų bei nesusijusių su mokymu daiktų;
6.Pamokų metu nesinaudoju mobiliuoju ryšiu;
7.Nerašinėju ant suolų, durų, sienų, gimnazijos fasado.

 

Žinau, kad:
1.Už puikius ir labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir puikų lankomumą gimnazijos administracija pagirs ir paskatins mane padėkomis, daiktiniais apdovanojimais ar ekskursija. 
2.Už gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį pažeidinėjimą man bus taikomos įvairios nuobaudos:

2.1.  pastaba;

2.2.  įspėjimas;

2.3.  papeikimas;

2.4.  griežtas papeikimas.

3. Už netinkamą elgesį, vėlavimą,  pamokų praleidinėjimą be priežasties į gimnaziją bus kviečiami mano tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mano elgesys bus svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. 

        

 

Auksinė taisyklė:

 

     LAIKAUSI ŠIŲ TAISYKLIŲ IR NETURIU PROBLEMŲ!


 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija