Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

 

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Mokytojai:

Ingrida Subačienė

Laimutė Litvinskienė

Jovita Girniuvienė

Jolanta Girdauskienė


Tėvai:

Gintas Šukauskas

Stasys Urlikis

Kristina Dovidaitienė

Violeta Šaltienė

 


Mokiniai:

 

Deividas Žandaravičius IV g. kl.

Skaistė Navasaitytė I g. kl.

Edvinas Leskauskas  II g. kl.

Goda Tovtkevičiūtė I g. kl.


Čekiškės seniūnijos bendruomenės atstovas: 

Mečislovas Zavedskas

      GIMNAZIJOS TARYBA – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų ir  gimnazijos bendruomenės  interesams. Į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 4) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams. Taryba  numato gimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir neformaliojo ugdymo tvarkai) organizavimo tvarkai, mokyklos strateginiam planui, metinės veiklos planui.


Gimnazijos  tarybos tikslas

Efektyvinti visų gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, paremtą gimnazijos filosofija, įgyvendinant veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius.


Gimnazijos tarybos uždaviniai:

 •  dalyvauti gimnazijos veikloje, stiprinant pasididžiavimą bei atsakomybę už gimnazijos  prestižą;
 •  telkti gimnazijos  bendruomenę, formuojant saugią, tolerantišką ir veiklią mokyklą;
 •  bendradarbiauti su tėvais, mokiniais efektyviau spręsti ugdymo(si) problemas.


Gimnazijos taryba svarsto ir teikia siūlymus:

 • veiklos kryptims;
 • ūkinei finansinei veiklai;
 • ugdymo planui;
 • vadovėlių ir spaudos užsakymui;
 • lankomumo problemoms spręsti;
 • specialiuosius gebėjimus turinčių mokinių ugdymui;
 • prevencinei veiklai;
 • mokinių savivaldos veiklai;
 • mokytojų, mokinių aptarnaujančio personalo paskatinimui;
 • kitų ugdymo proceso ir mokyklos problemų sprendimui.


Gimnazijos taryba analizuoja:

 • pasiekimus;
 • mokyklos vidinį įsivertinimą.

 

 

Joomla templates by a4joomla