DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS VEIKLOS PLANAS 2019- 2020 m. m.

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS VEIKLOS PLANAS

2019-2020 m. m.

1 PRIORITETAS. Veiksmingo ugdymo(si) užtikrinimas.

Tikslas. Siekti aukštesnių mokinių pasiekimų.  

Uždaviniai

  1. Užtikrinti kryptingą ugdymo(si) veiklos individualizavimą ir diferencijavimą. 
  2. Tobulinti mokinių individualios pažangos matavimo ir fiksavimo sistemą.

2 PRIORITETAS. Saugios, bendruomenės poreikius atitinkančios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.

Tikslas. Gerinti socialinę emocinę aplinką.

Uždaviniai

  1. Stiprinti bendruomenės partnerišką ugdymą(si) siekiant pozityvaus gimnazijos mikroklimato.
  2. Ugdyti mokinių socialinių emocinių kompetencijų gebėjimus, įpročius ir nuostatas.

 

Eil. Nr.

Veikla 

Vykdymo laikas

Atsakingas

1. 

Gabių ir talentingų mokinių sąrašų sudarymas, papildymas.

Rugsėjis

Dalykų mokytojai 

2.

Organizuoti trumpalaikius bei ilgalaikius projektus baigus skyrių ar kursą.

Per mokslo metus

Pradinių klasių, dalykų mokytojai. 

3.

Gabių ir talentingų mokinių skatinimas ir dalyvavimas įvairiose rajono, respublikos, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Per mokslo metus

Mokytojai, administracija

4.

Diferencijuoti ir individualizuoti kūrybines ir praktines užduotis pamokoje bei skiriant namų darbus.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

5.

Taikyti inovatyvius metodus ir priemones gabių mokinių ugdymui pamokose. Sudaryti sąlygas pamokose tenkinti mokinių interesus, gilinant pamokos medžiagą (eksperimentuoti, naudoti mokomąsias programas ir žaidimus, IT ir kt.)

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

6.

Atsižvelgus į gimnazijos galimybes, skatinti gabius ir talentingus mokinius (padėkomis, garbės raštais, prizais, asmeninėmis dovanomis, išvykomis, kelionėmis).  

Per mokslo metus

Administracija

7.

Konsultacijų gabiems ir talentingiems mokiniams organizavimas.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai, administracija

8.

Skleisti informaciją ir skatinti mokinius įsitraukti į neakivaizdinių, nuotolinių mokyklų veiklą, tarptautinius interneto projektus.

Nuolat

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

9.

Olimpiadininkų šventė: Mes Dovydaičiukai”. Edukacinė kelionė į į Aha mokslo centrą į Estiją.

Gruodžio 1-2 sav.

Gabių ir talentingų darbo grupė

10.

Informuoti ir nukreipti gabius ir talentingus mokinius į šalies neakivaizdines mokyklas, tarptautinius projektus, neformalias švietimo institucijas, skirtas gabiems ir talentingiems vaikams ugdyti.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

11.

Mokinių dalyvavimas rajoninėse dalykų olimpiadose, konkursuose, akcijose.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

12.

Mokinių dalyvavimas rajono ir šalies sportinėse varžybose.

Per mokslo metus

Kūno kultūros mokytoja

13.

Organizuoti pažintines išvykas labai gerai besimokantiems ir prizines vietas olimpiadose, konkursuose užėmusiems mokiniams

Per mokslo metus

Administracija

14.

Informacijos apie gabių mokinių pasiekimus gimnazijos internetinėje svetainėje ir gimnazijos viešoje erdvėje skelbimas.

Per mokslo metus

Eglė Simonaitienė

16.

Informacijos apie perspektyvias profesijas, studijų sąlygas mūsų šalyje ir užsienyje rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

Per mokslo metus

Klasių vadovai

17.

Informacijos apie atvirų durų dienas kolegijose ir aukštosiose mokyklose rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

Per mokslo metus

Klasių vadovai

18.

Mokytojų dalyvavimas seminaruose, siekiant tobulinti profesinę kompetenciją ir gebėjimus.

Per mokslo metus

Ričardas Saltonas

16.

Organizuoti potyriminius emocinio intelekto ugdymo mokymus.

Per mokslo metus

Gimnazijos administracija

17.

Nustatyti mokinių intelekto tipus pagal H. Gardnerio klausimyną.

Per mokslo metus

Klasių vadovai, gabių ir talentingų darbo grupė
Joomla templates by a4joomla