DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS VEIKLOS PLANAS 2017- 2018 m. m.

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS VEIKLOS PLANAS

2017 – 2018 m. m.

Tikslas

Sudaryti sąlygas gabių ir talentingų mokinių paieškos, atpažinimo ir ugdymo plėtrai.

 

Uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti, kokios mokinio išgalės mokytis mokyklinių dalykų, numatyti pagrindinę veiklos kryptį, kurioje mokinio sugebėjimai galėtų pasireikšti efektyviausiai.
  2. Sukurti intelektualią, kūrybišką ir demokratinę aplinką.
  3. Pagal galimybes maksimaliai individualizuoti ir diferencijuoti mokymo procesą, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, įgytas žinias ir turimus įgūdžius, interesus, polinkis.
  4. Ugdyti mokinių kūrybingumą, iniciatyvumą, atsakingumo ir pasitikėjimo savimi jausmą.

 

Eil. Nr.

Veikla

Vykdymo laikas

Atsakingas

1.

Gabių ir talentingų mokinių sąrašų sudarymas, papildymas.

Rugsėjis

Jūratė Kaupienė, dalykų mokytojai

2.

Organizuoti mokyklines dalykų olimpiadas, konkursus.

Per mokslo metus

Pradinių klasių, dalykų mokytojai.

3.

Gabių ir talentingų mokinių skatinimas ir dalyvavimas įvairiose rajono, respublikos, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Per mokslo metus

Mokytojai, administracija

4.

Diferencijuoti ir individualizuoti kūrybines ir praktines užduotis pamokoje bei skiriant namų darbus.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

5.

Inovatyvių pedagoginių ir aktyvių ugdymo(si) metodų, informacinių technologijų taikymas pamokose.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

6.

Atsižvelgus į gimnazijos galimybes, skatinti gabius ir talentingus mokinius (padėkomis, garbės raštais, prizais, asmeninėmis dovanomis, išvykomis, kelionėmis).  

Per mokslo metus

Administracija

7.

Konsultacijų gabiems ir talentingiems mokiniams organizavimas.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai, administracija

8.

Skleisti informaciją ir skatinti mokinius įsitraukti į neakivaizdinių, nuotolinių mokyklų veiklą, tarptautinius interneto projektus.

Nuolat

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

9.

Olimpiadininkų šventė: Mes Dovydaičiukai”.

Gruodžio 1 d.

Gabių ir talentingų darbo grupė

10.

Informuoti ir nukreipti gabius ir talentingus mokinius į šalies neakivaizdines mokyklas, tarptautinius projektus, neformalias švietimo institucijas, skirtas gabiems ir talentingiems vaikams ugdyti.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

11.

Mokinių dalyvavimas rajoninėse dalykų olimpiadose, konkursuose, akcijose.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

12.

Mokinių dalyvavimas rajono ir šalies sportinėse varžybose.

Per mokslo metus

Kūno kultūros mokytoja

13.

Organizuoti pažintines išvykas labai gerai besimokantiems ir prizines vietas olimpiadose, konkursuose užėmusiems mokiniams

Per mokslo metus

Administracija

14.

Informacijos apie gabių mokinių pasiekimus gimnazijos internetinėje svetainėje ir gimnazijos viešoje erdvėje skelbimas.

Per mokslo metus

Eglė Simonaitienė

15.

Labai gerai besimokančių mokinių stendo “Mes jais didžiuojamės” koregavimas.

Lapkritis - gruodis

Dalė Keliauskienė, Daiva Salemonienė

16.

Informacijos apie perspektyvias profesijas, studijų sąlygas mūsų šalyje ir užsienyje rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

Per mokslo metus

Klasių vadovai, karjeros centro koordinatorė Laimutė Berštautienė

17.

Informacijos apie atvirų durų dienas kolegijose ir aukštosiose mokyklose rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

Per mokslo metus

Klasių vadovai, karjeros centro koordinatorė Laimutė Berštautienė

18.

Mokytojų dalyvavimas seminaruose, siekiant tobulinti profesinę kompetenciją ir gebėjimus.

Per mokslo metus

Ričardas Saltonas

Joomla templates by a4joomla