Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 05:11
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1139
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2299288
Designed by:

Strateginis 2018
Trečiadienis, 2019 Sausis 30 09:19
 I. ĮVADAS

              Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio  gimnazijos strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“,Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, Kauno r. savivaldybės 2013–2020 m. Strateginiu plėtros planu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-256, gimnazijos vidaus įsivertinimo išvadomis, vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2014 m. balandžio 8 d. ataskaita, kvalifikacinių vadybos seminarų metu įgyta patirtimi, gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais teisės aktais bei rekomendacijomis. Atsižvelgta į gimnazijos socialinės aplinkos ypatumus, vykdomą veiklą bei turimus išteklius, gimnazijos bendruomenės narių pasiūlymus bei rekomendacijas.

                      Gimnazijos strateginį planą parengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V1-22 „Dėl Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos strateginio plano 2016–2018 m. rengimo darbo grupės sudarymo“.

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS

 

              Čekiškės vidurinei mokyklai 2002-05-02 suteiktas Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio vardas.2002 m. prie Čekiškės vidurinės mokyklos prijungtas Liučiūnų skyrius. 2003 m. gegužę išleidžiama jubiliejinė 50-oji abiturientų laida. 2003 m. prie Čekiškės vidurinės mokyklos prijungta Purviškių pradinė mokykla. 2004 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos Respublikos Suvalkų vaivadijos Viznos gimnazija. 2008-09-01 mokykloje įvestas naujas mokyklos struktūros valdymo modelis – MSTP. 2009 m. mokykla įsijungė į MTP+ projektą ir į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 2010 m. mokykloje įvestas elektroninis dienynas TAMO. 2011 m. mokykla įsijungė į BMT3 projektą.2014 metais buvo akredituota Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje vykdoma vidurinio ugdymo programa (LR švietimo ir ministro įsakymas Nr. V-383, 2014m.gegužės 6d.).Akreditacijos metu išryškėjo stipriosios programos įgyvendinimo pusės: geri mokinių mokymosi pasiekimai; mokyklos vadovai, visi dalykų mokytojai, dirbantys 11–12 klasėse, turi aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Mokyklos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas yra nuolatinis procesas. Gimnazijoje dirba 35 pedagogai: 8 mokytojai metodininkai, 25 vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai. Tiek mokyklos vadovai, tiek mokomųjų dalykų mokytojai kasmet tikslingai tobulina savo kvalifikaciją, kuri dera su mokyklos ugdymo tikslais; mokiniams padedama parengti individualius ugdymo(si) planus; mokytojai randa būdų stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją. Gimnazijoje mokiniai turi galimybę mokytis skirtingų užsienio kalbų pagal mokėjimo lygį bei kitų mokomųjų dalykų pagal bendrojo ir išplėstinio kurso programas. Mokiniai naudojasi teikiama profesinio informavimo, profesinio konsultavimo ir ugdymo karjerai pagalba. Dalis ugdymo proceso organizuojama muziejuose, Čekiškės gyvenvietėje, mokyklos sode.  Gimnazijoje mokosi mokiniai iš Kauno, Raseinių, Jurbarko ir Kėdainių rajonų. Mokiniai iš kitų rajonų gimnaziją renkasi ne tik todėl, kad tai yra artimiausia jiems ugdymo(si) įstaiga, bet ir todėl, kad tiek mokinius, tiek jų tėvus tenkina ugdymosi rezultatai, mokinių užimtumas, popamokinė veikla.

              Gimnazija didžiuojasi projektinės veiklos rezultatais, originaliais renginiais, plačiu mokiniams teikiamų paslaugų spektru, netradiciniu neformaliojo švietimo organizavimu, puoselėjamomis ilgametėmis tradicijomis. Ilgametes gimnazijos tradicijas puoselėja ir palaiko tautinių šokių kolektyvas ,,Volungėlė“, gausi skautų organizacija, kordinio greituminio automodelizmo entuziastai.

              Gimnazija aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir Kauno rajono projektuose, konkursuose, programose ir varžybose :

 Lietuvos gamintojų ir importuotojų asociacijos aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“;

 Respublikinis  projektas ,,Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“;

 Respublikinis projektas ,,Keliaujančios architektūros dirbtuvės 2015“;

 Projektas ,,Sveikos gyvensenos terapija“;

 Kauno r. projektas „Moksleiviai - bendruomenei“;

 Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas ,,Senolių pramintais takais“;

Respublikinis edukacinis konkursas ,,Olympis“;

Respublikinis edukacinis konkursas ,,Kengūra“;

 ,,Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas“;

 Respublikinis vertimų ir instaliacijų konkursas „Tavo žvilgsnis“;

 Tarptautinė Mascil programa ,,Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui“;

Respublikinė prevencinė programa ,,Gyvai‘‘;

 Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa ,,Darni mokykla“;

 ,,Mini mokymų“ kvalifikacijos tobulinimo programa;

 Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio ,,Dangui, Žemei, genčiai“ programa;

 Tarptautinės „Baltic Cup“ varžybos.

 

III.  SITUACIJOS ANALIZĖ

2013–2015 metų strateginio plano įgyvendinimo analizė

                      2013–2015 metų strateginiame plane buvo numatyti trys strateginiai tikslai: įvairių poreikių mokinių motyvacijos bei aktyvumo ugdymo procese gerinimas, gimnazijos, mokinių, tėvų tarpusavio ryšių stiprinimas bei kūrybiškos, veiklios, sveikatą stiprinančios ir draugiškos bendruomenės ugdymas. Įgyvendinant  pirmąjį tikslą ,,Įvairių poreikių mokinių motyvacijos bei aktyvumo ugdymo procese gerinimas“ buvo sudarytos  lygios mokymosi galimybės įvairių gebėjimų mokiniams, efektyvinama individuali pedagoginė pagalba, stiprinama mokinio-mokytojo partnerystė mokant mokinį mokytis. Mokytojų tarybos posėdžiuose svarstyti klausimai:  ,,Pamokos kokybė ir mokytojo profesionalumas“, ,,Mokinių motyvacijos ir aktyvumo augimo įtaka pamokos kokybei“, ,,Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas“, parengtos geros pamokos modelio rekomendacijos, sukurtas įvairių dalykų diferencijuotų užduočių aukštesnio pasiekimų lygio siekiantiems mokiniams užduočių bankas,  sudaromi ir vykdomi individualūs ugdymo(si) planai, skirti mokymo(si) pagalbai teikti,  paskirtos konsultacijos.  Tai įtakojo pamokos planavimo, organizavimo kokybę bei mokinių mokymosi motyvacijos ir aktyvumo ugdymo procese gerinimą. Metodinės tarybos posėdyje „Mano efektyviausi metodai teikiant mokymosi pagalbą įvairių poreikių mokiniams“ mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi apie mokymosi bendradarbiaujant skatinimą. Atlikti tyrimai „Klasės mikroklimatas, santykiai, emocinis ir fizinis saugumas“, „Mokinio atsakomybė atliekant namų darbus“, „Mokinio mokėjimo mokytis kompetencijos lygis“ padėjo išsiaiškinti lygių mokymosi galimybių sudarymo sąlygas bei mokinių gebėjimą įsivertinti savo kompetencijas. Brandos egzaminų, PUPP, 4 ir 8 klasės standartizuotų testų, metinių trimestrų analizės pokytis rodo, kad daugumos įvairių poreikių mokinių motyvacija bei aktyvumas ugdymo procese pagerėjo. Nepilnai parengta darbo su gabiais mokiniais sistema. Ją numatoma tobulinti 2016–2018 metų veikloje.

                      Įgyvendinant  antrąjį tikslą ,,Gimnazijos, mokinių, tėvų tarpusavio ryšių stiprinimas“ buvo skatinamas tėvų ir mokytojų dialogas, tėvams teikiama sisteminga informacija apie mokinių asmeninę pažangą, stiprinamas klasės vadovo  ir tėvų ryšys, plėtojami partnerystės ryšiai. Metodinės  tarybos posėdyje „Tėvų ir mokytojų bendravimo formos, siekiant mokinių mokymosi pažangos“ aptartos gimnazijos bendruomenės narių bendravimo formos. Parengta ir vykdoma „Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais tvarka“. Tyrimo „Tėvų informavimas apie mokinių daromą asmeninę pažangą“, „Mokyklos kultūros lygmuo“ išvados sudarė sąlygas gimnazijos veiklai gerinti. Atvirų pamokų metu tėvams buvo sudarytos galimybės susipažinti su vaiko ugdymo(si) sėkme pamokose. Tėvų pedagoginis švietimas vyko  klasių ir gimnazijos visuotiniuose tėvų susirinkimuose, diskusijose su specialistais, teikiančiais pagalbą mokiniui. Visos šios vykdytos priemonės rodo, kad gimnazijos, mokinių, tėvų tarpusavio ryšiai gerėja, tačiau gimnazijos vidaus įsivertinimo tyrimo ,,Mokyklos kultūra“ išvados parodė, kad tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą dar yra tobulintina sritis, todėl 2016–2018 metų veikloje numatomas kurti aktyvių tėvų forumas.

                      Įgyvendinant trečiąjį tikslą ,,Kūrybiškos, veiklios, sveikatą stiprinančios ir draugiškos bendruomenės ugdymas“ buvo skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas neformaliajame ugdyme, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose AKIM, MIR, iTEC, Vardų siena, Mascil, Darni mokykla ir kt.  bei  tradiciniuose renginiuose, kurių metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. Mokytojų tarybos posėdžiuose svarstyti klausimai:  ,,Klasės mikroklimatas, santykiai, emocinis ir fizinis saugumas“, ,,Mokinių kūrybiškumo ugdymas, taikant IKT“, ,,Mokinių kūrybiškumo ugdymas projektinėje, praktinėje ir tiriamojoje veikloje“. Tai įtakojo mokinio saugumo ugdymo(si) aplinkoje užtikrinimą ir aktyvesnį mokinių įsitraukimą į kūrybinį mąstymą skatinančias veiklas. Mokinių dalyvavimas ir rezultatai  įvairiuose projektuose, konkursuose ir renginiuose bei atliktų tyrimų analizės rodo, kad išugdyta  kūrybiška, veikli, sveikatą stiprinanti ir draugiška bendruomenė. Gimnazijos vidaus įsivertinimo tyrimo ,,Mokyklos kultūra“ išvados parodė, kad nepaisant vykdytų priemonių vis dar trūksta bendruomenės narių iniciatyvumo. Todėl 2016–2018 metų strategijoje numatytas visų gimnazijos bendruomenės narių lyderystės ugdymas. 

IV.  SSGG ANALIZĖ

 

STIPRYBĖS 

Gimnazija yra atvira bendravimui ir bendradarbiavimui. 

Vadovai skatina ir palaiko bendruomenės iniciatyvas, telkia komandiniam darbui. 

Vyksta tradiciniai renginiai ir projektai.

Užtikrintas moksleivių pavėžėjimas, socialiai remtinų mokinių nemokamas maitinimas.   Patyrę ir kvalifikuoti mokytojai.

Labai maža mokytojų kaita.

Aktyvi mokinių savivalda.

Vykdomos prevencinės programos.

SILPNYBĖS 

Nepakankama mokinių mokymosi motyvacija.

Neatsakingas dalies mokinių požiūris į pamokų lankomumą. 

Nepakankamas mokinių tėvų įsitraukimas į gimnazijos veiklą. 

Nenuosekli mokytojų gerosios patirties sklaida.

Neefektyvi darbo su gabiais mokiniais sistema.

Neaktyvus dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

Nepakankama materialinė mokymo bazė ir sąlygos.

GALIMYBĖS

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.

Aktyvus bendradarbiavimas su tėvais ir socialiniais partneriais.

Renovuoti pastatai ir užtikrintas saugumas.

GRĖSMĖS

Švietimo politiką reglamentuojančių dokumentų nepastovumas.

Mokinių socialinio elgesio neigiami pokyčiai.

Keičiasi mokinių vertybių sistema.

Nepakankama tėvų pagalba vaikui.

Gimnazijos mokinių skaičiaus kaita.

 

V. GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA

Gimnazijos vizija

              Moderni, besimokanti, atvira kaitai, puoselėjanti krašto bendruomenės tradicijos gimnazija, skatinanti  kiekvieno mokinio saviraišką ir kūrybines galias.

Gimnazijos misija

              Gimnazija, vykdydama priešmokyklinio ugdymo programą, teikdama pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, yra atvira visuomenei, kuria saugią aplinką, plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką, išryškina mokinių individualumą, skatinant mokytis visą gyvenimą.

 

Gimnazijos filosofija

„...Aš ieškau ir randu malonumo padaryti bent kiek gera žmonėms, padirbėti aukščiausiajai Tiesai, Gėriui ir Grožiui“.

Pranas Dovydaitis

 

Vertybėssaugumas, sveikata, teisingumas, tolerancija, geranoriškumas, sąžiningumas,

pilietiškumas.

Prioritetai

1 prioritetas. Ugdymo(si) kokybės tobulinimas.

2 prioritetas.  Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, kūrimas.

Strateginiai tikslai

1.      Gerinti pamokos kokybę.

2.      Kurti personalizuotą ugdymo(si) ir mokymo(si) sistemą.

3.      Ugdyti gimnazijos bendruomenės narių lyderystę.
A
VI. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

              Strateginio plano vykdymo stebėsena atliekama nuolat.Bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, ir teikti siūlymus ir pageidavimus. Gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui stebi ir įvertina, ar gimnazija įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė skirtus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina metinius veiklos planus.

              Kiekvienais metais atliekamos tarpinės strateginio plano ir metinio veiklos plano analizės. Pagal šias analizes, mokyklos įsivertinimo rezultatus, SSGG analizę ir kitų gimnazijoje atliktų tyrimų rezultatus nustatomi metiniai gimnazijos veiklos prioritetai, koreguojamas gimnazijos strateginio plano įgyvendinimas.

__________________________________


 

 

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/