Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 03:11
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1154
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2221515
Designed by:

Pirmadienis, 2018 Lapkritis 26 16:40
 

Kaunor-mKAUNO  RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

8 POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d.  Nr. TS-265

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Patvirtinti Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio
28 d. sprendimą Nr. TS-36 „Dėl valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Valerijus Makūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-265

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas skiriamų Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau kartu – NVŠ lėšos) skyrimo principus, NVŠ lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.  

2.    Savivaldybėje NVŠ lėšos skiriamos neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

 

II. nVŠ lėšų skyrimo PRINCIPAI

 

3.    NVŠ lėšos savivaldybėms skiriamos taip:

3.1.  nustatoma vienam mokiniui mėnesiui skiriama NVŠ lėšų suma, kuri apskaičiuojama, visą skirtą NVŠ lėšų sumą padalinus iš mokinių, kurie praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. mokėsi pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus ir iš finansuojamo laikotarpio mėnesių skaičiaus;

3.2.  Savivaldybei tenkanti NVŠ lėšų suma apskaičiuojama vienam mokiniui mėnesiui, Aprašo 3.1 papunktyje nustatytą dydį padauginus iš Savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. pagal bendrojo ugdymo programas besimokiusių vaikų skaičiaus ir finansuojamo laikotarpio mėnesių skaičiaus. NVŠ lėšos savivaldybėms skiriamos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

4.    NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria Savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

5.    Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, Savivaldybė pirmumo teise naudotis NVŠ lėšomis teikia vaikams, kurie:

5.1.  gyvena arba/ir ugdosi pagal bendrojo ugdymo programas Savivaldybėje;

5.2.  gyvena atokiose Savivaldybės vietovėse;

5.3.  auga nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje;

5.4.  pasirinko loginio mąstymo, pilietiškumo, verslumo, gamtamokslinio, techninės kūrybos, sporto  ir sveikos gyvensenos programas.

 

 

III. NVŠ LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMAS

 

6.    Rekomenduojama NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų per mėnesį. Ši suma gali būti perskaičiuojama atsižvelgiant į Savivaldybei skirtų NVŠ lėšų dydį NVŠ programoms finansuoti, NVŠ dalyvaujančių mokinių skaičių ir kitus nenumatytus atvejus, bet negali būti mažesnė nei 10 eurų ir didesnė nei 20 eurų. Konkretus NVŠ lėšų vienam mokiniui dydis nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

7.    Savivaldybei padidinus ar sumažinus NVŠ lėšų vienam mokiniui dydį, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai turi užtikrinti ugdymo kokybę, NVŠ lėšų efektyvų ir racionalų panaudojimą.

8.    NVŠ lėšos švietimo teikėjui skiriamos, jei visu Savivaldybės nustatytu NVŠ krepšelio dydžiu mažinamas savivaldybės, valstybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis / paslaugos kaina asmeniui už neformalųjį vaikų švietimą.

9.    NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir su juo susijusioms išlaidoms finansuoti.

10.    NVŠ lėšų negalima naudoti:

10.1.   pramoginių ir poilsio renginių išlaidoms apmokėti;

10.2.   NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą, finansuoti;

10.3.   rekonstrukcijos, remonto, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

10.4.   NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

 

IV. REIKALAVIMAI ŠVIETIMO TEIKĖJUI

 

11.    NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą, kurie:

11.1.    turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

11.2.    registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf);

11.3.    turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

11.4.    užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

11.5.    turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogus; asmenis, įgijusius aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, baigusius profesinio mokymo programą, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turinčius 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

12.    Laisvieji mokytojai (menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan.), norintys įgyvendinti NVŠ programas:

12.1.    turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 11.5 papunktyje;

12.2.    teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

12.3.    turi registruotis ŠMIR ir, vadovaudamiesi 11.2 papunktyje nurodyta tvarka, užpildyti laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę.

13.    Švietimo teikėjas iš ŠMIR išregistruojamas Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

 

V. REIKALAVIMAI NVŠ PROGRAMOMS

 

14.    NVŠ programos turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

15.    NVŠ programos turi būti registruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa privalo turėti unikalų KTPRR kodą.

16.    NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį.

17.    Maksimalų vaikų skaičių NVŠ programos įgyvendinimo grupėje nustato Savivaldybės administracijos direktorius.   

 

 

VI. NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ VAIKŲ APSKAITA

 

18.    Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus, (toliau – NVŠ teikėjas) Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (toliau – Skyrius) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) iki kiekvienų metų liepos 1 d. arba gruodžio 1 d. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Paraiškos formos skelbiamos KTPRR.

19.    NVŠ teikėjas užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą gali pateikti tiesiogiai į Skyriaus sekretoriatą arba paštu Skyriui (adresu Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas). Jos registruojamos pagal gavimo datą.

20.    Užregistruotos NVŠ programos teikiamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ programų vertinimo komisijai (toliau – Komisija), kuri nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis. Komisija sudaroma iš 7 asmenų: 3 atstovai iš Skyriaus, 3 atstovai iš Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, 1 atstovas iš Kauno rajono švietimo centro. Komisijos pirmininku skiriamas vienas iš komisijos narių.

21.    NVŠ programos vertinamos ne rečiau kaip 2 kartus per metus. NVŠ programos vertinamos pagal NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimo formoje pateiktus vertinimo kriterijus (Aprašo 2 priedas). Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, įsakymu tvirtina programų atitiktį reikalavimams. Esant pažeidimams dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu programos atitiktis panaikinama. Kitais atvejais programos atitiktis gali būti pratęsiama.

22.    Priėmus sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams, per 3 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistas, atsakingas už NVŠ programų įgyvendinimą, pažymi tai KTPRR. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą.

23.    NVŠ teikėjas sudaro mokymo sutartis su paslaugos gavėju, elektroniniu būdu užpildydamas Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartį, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V- 741 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

24.    NVŠ teikėjai, kurių programos atitiko reikalavimus ir buvo patvirtintos, pasirašo sutartį su Savivaldybe. Sutartyje aptariamos šalių teisės ir įsipareigojimai, kitos sąlygos ir atsakomybė už netinkamą lėšų naudojimą ir ugdymo proceso organizavimą.

25.    Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymą NVŠ teikėjams pagal vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo NVŠ programoje, skaičių ir paveda Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Centralizuotai buhalterijai pervesti lėšas NVŠ teikėjams kiekvieno metų ketvirčio pradžioje, bet ne vėliau kaip per 10 dienų, laikantis sutartyje numatytų reikalavimų ir įsipareigojimų.

26.    Savivaldybė naudoja NVŠ lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną savo nustatyta tvarka, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą. 

 

VII. ATSISKAITYMAS UŽ NVŠ LĖŠAS

 

27.    Savivaldybė už Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo NVŠ lėšas atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka.

28.    Savivaldybė už panaudotas valstybės biudžeto (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas per 20 darbo dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia formą Nr. 2 – biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20   m.  d. ataskaitą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.

29.    Iki kitų metų sausio 5 d. Savivaldybė skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto (išskyrus  Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas turi grąžinti į Ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.    NVŠ programoms finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

31.    Siekiama, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi. Rekomenduojama NVŠ programas įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse.

32.    Savivaldybės švietimo registrų tvarkytojai ir kiti už NVŠ atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo formas, teikia kitą informacinę ir metodinę pagalbą švietimo teikėjams.

33.    Savivaldybė, skirstydama NVŠ lėšas, siekia, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius padidėtų maksimaliai, būtų užtikrinta NVŠ programų įvairovė, kokybė ir prieinamumas.

34.    Informacija apie NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką Savivaldybėje skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

35.    Aprašo taikymo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA

 

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJĄ

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėją – juridinį asmenį

1.

Pavadinimas

 

2.

Kodas

 

3.

Juridinis statusas

 

4.

Adresas

 

5.

Telefono numeris

 

6.

El. pašto adresas

 

7.

Interneto svetainės adresas

 

8

Pagrindinė veiklos sritis (įrašykite švietimas, sportas, kultūra, turizmas ir pan.)

 

9.

Teikėjo kodas Švietimo ir mokslo institucijų registre

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (institucijos) vadovą

10.

Vardas ir pavardė

 

11.

El. pašto adresas

 

12.

Telefono numeris

 

Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį

13.

Vardas ir pavardė

 

14.

Viešai skelbtinas adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (fizinio / juridinio asmens) patirtį NVŠ srityje

15.

Teikėjas turi patirties įgyvendinti NVŠ programas

Taip

Ne

 

Išvardijamos šiuo metu ar per pastaruosius dvejus metus vykdytos veiklos:

 

Programos, projekto, veiklos pavadinimas

Trukmė

 

1)

 

 

2)

 

 

...

 

16.

Teikėjas gali pateikti turimos patirties ir veiklos įrodymus, rekomendacijas

Taip

Ne

 

Institucijos, galinčios rekomenduoti NVŠ teikėją kaip kokybiškų NVŠ paslaugų teikėją ar bendradarbiavimo NVŠ srityje partnerį

 

Pavadinimas

Adresas

Telefonas

 

El. paštas

Rekomenduoja /

bendradarbiauja

 

1)

 

 

 

R

B

 

2)

 

 

 

R

B

 

...

 

 

 

 

 

                   

 

 

 INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ

 

Informacija apie NVŠ programos rengėją

1.

Vardas ir pavardė

2.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

3.

El. pašto adresas

4.

Telefono numeris

5.

Darbovietė, pareigos

 

Informacija apie NVŠ programos turinį

6.

Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijęs su programos turiniu)

 

7.

NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

 

8.

Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas)

 

9.

Programos įgyvendinimo vieta (nurodyti vietą, jei įmanoma – ir adresą)

 

10.

Nuoroda į išsamesnę informaciją (tinklalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija apie programą)

http://

11.

Ugdymo kryptis (pagal NVŠ ugdymo krypčių klasifikatorių)

Muzika

Dailė

Šokis

Teatras

Sportas

Techninė kūryba

Turizmas ir kraštotyra

Gamta, ekologija

Saugus eismas

Informacinės technologijos

Technologijos

Medijos

Etnokultūra

Kalbos

Pilietiškumas

Kita (įrašyti)........................

12.

NVŠ programos tikslas (formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir pagrindinę ugdomą kompetenciją)

 

13.

NVŠ programos uždaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretūs uždaviniai, nurodantys trumpalaikį tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad nuosekliai atspindėtų programos realizavimo galimybes)

 

14.

Pažymėkite, kurie programos uždaviniai atitinka šiuos Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, apibrėžtus NVŠ uždavinius:

ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę;

ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;

padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;

tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

TAIP

15.

Pažymėkite kompetencijas, kurias įgis arba patobulins vaikai, baigę programą:

Kompetencijų sritis

Kompetencijos

Asmeninės kompetencijos

Pažinti save ir save gerbti

Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius

Kryptingai siekti tikslų

Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio

Valdyti emocijas ir jausmus

Kita – įrašykite:

Socialinės kompetencijos

Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus

Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus

Padėti kitiems ir priimti pagalbą

Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime

Kita – įrašykite:

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas

Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus

Aktyviai ir kūrybingai veikti

Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių

Kita – įrašykite:

Komunikavimo kompetencijos

Išsakyti mintis

Išklausyti

Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą

Parinkti tinkamą kalbos stilių

Kita – įrašykite:

Pažinimo kompetencijos

Klausti ir ieškoti atsakymų

Daryti išvadas

Plėsti akiratį

Stebėti, vertinti

Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi

Kita – įrašykite:

Mokėjimo mokytis kompetencijos

Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis

Išsikelti realius mokymosi tikslus

Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones

Vertinti mokymosi pažangą

Numatyti tolesnius žingsnius

Kita – įrašykite:

 

Dalykinės kompetencijos

Įrašykite

16.

NVŠ programos turinys (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, veiklų pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protinė veikla ir dvasinis tobulėjimas; pateikiamas ne užsiėmimo, bet visos teikiamos programos turinys)

Eil. Nr.

Sudėtinė dalis

(tema)

Veiklos apibūdinimas

Metodai

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Trukmė

(val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso val.:

 

17.

Programos apimtis ir trukmė

 

valandas per savaitę

 

kartus per mėnesį

 

mėnesių

skaičius

Mažiausia 2 val. per savaitę

Mažiausia 8 val. per mėnesį

Mažiausia 3 mėn.

18.

Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai)

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 metų;

tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų: 20 21 metai

19.

Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis (galimi keli pasirinkimai)

 

Berniukams   Mergaitėms

20.

Kita svarbi informacija (jeigu yra specialių reikalavimų programos dalyviams ar specifinės informacijos apie programą)

 

 

21.

Numatomas grupės dydis (vaikų skaičius grupėje)

 

 

22. 

Numatomas grupių skaičius

 

 

  23.

Numatoma paslaugos kaina asmeniui

 

 

24.

Vaikų vaidmuo įgyvendinant programą (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.)

 

25.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese)

 

26.

NVŠ mokytojų kvalifikacija (įvardykite išsilavinimą, patirtis ir kvalifikaciją, kompetencijas)

 

27.

Patvirtinkite, kad, vykdant programą, bus vadovaujamasi šiais NVŠ principais:

· savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas;

· prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį, nepaisant jų socialinės padėties;

· individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;

· aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;

· demokratiškumo – mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;

· patirties – ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;

· ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe;

· pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai.

TAIP

28.

Patvirtinkite, kad:

· vykdant NVŠ programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių, religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas bus tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas;

· vykdant programą, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos.

 

Programos įgyvendinimo priemonės:

· nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

· jokiais būdais neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ir simboliams;

· jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų ir kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų;

· jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

TAIP

 

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už tai, jog programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais

TAIP

 

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią vaikų mokymosi aplinką

TAIP

 

Patvirtinkite, kad turite tinkamos įrangos ir priemonių NVŠ programai įgyvendinti

TAIP

 

Patvirtinkite, kad turite lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai (ne mažiau kaip mėn.)

TAIP

                       

 

Institucijos vadovas /

laisvasis mokytojas

A. V.

__________________________

(vardas, pavardė)

 

__________________

(parašas)

 

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir

panaudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Neformaliojo vaikų ŠVIETIMO programOS atitikties reikalavimams  VERTINIMO  FORMA

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos (toliau – NVŠ programos) teikėjas

NVŠ programos pavadinimas

NVŠ programos kodas KTPRR

 

  

 

 

  

Vertinimo kriterijus

Kriterijaus

rodiklis

Apibūdinimas

Vertinimas

 

1. NVŠ programos tikslingumas

1.1. Prioritetai

Programa atitinka savivaldybės nustatytus prioritetus, jei tokie yra.

 

1.2. Principai

Teikėjas deklaruoja, kad, vykdant programą, bus vadovaujamasi NVŠ principais.

 

1.3. Tikslas

NVŠ programos tikslas formuluojamas aiškiai, atliepia programos visumą ir pagrindinę ugdomą kompetenciją.

 

1.4. Uždaviniai

Uždaviniai konkretūs, atspindintys siekiamą rezultatą.

 

Teikėjas patvirtina, kad programos uždaviniai atitinka paraiškoje pateiktus bendruosius NVŠ programos uždavinius.

 

2. Ugdymo turinys

2.1. Temos ir veiklos

NVŠ programos sudėtinės dalys (temos) ir jas atskleisianti veikla siejasi su programos uždaviniais. Veiklų pobūdis ir trukmė subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas ir protinė veikla, dvasinis tobulėjimas).

 

2.2. Metodai

Atitinka numatytas ugdyti kompetencijas ir dera su NVŠ principais.

 

2.3. Ugdomos kompetencijos

Įvardytos bendrosios (asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis) kompetencijos.

Aiškiai suformuluotos dalykinės kompetencijos. Deklaruojamos kompetencijos dera su veiklų temomis ir pobūdžiu.

 

3. NVŠ programos apimtis

Intensyvumas ir bendra trukmė

NVŠ programa nuosekli, orientuota į ilgalaikį ugdymą, veiklos neepizodinės, vykdoma mažiausia 2 pedagoginio darbo val. per savaitę, mažiausia 8 pedagoginio darbo val. per mėnesį.

 

4. Informacija apie vaikus

4.1. Vaikų amžius

Teikėjas numato, kokiai tikslinei grupei skiriama programa.

 

4.2. Grupės dydis

Numatomas grupės dydis atitinka veiklos metodus ir padeda pasiekti geriausią rezultatą.

 

4.3. Galimybės vaikų iniciatyvai

Numatyta galimybė atsiskleisti iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.

 

5. Pažangos skatinimas ir vertinimas

5.1. Pažangos skatinimas

Aprašyta, kokiais būdais vaikai bus motyvuojami dalyvauti programoje ir siekti pažangos.

 

5.2. Pažangos vertinimas (įsivertinimas)

Numatytas vaikų pažangos vertinimas, dalyvavimas įsivertinime.

 

5.3. Pasiekimų paliudijimas

Numatyta, kokiais būdais bus pažymimi pasiekimai, įgytos kompetencijos ir kokiomis priemonėmis jie galės būti paliudyti.

 

6. Kokybė ir atsakomybė

6.1. NVŠ mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendinančių NVŠ mokytojų išsilavinimas, patirtis ir kvalifikacija tinkami sėkmingam programos įgyvendinimui.

 

Teikėjas deklaruoja, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais.

 

6.2. Mokymosi aplinka

Teikėjas deklaruoja, kad vaikai ugdysis sveikoje ir saugioje mokymo(si) aplinkoje ir kad turi tinkamos įrangos ir priemonių įgyvendinti NVŠ programą, turi lėšų NVŠ.

 

6.3. Kitos teikėjo atsakomybės

Teikėjas deklaruoja, kad turi lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai ir kad, vykdant programą, bus laikomasi Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formos nuostatų.

 
 

______________________                                                               _______________

(vertintojo vardas, pavardė)                                                                                         (parašas)

_______________________                                                              _______________

 

 

(vertintojo vardas, pavardė)                                                                                         (parašas)

__________________________

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018 m. rugsėjo 12 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais ir patvirtintas naujas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Šio sprendimo tikslas – patvirtinti naują Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, kuriame teigiama, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; 18 straipsnio 1 dalis nurodo, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 66 straipsnio 2 dalis nurodo, kad savivaldybių lygiu investicinės lėšos švietimo plėtotei skiriamos pagal programas, nustatytas savivaldybių tarybų patvirtintuose biudžetuose. Taip pat vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-741 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (toliau – aprašas) bus apibrėžti mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) skiriamų Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo principai ir lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui, NVŠ lėšų naudojimas, reikalavimai švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ lėšomis finansuojamų vaikų apskaita, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarka. Patvirtinus šį aprašą bus sudarytos platesnės galimybės NVŠ programų teikėjams panaudoti ugdymo veikloms skiriamas lėšas bei padidės vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičius.

Neigiamų padarinių nenumatoma.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Pripažįstamas netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. TS-36 „Dėl valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Sprendimui įgyvendinti bus naudojamos Europos Sąjungos finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Sprendimo projektą būtina skelbti Teisės aktų registre ir viešinti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas atliktas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Tvarkos aprašu siekiama sudaryti galimybes NVŠ programose dalyvauti Kauno rajone gyvenantiems ir / ar besimokantiems vaikams, taip pat vaikams iš nepalankios socialinės, ekonominės, kultūrinės aplinkos ir gyvenantiems atokiose rajono vietovėse. Atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos tikslą, mokinių rezultatų analizės duomenis, NVŠ programų teikėjai skatinami teikti programas, kurios pagerintų mokinių mokymosi pasiekimus, formuotų sveikos gyvensenos įgūdžius.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė. Už sprendimo vykdymą atsakinga Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui Nijolė Benikienė.

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja                                              Irena Marcinkevičienė

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/