Gimnazijos dokumentai

Strateginis planas
Veiklos planas
Tvarkos

Karjeros centras

Karjeros centras

Biblioteka

Biblioteka

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 18:40
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 755
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 915546
Designed by:

Antradienis, 2009 Sausis 13 12:45

2016 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS

 

Atliekant mokyklos įsivertinimą ,,Mokyklos kultūra“ nustatyta, kad pagal mokyklos veiklos kultūros vertinimo skalę atitinka 3 lygį.

 

Išvada:

Stipriosios pusės:

 

1.         greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla,

2.         mokytojai tiki, kad kiekvienas vaikas gali padaryti pažangą, pagal savo gebėjimus, mokantis jo dalyko.

3.         mokytojai su mokiniais visur ir visada elgiasi draugiškai ir pagarbiai, visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis,

4.         mokiniai ir jų tėvai yra patenkinti, kad mokosi (mokomi) šioje mokykloje,

5.         tėvai teigia, kad nesamdė ir nesamdo vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi,

 

Tobulintina:

1.         ieškoti įvairesnių būdų mokinių mokymosi motyvacijai kelti, daugiau pamokų organizuoti kitose erdvėse, naudoti aktyviuosius mokymo metodus, IT, individualizuoti mokymą ir kt.;

2.         organizuoti tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis,

3.         dar daugiau dėmesio skirti patyčių, žalingų įpročių prevencijai, stiprinti drausmę mokykloje, mokinių taisyklių laikymasis,

4.         aptarti ir pagal galimybes įgyvendinti mokinių tėvų išsakytus pasiūlymus, kritiką, nuomonę, įtraukti tėvus į renginių organizavimą, pamokų vedimą, ekskursijas, žygius ir kt.

 

 

 

SRITIES ,,UGDYMAS IR MOKYMASIS“ ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS

Apklausoje dalyvavo gimnazijos  mokytojai ir mokiniai.

Atliekant įsivertinimą ,,Ugdymas ir mokymasis“ buvo vertinamos temos:

·           aktyvus mokinių mokymasis,

·           orientavimasis į mokinius,

·           motyvuojanti pamoka,

·           mokymo ir mokymosi diferencijavimas,

·           mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant ugdymą,

·           klasės valdymas,

Išvada:

1.         Įvertinus temą ,,Aktyvus mokinių  mokymasis”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

2.         Įvertinus temą ,,Orientavimasis į mokinius”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

3.         Įvertinus temą ,,Motyvuojanti pamoka”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

4.         Įvertinus temą ,,Mokymo ir mokymosi diferencijavimas”,  nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

5.         Įvertinus temą ,,Mokyklos ir mokytojų  veikla organizuojant ugdymą”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

6.         Įvertinus temą ,,Klasės valdymas“ nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

 

Pasiūlymai:

·           mokytojai daugiau orientuotųsi į aktyvią pačių mokinių mokymosi veiklą, skatintų mokinius klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti;

·           daugiau pamokų organizuoti ir kitose erdvėse, naudoti aktyviuosius mokymo metodus, IT, individualizuoti mokymą ir kt.;

·           stiprinti mokinių savęs vertinimą (pasitikėjimą savimi), mokyti savimotyvacijos;

 

·           Mokytojai  dėstantys tose pačiose klasėse aktyviau bendradarbiautų tarpusavyje, vieni su kitais derintų namų darbų skyrimą, kontrolinių darbų rašymo grafikus,  informuotų vieni kitus apie mokinių mokymosi pasiekimus, spragas.2015 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS

Atliekant mokyklos įsivertinimą ,,Mokyklos kultūra“ nustatyta, kad pagal mokyklos veiklos kultūros vertinimo skalę atitinka 3 lygį.

 

Išvada

Stipriosios pusės:

1.greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla;

2.mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis, tikisi iš vaiko pažangos pagal jo gebėjimus;

3.mokiniai ir jų tėvai yra patenkinti, kad mokosi (mokomi) šioje mokykloje;

4.tėvai teigia, kad nesamdė ir nesamdo vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi;

5.mokytojai tiki, kad kiekvienas vaikas gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko.

Tobulintina:

1.kelti mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitenkinimo savo mokymosi rezultatais lygį;

2.organizuoti tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis;

3. sirpinti patyčių prevenciją mokykloje, stiprinti drausmę mokykloje, mokinių taisyklių laikymasis;

4.aptarti ir pagal galimybes įgyvendinti mokinių tėvų išsakytus pasiūlymus, kritiką, nuomonę;  įtraukti tėvus į renginių organizavimą, pamokų vedimą, ekskursijas, žygius ir kt.

 

SRITIES ,,UGDYMAS IR MOKYMASIS“ ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS

Atliekant įsivertinimą ,,Ugdymas ir mokymasis“ buvo vertinamos temos:

·           aktyvus mokinių mokymasis,

·           orientavimasis į mokinius,

·           motyvuojanti pamoka,

·           mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant ugdymą,

  ·         mokymo ir mokymosi diferencijavimas,
 
  ·        
vertinimas ugdant.

Išvada:

1.Įvertinus temą ,,Aktyvus mokymasis”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

2.Įvertinus temą ,,Orientavimasis į mokinius”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

3.Įvertinus temą ,,Motyvuojanti pamoka”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

4.Įvertinus temą ,,Mokymo ir mokymosi diferencijavimas”,  nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

5.Įvertinus temą ,,Mokyklos ir mokytojų  veikla organizuojant ugdymą”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

6.Įvertinus temą ,,Vertinimas ugdant”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

 

Pasiūlymai:

·           Mokytojams  daugiau orientuotis į aktyvią mokinių veiklą, skatinančią mokinius klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti.

·           Mokytojams  pamokose naudoti įnovatyvius ir aktyvius mokymosi metodus, motyvuojančius mokymąsi.

·           Stiprinti diferencijavimą ir individualizavimą pamokoje.

·           Laikytis pažangos ir pasiekimų  vertinimo tvarkos, mokiniams aiškiai įvardinti vertinimo sistemą.

·        Mokytojams  dėstantiems tose pačiose klasėse aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje, vieniems su kitais derinti namų darbų skyrimą, kontrolinių darbų rašymo grafikus,  informuoti vieni kitus apie mokinių mokymosi pasiekimus, spragas.

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkė Diana Tovtkevičienė


2013-2014 m. m. mokykloje vykdytas  srities

,, Ugdymas ir mokymasis“

 giluminis įsivertinimas

 

Tema 2.1. Bendrasis ugdymo organizavimas.

Veiklos rodiklis ,,Mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant ugdymą“.

 

                                                          IŠVADOS

 

                                                  STIPRIOSIOS PUSĖS

 

1.Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso rezultatus ir įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsi.

2.Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių amžių, patirtį, poreikius, panaudoja įvairius mokymo metodus, skatina mokinių savarankišką mąstymą.

3.Mokytojai stengiasi kuo geriau mokinius išmokyti, jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus.

4.Šeimos pakankamai informuojamos apie mokyklos veiklą.

 

 

                                                     SILPNOSIOS PUSĖS

 

1.Mokiniams mokykloje per mažai organizuojama įvairių dalykų konsultacijų, kurios padėtų geriau mokytis.

2.Mokytojai mažai dėmesio skiria savo dalyko sudominimui.

3.Trūksta informacijos tėvams apie tai, kaip sekasi vaikui mokykloje mokytis.

 

 

Įvertinus veiklos rodiklio ,,Mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant ugdymą“ rezultatus, nustatyta, kad šis rodiklis atitinka 3 lygį.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---------------------------------

Tema 2.4. Mokymosi kokybė.

Veiklos rodiklis “Mokinių mokymasis“.

                                                 

                                                              IŠVADOS

 

 

                                                      Stipriosios pusės

1.Mokytojai pamokų metu motyvuoja mokinius mokymuisi, nurodydami praktinį įgytų žinių pritaikymą.

2.Jei mokiniui iškyla mokymosi sunkumų, mokytojai randa laiko tiems neaiškumams paaiškinti.

3.Pamokos metu mokiniai skatinami klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti .

4.Namuose mokiniai  mielai pasakoja tėvams ir kitiems namiškiams, kaip jiems sekėsi mokykloje.

 

                                                        SILPNOSIOS PUSĖS

 

1.Skirtingų dalykų namų užduočių apimties klasei derinimas.

 2.Klasės kontrolinių ir savarankiškų darbų , apklausų , atsakinėjimo raštu derinimas.

 

Įvertinus veiklos rodiklio “Mokinių mokymasis“ rezultatus, nustatyta, kad šis rodiklis atitinka  3 lygį.

-----------------------------------------

Tema 2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas.

Veiklos rodiklis ,, Mokymosi veiklos diferencijavimas“.

IŠVADOS

STIPRIOSIOS PUSĖS

1.Mokytojai planuodami pamoką numato, kurias užduotis dalis klasės mokinių atliks susiaurintas arba praplėstas, parengia papildomas užduotis gabesniems mokiniams, kurie greitai atlieka nurodytas užduotis. 

2.Mokytojai stengiasi, kad per retai užduočių atlikimą būtų įtraukti visi klasės mokiniai bei numato, kuriam mokiniui ar mokinių grupei reikės pagalbos atliekant užduotis ir iš anksto tam pasirengia.

3.Mokiniai džiaugiasi, kad jei mokiniui ar mokinių grupei pamokos metu prireikia pagalbos atliekant užduotis, mokytojai tą pagalbą visada suteikia.

4.Per pamoką mokiniai, jei reikia, gali pasilengvinti skiriamų užduočių atlikimą: mokytojai leidžia naudotis žodynu, atlikti užduotį kartu su draugu ir pan.

5.Tėvai pritaria, kad per pamokas pateikiama medžiaga jų vaikui suprantama ir ne per sunki.

SILPNOSIOS PUSĖS

1.Ne per visas pamokas užduotys yra diferencijuojamos ir individualizuojamos.

2.Mokiniai mano, kad mokytojai per retai leidžia, jeigu mokiniai nori, vieniems atlikti užduotį raštu, o kitiems žodžiu arba pasirinkti, kurį užduoties variantą atlikti.

3.Dalis tėvų mano, kad per pamokas pateikiamos užduotys jų vaikui yra net per lengvos.

 

Įvertinus veiklos rodiklio ,, Mokymosi veiklos diferencijavimas” rezultatus, nustatyta, kad šis rodiklis atitinka 3 lygį.

-----------------------------------

Tema 2.6. Vertinimas ugdant.

Veiklos rodiklis ,,Vertinimas kaip  ugdymas”.

 

                                                                        IŠVADOS

                                                            STIPRIOSIOS PUSĖS

 

1. Mokytojų ir mokinių ryšys-mokiniai ir mokytojai nuolat aptaria, ko turi išmokti per trimestrą, pusmetį.

2.Mokytojų padedami mokiniai mokosi vertinti ir įsivertinti savo paties pasiekimus ir pažangą.

3.Mokytojų objektyvus ir pelnytas mokinių vertinimas.

4. Mokytojai nelygina mokinio pasiekimų ir pažymių su kitų klasės mokinių pasiekimais. Mokytojai lygina tik mokinio ankstesnius pasiekimus su dabartiniais.

5. Pakankama ir savalaikė informacija tėvams apie vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas.

6.Tinkamai organizuojami mokykloje vykstantys mokinių pasiekimų aptarimai su mokinių tėvais.

 

                                                           SILPNOSIOS PUSĖS

 

1.Mokytojų, dėstančių tos pačios klasės mokiniams, nepakankamas tarpusavio bendradarbiavimas, informuojant vienas kitą apie mokinių mokymąsi, pasiekimus, spragas.

2.Mokytojai, remdamiesi mokinių vertinimo rezultatais, nepakankamai analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir mokymąsi.

3.Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, itin gabiems, ne visada laiku suteikiama pagalba.

 

Įvertinus veiklos rodiklio ,,Vertinimas kaip  ugdymas” rezultatus, nustatyta, kad šis rodiklis atitinka 3 lygį.

 

--------------------------------------

                                                                                      2014 01 07

                                                    Veiklos stebėsenos poskyrio vedėja J. Girdauskienė

 


2012-2013 m. m. 

 

 

                                PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

Plačiojo audito sritys

      Mokyklos kultūra (3).

      Ugdymas ir mokymasis (3).

      Pasiekimai(3).

      Pagalba mokiniui(3).

      Mokyklos strateginis valdymas(3).

(3)-lygis, pagal bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vertinimo lygių skalę.

 

                                           Mokyklos kultūra

                              IŠVADOS:

       Kas yra geriausio mokykloje:

      Mokykloje sutarta dėl esminių vertybių.

      Geri mokyklos renginiai.

      Mokykla yra tvarkinga.

       Ką reikėtų tobulinti:

      Į švenčių organizavimą reikia įtraukti tėvus.

      Pasiūlyti klasėms sukurti savo klasės elgesio taisyklės.

      Gerinti pamokų tvarkarašti.

                                         Ugdymas ir mokymasis

                        IŠVADOS:

                  STIPRIOSIOS PUSĖS

      Mokymasis mokykloje organizuojamas taip, kad atitiktų mokinių patirtį, sugebėjimus ir polinkius.

      Mokykloje vykstantys mokinių pasiekimų aptarimai su mokinių tėvais padeda juo deramai informuoti.

      Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę, įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsi, skatina mokinių savarankišką mąstymą.

      SILPNOSIOS PUSĖS

      Mokytojai vieni su kitais nederina kontrolinių darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams.

      Namų darbų užduodamų per įvairių dalykų pamokas, krūvis yra per didelis.

 

      Įvertinus veiklos rodiklio „Ugdymas ir mokymasis“ rezultatus, nustatyta, kad šis rodiklis atitinka 3 lygį.

 

                                                            Pasiekimai

     IšvadOS:

      Įvertinus Mokyklos savęs vertinimo III sritį „Pasiekimai” rezultatus, nustatyta, kad „Mokymosi pasiekimai” atitinka 3 lygį.

   Pasiūlymai:

      Tėvų: Mažinti namų darbų kiekį;

      Labiau pasitikėti vaiku;

      Neskubėti vertinti mokinio darbo;

      Daugiau vaiko atsakomybės už mokymosi rezultatus;

      Daugiau lėšų skirti mokymo priemonėms.

      Mokytojų: Patys mokytojai turi norėti keistis;

      Stengtis dalyvauti naujoje veikloje;

      Dažniau dalyvauti dalykinėse konferencijose, seminaruose.

 

                                                   Pagalba mokiniui

        4.1. Rūpinimasis mokiniais.

        4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika.

Išvada: mokykloje sukurta ir aktyviai veikia pagalbos teikimo ir jų apsaugos nuo prievartos ir žalingų įpročių sistema. Vyksta pastovus darbas užkertant kelią žalingoms priklausomybėms. Vykdomos ir rengiamos prevencinės programos, projektai. Personalas suvokia savo atsakomybę, pasidalija pareigomis ir teikia pagalbą mokiniui. Dauguma apklaustųjų teigia , kad mokyklos pedagogų, pagalbos specialistų kompetencija panaudojama efektyviai.

           Privalumai:

      Mokykloje sukurta ir aktyviai veikia pagalbos teikimo ir apsaugos nuo prievartos ir žalingų įpročių sistema.

      Vyksta pastovus darbas užkertant kelią žalingoms priklausomybėms.

      Mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs.

          Trūkumai:

      Mokykloje yra mokinių, kurie patiria patyčias.

      Mokykloje yra mokinių, kurie rūko ir vartoja alkoholį.

       

4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida.

Išvados: mokiniui mokykloje sukurta saugi aplinka. Pakankamas dėmesys skiriamas mokinių savigarbai, pasitikėjimui savimi, savarankiškumui ugdyti ir gebėjimui gyventi su kitais. Mokiniui sudaromos palankios sąlygos saviraiškai. Mokiniai jaučiasi bendruomenės nariai.

           Privalumai:

      Mokykloje skiriamas pakankamas dėmesys mokinių savigarbai, pasitikėjimui savimi, savarankiškumui  ugdyti ir gebėjimui gyventi su kitais.

      Mokiniui sudaromos palankios sąlygos saviraiškai.

      Mokiniai jaučiasi bendruomenės nariai.

          Trūkumai:

      Mokykloje vaikai iš socialinės rizikos šeimų yra pašiepiami.

      Vaikams nepatinka eiti į mokyklą.

4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba.

 4.2.1.Pagalba mokantis.

   Išvados: didžioji dauguma mokinių teigia, kad mokytojas jiems yra pagalbininkas. Mokomoji medžiaga atitinka mokinių gebėjimus. Mokytojo dėmesio pamokoje užtenka. Mokytojai diferencijuoja užduotis, pritaiko jas pagal mokinių gebėjimus.

           Privalumai:

      Didžioji dauguma mokinių teigia, kad mokytojas jiems yra pagalbininkas.

      Mokomoji medžiaga atitinka mokinių gebėjimus, užduotys diferencijuojamos ir pritaikomos.

      Teikiant pagalbą mokiniui, mokytojai bendradarbiauja su  pagalbos skyriaus specialistais.

           Trūkumai:

      Mokytojai ne visada teisingai elgiasi su mokiniais.

      Kai kurie mokiniai nepasitiki savo klasės auklėtoju.

 4.2.2.Psichologinė pagalba.

Išvados:  mokykloje skiriama pakankamai dėmesio mokinių psichologinėms problemoms, ieškoma jų sprendimo būdų.

            Privalumai:

      Mokiniai pažįsta mokyklos psichologą.

      Mokykloje skiriama pakankamai dėmesio mokinių psichologinėms problemoms, ieškoma jų sprendimo būdų.

           Trūkumai:

      Mokytojams trūksta psichologinių  žinių apie ženklus liudijančius suicidinius (savižudybės) polinkius.

4.2.3.Socialinė pagalba.

Išvados: mokykloje skiriama pakankamai dėmesio vaikų socialinėms problemoms, bendradarbiaujant klasės auklėtojams ir specialistams ieškoma jų sprendimo būdų.

            Privalumai:

      Mokiniai pažįsta mokyklos socialinį pedagogą.

      Mokykloje skiriama pakankamai dėmesio mokinių socialinėms problemoms.

      Bendradarbiaujant klasės auklėtojams ir specialistams ieškoma problemų sprendimo būdų.

            Trūkumai:

      Trūksta ryšio su tėvais sprendžiant socialines problemas.

      Mokiniai ne visada, iškilus problemai,  patys kreiptųsi į socialinį pedagogą.

4.3.Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas.

 4.3.1.Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas.

Išvados:  siekiant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažangos, mokyklos mokytojai bendradarbiauja su spec. pedagogu – logopedu, diferencijuoja mokomąją medžiagą, pritaiko, individualizuoja ugdymo programas. Bendradarbiaujama su rajono PPT.

              Privalumai:

      Mokyklos mokytojai geba mokyti specialiųjų ugdymosi  poreikių turinčius vaikus.

      Mokyklos mokytojai bendradarbiauja su specialiuoju pedagogu – logopedu, pritaiko ir individualizuoja mokomąsias programas.

      Bendradarbiaujama su Kauno rajono PPT.

              Trūkumai:

      Mokytojams kyla problemų dirbant su hiperaktyviais vaikais.

      Ne visada laiku nustatomi mokinių specialieji ugdymosi poreikiai.

                       REKOMENDACIJOS:

      1. Dar daugiau dėmesio skirti patyčių ir žalingų įpročių prevencijai.

      2. Skatinti aktyvesnį  tėvų dalyvavimą vaikų socialinių ir ugdymo(si) problemų sprendime.

      3. Ieškoti įvairesnių būdų mokinių mokymosi motyvacijai kelti.

                                         

                                 Mokyklos strateginis valdymas

      PASIŪLYMAI:

      Mokytojų pasiūlymai sričiai ,,Mokyklos strateginis valdymas”:

      1.Mokykloje sukurti darbo grupę, kuri būtų atsakinga už informacijos apie mokyklos veiklą sklaidą periodinėje spaudoje, interneto tinklalapyje.

      2.Sukurti  darbo grupę, kuri koordinuotų  projektinę veiklą mokykloje.

                    Mokinių pasiūlymai:

      1.Atlikti apklausas, surengti diskusijas su mokiniais, priimant svarbius visai mokyklos bendruomenei sprendimus.

      2.Atsižvelgti į mokinių nuomonę skiriant klasei dalyko, modulio mokytoją.

                         Tėvų pasiūlymai:

      1.Mokykloje sukurti darbo grupę (administracijos atstovas, mokytojų, tėvų atstovai), kuri būtų atsakinga už projektinių ir kitų lėšų pritraukimą į mokyklą.

      2.Mokykloje periodiškai  rengti ,,Tėvų” dienas, savaites.

                                                                 IŠVADOS:

                                                    Teigiami įsivertinimo aspektai:

      1.Mokyklos strateginio plano, veiklos programos tikslai ir uždaviniai tarpusavyje dera. Jie nustatyti pagal mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas. Metodinių grupių planai dera su mokyklos strateginio plano ir rajono bei šalies švietimo sistemos strateginiais prioritetais.

      2.Mokyklos vadovų santykiai su mokyklos darbuotojais, mokiniais bei jų tėvais grindžiami savitarpio supratimu. Priimant sprendimus išklausoma metodinės tarybos, mokytojų, mokinių, mokinių tėvų nuomonė  ir priimami bendri susitarimai.

      3.Mokyklos ryšiai su socialiniais partneriais, vietos institucijomis bei kultūrinė ir ugdomoji veikla atsispindi dokumentuose, o visuomenei, tėvams pateikiama išsami informacija (apie  mokyklos gyvenimą) periodinėje spaudoje, interneto tinklalapyje, elektroniniame dienyne.

 

                                                           Tobulintinos veiklos:

      1. Pripažinti, skatinti lyderių veiklą mokykloje.(Lyderiai-aktyvieji mokytojai, darbuotojai-sugeba įvertinti padėtį, teikti siūlymus, priima atsakomybę už rezultatus). Sukurti tvarką, numatyti kriterijus, įkurti ,,Lyderių klubą” ir t.t.

      2. Rengiant mokyklos strateginį planą įtraukti tėvus, bendruomenę, plačiau išdiskutuoti plano prioritetus.

      3. Sukurti mokytojų ir darbuotojų vertinimo  ir įsivertinimo tvarką, supažindinti mokyklos bendruomenę su vertinimo kriterijais.

 

Išvada:

Išanalizavus  mokyklos veiklos plačiojo įsivertinimo rezultatus nutarta  atlikti II srities ,,Ugdymas ir mokymasis” giluminį įsivertinimą.

                                                     Veikos stebėsenos poskyrio vedėja J.Girdauskienė

 

                                                                                                              2013 birželis 

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/